28.2.2020
ID: 4717upozornenie pre užívateľov

Je bankový účet povinnosťou pre zahraničných podnikateľov, ktorí chcú podnikať v Poľsku?

Zahraniční podnikatelia sa často v súvislosti s svojim podnikaním v Poľsku rozhodujú pre registráciu k dani z pridanej hodnoty. V súvislosti s takouto registráciou sa stáva otázka, či je povinné si v Poľsku založiť účet v banke.

Zdalo by sa, že keďže Poľsko je členským štátom EU, firmy, ktoré majú sídla minimálne na území iných štátov EU, by nemali mať povinnosť si založiť účet na území Poľska. Avšak predpisy o VAT sa riadia svojimi pravidlami.
Bankový účet a vrátenie VAT

V súlade s čl. 87 ods. 2 poľského zákona o VAT, je vrátenie preplatku na dani z pridanej hodnoty možné na bankový účet daňovníka, ktorý je založený v banke na území štátu. V praxi to znamená, že v prípade, že zahraničný podnikateľ na daňový úrad nepredloží číslo účtu v banke, ktorá má sídlo v Poľsku, preplatok na dani mu vrátený nebude, aj keď by z podaného daňového priznania vyplývalo, že na to má nárok. Daňovník získa preplatok až vtedy, keď predloží číslo účtu v banke ktorá má sídlo v Poľsku.

V4 Legal, s.r.o.


White-list daňovníkov a bankový účet

Od 1. septembra 2019 v Poľsku funguje tzv. white-list daňovníkov, teda register aktívnych daňovníkov VAT, ktorý je vedený Štátnou finančnou správou – Krajowa Administracja Skarbowa (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka). Jedným z elementov, ktorý sa tam sprístupňuje je aj číslo bežného účtu podnikateľa. Od 1. januára 2020 bude mať veľký význam to, či platba za faktúru bude vykonaná na účet uvedený v tomto zozname.

Pokiaľ platba, má čiastku vyššiu ako 15.000 PLN, bude vykonaná na iný účet ako ten uvedený v zozname, vtedy:

  • daňovník nebude mať možnosť započítať do daňových výdavkov čiastku, v takej časti v akej prevyšuje 15.000 PLN,
  • daňovník bude solidárne zodpovedný so svojim zmluvných partnerom za daňové dlhy na dani z pridanej hodnoty od danej transakcie.
V praxi od 1. januára 2020 musí každý podnikateľ zaregistrovaný v Poľsku pre VAT, a to bez ohľadu na jeho sídlo, pamätať, že:

  • v prípade, že nemá účet v banke, ktorá má sídlo v Poľsku, a jeho účet nebude uvedený v registri, vtedy môže stratiť poľských partnerov, a to vzhľadom na vyššie uvedené sankcie,
  • sám musí zverifikovať, či bankový účet uvedený na faktúre je účtom uvedeným na white-liste, aby sa vyhol vyššie uvedeným daňovým sankciám.
Split payment a bankový účet v Poľskej banke

Split payment, alebo mechanizmus rozdelenej platby, bol do poľského právneho poriadku uvedený v júli 2018. Podnikatelia zaregistrovaní ako daňovníci VAT mohli s jeho využitím vykonávať platby dobrovoľne.

Pokiaľ sa rozhodli uhradiť faktúru s využitím tohto mechanizmu, museli vybrať špeciálny bankový prevod. Mechanizmus spočíva v tom, že čiastka z faktúry sa rozdelí na čiastku netto a VAT. Čiastka netto ide na bežný účet predávajúceho a čiastka dane na tzv. VAT účet.

 Od 1. novembra 2019 bude tento mechanizmus povinný pri platbách za faktúry:

  • za tovar uvedený v prílohe č. 15 k zákonu o VAT (napr. oceľ, stavebné služby, mobily, počítače, bižutéria) a
  • čiastka brutto je vyššia ako 15.000 PLN,
  • a platba je pre daňovníka zaregistrovaného pre VAT v Poľsku.
Predávajúci, ktorý vystavuje vyššie uvedenú faktúru, bude povinný prijať platbu vyššie uvedeným spôsobom. Tým istým spôsobom podnikatelia budú povinní prijímať platby za zálohy.

Čo je dôležité, úhrada v systéme split payment je možná iba z účtu založeného v banke, ktorá má sídlo v Poľsku. Povinnosť založenia účtu podnikateľom, so sídlom mimo Poľsko, udáva čl.  108e zákona o VAT, v súlade s ktorým daňovníci:

  • dodávajúci tovar alebo poskytujúci služby uvedené v prílohe č. 15 k zákonu o VAT, a
  • daňovníci, ktorí nadobúdajú tento tovar alebo služby
sú povinní mať podnikateľský účet, vedený v poľskej mene.

Praktické dôsledky tejto úpravy sú také, že od 1. novembra, všetci podnikatelia, ktorí poskytujú alebo nadobúdajú služby alebo predávajú a nakupujú tovar, pre ktoré doteraz platil mechanizmus reverse charge (napr. stavebné služby, predaj elektroniky alebo oceli) sú povinní si v Poľsku založiť účet v poľskej mene a pri platbách využívať mechanizmus split payment.
 
Magdalena Sławińska-Rzemek
,
daňový poradca

Kancelaria Radców Prawnych V4 Legal P.Szmolke sp.k.
ul. Biała Droga 13
30-327 Kraków
PoľskoTvrdého 4
010 01 Žilina

Obchodná 2
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 41 32 11 290
Fax.:    +421 41 32 11 292
e-mail:    info@v4legal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk