29.11.2018
ID: 4306upozornenie pre užívateľov

Jednoduchšie verejné obstarávanie alebo čo očakávať od veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní

Dlho očakávaná novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) bola 16. 10. 2018 schválená Národnou radou Slovenskej republiky, pričom účinnosti nadobudne dňa 1. 1. 2019.

 
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 
 
Novela predstavuje naplnenie prísľubu nového vedenia Úradu pre verejné obstarávanie („Úrad“) zefektívniť a zjednodušiť postupy verejného obstarávania, ako aj zrýchliť a odbyrokratizovať proces verejného obstarávania. Jedným z deklarovaných cieľov novely je aj „zjemniť“ prílišnú tvrdosť súčasnej slovenskej právnej úpravy na úroveň smerníc EÚ regulujúcich proces verejného obstarávania[1].  

Či a do akej miery sa vyššie uvedené pomerne optimistické prognózy Úradu spojené s novelou naplnia, prinesie až čas a najmä praktické skúsenosti zo strany zadávateľov zákaziek, ako aj samotných uchádzačov.   

Z našej strany nižšie prinášame prehľad najpodstatnejších zmien, ktoré so sebou novela prináša:     

Zmena finančných limitov a delenia zákaziek: Zákon sa po novom nebude vzťahovať na zákazky do 5 000 Eur. Novelizácia ďalej prináša zvýšenie hornej hranice finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou, pričom v tomto najjednoduchšom režime sa umožní nakupovať tovary a služby až do 70 000 Eur,  stavebné práce až do 180 000 Eur a potraviny až do výšky 221 000 Eur. Finančné limity už viac nebudú rozlišovať, či sa jedná o bežne dostupné tovary a služby, alebo nie.    

Zrušenie dvoch obálok: V rámci novelizácie dochádza k zrušeniu dvojobálkového konceptu predkladania ponúk (t.j. Ostatné a Kritériá), ktorý bol v praxi pomerne kritizovaným inštitútom komplikujúcim a zbytočne predlžujúcim proces verejného obstarávania.

Aplikácia de-byrokratizačných opatrení: Pri preukazovaní osobného postavenia nebude uchádzač povinný predkladať verejnému obstarávateľovi tie doklady, ktoré je verejný obstarávateľ schopný získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu[2].   

Zmena dodatkov: Pri niektorých možnostiach zmeny zmlúv sa navrhuje odstrániť prísnejšiu transpozíciu smerníc EÚ a umožniť, aby pri opakovaných zmenách mohla hodnota každej zmeny dosiahnuť 50 % hodnoty pôvodného plnenia.

Návrat čestného vyhlásenia: Pri podlimitných postupoch novela umožňuje uchádzačom na účely nahradenia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti predkladať namiesto jednotného európskeho dokumentu jednoduché čestné vyhlásenie.

Zákaz obstarať stavebné práce cez trhovisko: V nadväznosti na neutíchajúcu kritiku novela znemožňuje zadávať zákazky na uskutočnenie stavebných prác prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS).

Skrátenie lehôt: Pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie sa odkladná lehota pre uzavretie zmluvy skracuje na 11 dní.    

Zmena revíznych postupov: V rámci sľubovaného zefektívnenia a zjednodušenia postupov verejného obstarávania dochádza v rámci revíznych postupov k zredukovaniu obsahových náležitosti žiadosti o nápravu, k úprave lehoty na podanie žiadosti o nápravu, k úprave výšky a výpočtu kaucie a zavedeniu koncentračnej zásady v konaní o námietkach.

Úprava sankcií: Nastáva zjednodušenie právnej úpravy správnych deliktov podľa Zákona. Nová právna úprava zároveň prináša možnosť uznať spáchaný správny delikt, čo bude mať za následok rozhodovanie Úradu v tzv. skrátenom konaní a uloženie zníženej sankcie.

Vylepšený reverzný postup: Novela umožní nielen hodnotenie splnenia podmienok účasti, ale aj požiadaviek na predmet zákazky len u toho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, čím sa získava časová úspora, nakoľko nie je potrebné hodnotiť ponuky ostatných uchádzačov.

Povinná elektronizácia: Pomerne významným míľnikom vo verejnom obstarávaní, ktorý predstavuje výrazný posun od doterajšej zaužívanej praxe, je povinná elektronizácia. Už od 18. 10. 2018 je totiž potrebné zadávať všetky nadlimitné a podlimitné zákazky výlučne elektronicky. Komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejnými obstarávateľmi a  uchádzačmi, až na zákonom stanovené výnimky, musí teda po novom prebiehať výlučne elektronicky.      

Novela okrem vyššie uvedených zmien ďalej prináša  úpravu inštitútu zábezpeky, zmenu obsahových náležitostí referencií, vypustenie percentuálnej kvantifikácie mimoriadne nízkej ponuky či obmedzenie lehoty viazanosti ponúk na maximálne 12 mesiacov.  

Štěpán Štarha
Štěpán Štarha,
partner

Ján Kapec
Ján Kapec,
senior advokát

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava

Tel.:       +421 232 113 900
Fax:       +421 232 113 901

 ______________________
[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií; Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES; Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
[2] Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk