22.3.2018
ID: 4024upozornenie pre užívateľov

Kapitálové fondy po novom

Novela Obchodného zákonníka zákon č. 264/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018 zavádza novú právnu úpravu týkajúcu sa tzv. ostatných kapitálových fondov, čím po dlhých rokoch „šedej zóny“ dochádza k právnemu zakotveniu pravidiel vytvorenia či rozdelenia ostatných kapitálových fondov. Úprava je zakomponovaná do ustanovení o spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti a použije sa len na príspevky do kapitálového fondu poskytnuté spoločníkom po 1. januári 2018.

 
 Rödl & Partner
 
Vytvorenie kapitálového fondu

Zákon umožňuje, aby spoločníci/akcionári spoločnosti vytvorili kapitálový fond zo svojich príspevkov. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov musí byť upravené v zakladateľskej zmluve alebo v stanovách. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov pri vzniku spoločnosti, musia ho schváliť zakladatelia. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov za trvania spoločnosti, musí ho schváliť valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku spoločníka do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.

Použitie prostriedkov kapitálového fondu


Splatený kapitálový fond z príspevkov spoločníkov možno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania, ak tak ustanovuje zakladateľská zmluva alebo stanovy a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Kapitálový fond z príspevkov spoločníkov nemožno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy.

Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov spoločníkov použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Aj v prípade prerozdelenia kapitálových fondov je nevyhnutné dodržať  obmedzenie vyplývajúce z Obchodného zákonníka pre rozdelenie čistého zisku a obmedzenie, že spoločnosť nemôže rozdeliť medzi spoločníkov kapitálové fondy, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok a ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je, alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku alebo iných vlastných zdrojov nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie spoločníkom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona. Spoločnosť nesmie vyplácať úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku alebo rozdeliť iné vlastné zdroje.


Silvia Podlipná

Silvia PodlipnáRödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.:    +421 2 57 20 04 44
Fax:    +421 2 52 73 36 43
e-mail:    ra.bratislava‎@‎roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk