6.6.2013
ID: 288upozornenie pre užívateľov

Koniec poplatkov za vedenie úverového účtu

S účinkami od 10. 6. 2013 sa bankám, stavebným sporiteľniam a veriteľom spotrebiteľských úverov zakazuje od spotrebiteľov žiadať poplatky za vedenie úverového účtu.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 15. 5. 2013 novelu zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách (ďalej len „zákon o bankách“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákaz podľa zákona o spotrebiteľských úveroch

Navrhovanou úpravou zákona o bankách, ako aj zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov sa veriteľovi zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu spotrebiteľského úveru alebo účtu, na ktorom je vedený spotrebiteľský úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo poskytnutia spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok.

Novelou zákona o spotrebiteľských úveroch pôjde o rozšírenie ustanovení, ktoré sa vzťahujú aj na iné úvery a pôžičky pre spotrebiteľov. Navrhuje sa, aby sa ustanovenie týkajúce sa zákazu veriteľa požadovať od spotrebiteľa úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu úverového účtu a zákazu požadovať úhradu odplaty, ktorá nie je ustanovená zákonom alebo uvedená v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo jej prílohách vzťahovali aj na iné úvery a pôžičky pre spotrebiteľov. Týmto krokom sa podľa zákonodarcu má dosiahnuť porovnateľnosť podmienok pre všetkých spotrebiteľov.

Výnimka zo zákazu

Ustanovenia o zákaze požadovať od spotrebiteľa úhradu poplatkov za vedenie úverového účtu sa nebudú týkať presne definovaných typov úverov, pri ktorých je vedenie úverového účtu dôležité pre obidve zmluvné strany, t.j. nielen pre veriteľa, ale aj pre spotrebiteľa. Takými sú napríklad platobný účet (t.j. bežný účet alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb na meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno alebo názov, ak ide o právnickú osobu, jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb, ktorý sa používa na vykonávanie platobných operácií), bežný účet umožňujúci povolené prečerpanie alebo o osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou úverového vzťahu, napr. kreditná karta.

Pozadie zákazu

Národná rada v dôvodovej správe k novele zákona o bankách, ktorým sa novelizuje aj zákon o spotrebiteľských úveroch ako cieľ novely uvádza je implementáciu smernice EP a Rady 2011/89/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (ďalej len „smernica 2011/89/EÚ“).

Môže za to rozhodnutie Spolkového súdneho dvora?

Z praxe je podľa nás zrejmé, že dôvodom pre prijatie tejto novely je aj rozhodnutie Spolkového súdneho dvora v Nemecku (Bundesgerichtshof) č. k. AZ XI ZR 388/10 z 7.6.2011, ktorý rozhodol, že zmluvné podmienky vo všeobecných obchodných podmienkach banky, ktoré požadujú od spotrebiteľa úhradu poplatku za vedenie úverového účtu podliehajú súdnej kontrole a sú podmienkami neprijateľnými. Vedenie úverového účtu nepredstavuje podľa Spolkového súdneho dvora samostatnú odplatnú službu banky klientovi, právo naopak slúži výhradne záujmom banky. Spotrebiteľ, ktorý si pravidelne plní svoju povinnosť splácať úver nie je na vedenie osobitného účtu bankou, s cieľom mať o splácaní úveru prehľad, odkázaný.

Tento názor Spolkového súdneho dvora a citovaný rozsudok bol najmä v Českej republike mediálne prezentovaný a spôsobil tam zvýšenú snahu klientov bánk získať naspäť poplatky, ktoré svojim bankám už zaplatili v súvislosti s poskytnutím úveru. Z praxe vyplýva, že minimálne jeden súd vo veci už rozhodol v prospech klienta, ale je nutné poznamenať, že súčasné úpravy spotrebiteľských úverov v Českej republike a u nás sa odlišujú.  

Účinky zmien a možnosť získať naspäť poplatky

Zákaz podľa ustanovenia § 9 ods. 10 zákona o spotrebiteľských úveroch sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu spotrebiteľského úveru alebo účtu, na ktorom je vedený spotrebiteľský úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo poskytnutia spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok, splatnú po 9. júni 2013.

Týmto prechodným ustanovením sa upravuje účinnosť zákazu vyberania akýchkoľvek poplatkov v súvislosti s vedením, správou úveru alebo úverového účtu. Veritelia nesmú od účinnosti tohto zákona požadovať od spotrebiteľov takéto poplatky pri spotrebiteľských poplatkoch.

Pokiaľ ide o možnosť klientov získať od veriteľov naspäť poplatky už zaplatené za vedenie úverového účtu v súvislosti s prijatou novelou zákona o spotrebiteľských úveroch bude závisieť od posúdenia jednotlivých súdov. Nahliadajúc na znenie novely a jej prechodné ustanovenie upravujúce termín zákazu zastávame skôr názor, že úspech klienta bude závisieť od presvedčivej argumentácie, kde klient bude musieť v konaní proti veriteľovi dokázať oprávnenosť nároku na vrátenie zaplatených poplatkov a prípadnú neprimeranosť zmluvnej podmienky.

Iné zmeny zákona o spotrebiteľských úveroch

Menej medializovanou novinkou, ktorú prináša zákon o spotrebiteľských úveroch je možnosť, aby spotrebiteľ mohol pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov uskutočniť čiastočné alebo úplné predčasné splatenie spotrebiteľského úveru (jedna alebo viacero predčasných splátok) až do výšky 10 000 eur bez poplatku.

V prípade, ak spotrebiteľ uskutoční predčasnú splátku v danom mesiaci, veriteľ vykoná sčítanie všetkých predčasných splátok pri danom spotrebiteľskom úvere za posledných 12 po sebe idúcich mesiacov vrátane tejto poslednej predčasne splatenej splátky a v prípade ak ich výška je menej ako 10 000 eur, veriteľ nemá právo na kompenzáciu nákladov veriteľa súvisiacich s predčasným splatením spotrebiteľského úveru.


Mgr. Sylvia Szabó,
Junior Partner


Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax:  +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk