2.2.2018
ID: 3962upozornenie pre užívateľov

Legislativa v januári a februári 2018

Január 2018 – dodatočne účinné predpisy, Február 2018 – nové účinné predpisy

   HMG Advisor Group  

JANUÁR 2018 – dodatočne účinné predpisy


 • Novela zákona o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 281/2017 Z. z.)
Účinnosť: 13. január 2018

Anotácia: transpozícia EÚ smernice o harmonizovanom trhu elektronických platieb - bezpečnosť, transparentnosť, nízkonákladové internetové a mobilné platby, vstup nových poskytovateľov

 • Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (č. 12/2018 Z. z.)
Účinnosť: 13. január 2018

Anotácia: oznámenie ministerstva o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

 • Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (zákon č. 4/2018 Z. z.)
Účinnosť: 15. január 2018

Anotácia: umožnenie neziskovej organizácii založenej štátom nakladať s prioritným majetkom (kontrola zo strany štátu - súhlas štyroch z piatich členov správnej rady), pri prevode prioritného majetku - súhlas všetkých zakladateľov vrátane štátu, zmiernenie dôsledkov ohľadom automatického zrušenia neziskovej organizácie


 • Novela nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (č. 13/2018 Z. z.)
Účinnosť: 15. január 2018

Anotácia: určenie spádových území a pevných bodov pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, stanovenie pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (prevádzkovatelia všeobecnej nemocnice) - poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme 1. typu a na urgentnom príjme 2. typu

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby (č. 14/2018 Z. z.)
Účinnosť: 18. január 2018

Anotácia: ustanovuje sa stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej službyFEBRUÁR 2018 – nové účinné predpisy • Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zák. č. 97/2017 Z. z.)
Účinnosť: 01. február 2018

Anotácia: úprava podmienok vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom; ustanovuje sa referenčná suma ako priemerná mesačná suma starobného dôchodku podľa osobitného predpisu určená k 30. novembru kalendárneho roka


 • Novela zákona o zahraničnej službe (zák. č. 8/2018 Z. z.)
Účinnosť: 01. február 2018

Anotácia: transpozícia EÚ smernice; vymedzenie pojmov – zahraničná služba, zamestnanec v zahraničnej službe, vkladá sa nová časť o konzulárnej činnosti (konzulárne funkcie, konzulárna ochrana), upravujú sa podmienky vykonávania štátnej služby na ministerstve


 • Novela vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie (č. 9/2018 Z. z.)
Účinnosť: 01. február 2018

Anotácia: transpozícia EÚ smerníc, zvyšovanie úrovne havarijnej pripravenosti, úprava spolupráce držiteľa povolenia a príslušných orgánov a organizácii zapojených do havarijnej odozvy, ohlasovanie udalostí príslušným orgánom a poskytovanie informácií, činnosť styčného miesta


 • Novela nariadenie, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra (č. 16/2018 Z. z.)
Účinnosť: 01. február 2018

Anotácia: národná tabuľka frekvenčného spektra sa mení v zmysle prílohy

 • Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače (č. 217/2017 Z. z.)
Účinnosť: 12. február 2018

Anotácia: transpozícia EÚ smerníc, ustanovuje sa povinnosť viditeľne, zreteľne a nezmazateľne označiť každý aerosólový rozprašovač spôsobom uvedeným v nariadení


 • Novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a zákona o poisťovníctve (zák. č. 282/2017 Z. z.)
Účinnosť: 23. február 2018

Anotácia: implementácia EÚ smernice, úprava osobitného finančného vzdelávania, nároky na odbornú spôsobilosť pre osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, elektronická evidencia absolventov osobitného finančného vzdelávania, zrušenie prechodného obdobia 3 mesiacov pre získanie odbornej spôsobilosti
Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.,
advokát


HMG Advisory Group

Červeňova 14
811 03 Bratislava

Tel.: +421 257 527 700
Fax: +421 257 527 777
E-mail: hmg@hmg.sk

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk