29.11.2013
ID: 1155upozornenie pre užívateľov

Legislatívne zmeny na podporu alternatívnych trestov

Na Ministerstve spravodlivosti odštartovala činnosť odborná pracovná skupina na prípravu legislatívy potrebnej na zavedenie elektronického systému monitorovania osôb.

Cieľom projektu financovaného z eurofondov je modernizácia trestnej politiky, účinný boj proti vybraným druhom kriminality, ako aj využitie tohto monitorovacieho systému v civilnom konaní. Úlohou pracovnej skupiny je pripraviť také legislatívne prostredie, v ktorom bude možné naplno využiť potenciál zavádzania takzvaných elektronických náramkov. V pracovnej skupine sú zastúpení poprední odborníci z akademickej oblasti, zástupcovia súdov, prokuratúry, Policajného zboru SR, advokácie a Ministerstva spravodlivosti SR.

Priame náklady štátu na jedného väzňa predstavujú ročne vyše 13 500 eur. Skúsenosti navyše ukazujú, že po výkone trestu odňatia slobody sa odsúdený len ťažko zaraďuje do normálneho života. Má problém nájsť si prácu, čo vyvoláva ďalšie výdavky štátu na jeho sociálnu podporu a zvyšuje tak riziko, že bude páchať ďalšiu trestnú činnosť. Tvorba vhodných podmienok na častejšie ukladanie alternatívneho trestu domáceho väzenia je preto aj vzhľadom na preplnenosť väzníc jednou z priorít súčasného vedenia Ministerstva spravodlivosti SR v oblasti trestnej politiky v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.

Projekt elektronického systému monitoringu osôb bude zároveň využiteľný aj v netrestnej oblasti, napríklad pri opatreniach v záujme prevencie pred domácim násilím, ochrany detí či zamedzeniu prístupov na vymedzené priestranstvá.

Prvé legislatívne zmeny týkajúce sa alternatívnych trestov bude obsahovať už momentálne pripravovaná novela Trestného zákona v zmysle legislatívneho plánu úloh na rok 2013, ktorá otvorí možnosť podmienečného prepustenia osôb z výkonu trestu odňatia slobody odsúdených za menej závažnú trestnú činnosť do domáceho väzenia. Pri príprave reformy alternatívnych trestov bude MS SR dbať na to, aby bol trest domáceho väzenia reálnym a primerane prísnym trestom. Preto je napríklad nevyhnutné vytvoriť technické podmienky na kontrolu zákazu požívania alkoholických nápojov počas výkonu trestu domáceho väzenia, či probačného dohľadu.

Projekt elektronického systému monitoringu osôb bude plne financovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti. V súčasnosti je projekt schválený na financovanie a prebieha proces zabezpečenia podpisu zmluvy s Ministerstvom financií SR. Zároveň po rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý konanie o podaných námietkach zastavil, v súčasnosti v súlade so zákonom pokračuje aj verejné obstarávanie dodávateľa tohto elektronického systému.


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk