20.5.2021
ID: 5084upozornenie pre užívateľov

Lehota na podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva sa skráti zo 6 na 4 mesiace

Dňa 1. augusta 2021 nadobudne účinnosť Protokol č. 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý dopĺňa preambulu Dohovoru a mení niektoré ustanovenia Dohovoru. Pre potenciálnych sťažovateľov je dôležitou zmenou skrátenie lehoty na podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva zo 6 mesiacov na 4 mesiace (lehota plynie odo dňa, keď bolo prijaté konečné rozhodnutie). Podľa prechodných ustanovení bude táto zmena platiť po uplynutí 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Protokolu č. 15.

Mení sa aj podmienka prijateľnosti, uvedená v článku 35 ods. 3 písm. b) Dohovoru, a to odstránením časti ustanovenia, ktoré podľa doterajšieho znenia bránilo Súdu odmietnuť sťažnosť z dôvodu neutrpenia podstatnej ujmy, ak prípad nebol riadne preskúmaný vnútroštátnym súdom. Podľa ďalších zmien strany sporu už nebudú mať možnosť vzniesť námietku proti postúpeniu právomoci komorou v prospech veľkej komory. Vekové obmedzenie pre sudcov sa nahrádza podmienkou, že kandidáti na post sudcu musia mať menej ako 65 rokov ku dňu, ku ktorému Parlamentné zhromaždenie požiadalo o zoznam troch kandidátov.

Protokol č. 15 možno nájsť na internetovej stránke Európskeho súdu pre ľudské práva: k dispozici >>> tu.

Zdroj: TS - Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk