Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
8.10.2019
ID: 4601upozornenie pre užívateľov

Lehota na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra je už len do konca roka 2019

Predmetom tohto článku je zhrnutie základných aspektov povinnosti právnických osôb zapísať do obchodného registra svojich konečných užívateľov výhod, vzhľadom na krátiacu sa lehotu na jej splnenie.

LEGISLATÍVNY ZÁKLAD A SLEDOVANÝ ÚČEL

Povinnosť právnických osôb zapísať do príslušného obchodného registra konečného užívateľa výhod najneskôr do 31. decembra 2019, zaviedla novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon"), s účinnosťou od 1. novembra 2018 (zákon č. 52/2018 Z. z.).

Bartošík Šváby_logo


Zhromaždenie údajov o konečnom užívateľovi výhod právnickej osoby do obchodného registra má ambíciu stať sa efektívnym a transparentným zdrojom poznania vlastníckej štruktúry právnických osôb registrovaných na Slovensku. Zápisom týchto údajov v obchodnom registri sa má zabezpečiť získanie a zhromaždenie pravdivých a predovšetkým aktuálnych informácií ohľadom vlastníkov zapísaných právnických osôb, ako aj informácií o podieloch konečných užívateľov výhod v zapísaných právnických osobách. Nástroj má slúžiť ako preventívne opatrenie v boji proti praniu špinavých peňazí, ktorého cieľom je odkrytie jednotlivých osôb v komplexnejších majetkových štruktúrach v zapísaných právnických osobách. Identifikácia konečného užívateľa výhod má uľahčiť postup pri potenciálnom odhaľovaní páchateľov trestných činov.

Zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra je výsledkom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorej účelom je zjednotenie preventívnych opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí na európskej úrovni.

NA KOHO SA TÁTO POVINNOSŤ VZŤAHUJE?


Povinnosť vykonať zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra sa vzťahuje na všetky právnické osoby, s výnimkou:

  • právnických osôb, ktoré sú subjektom verejnej správy;
  • právnických osôb, ktoré sú emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a
  • právnických osôb, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora.

Subjekt, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora nemá povinnosť duplicitne zapisovať údaje o konečnom užívateľovi výhod aj do obchodného registra. Z dikcie zákona o obchodnom registri však vyplýva, že opačne tento mechanizmus nefunguje. To znamená, že ak právnická osoba má identifikovaného konečného užívateľa výhod v obchodnom registri, nezbavuje ju to povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, ak je, resp. sa má stať táto právnická osoba zároveň partnerom verejného sektora.

KTO JE KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD?

V zmysle legálnej definície (§ 6a Zákona) sa konečným užívateľom výhod rozumieme každá fyzická osoba, ktorá (i) skutočne ovláda alebo (ii) kontroluje právnickú osobu, a to najmä fyzická osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa;
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom;
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

V prípade, ak nie je možné určiť konečného užívateľa výhod na základe vyššie uvedených kritérií, považuje sa za konečného užívateľa výhod člen vrcholového manažmentu.

LEHOTA NA ZÁPIS


Lehota na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod uplynie 31. decembra 2019. V tejto lehote má byť konečný užívateľ výhod už zapísaný v obchodnom registri, a preto vzhľadom na tradične zvýšený nápor na registrové súdy koncom kalendárneho roka, pri ktorom nemožno vylúčiť ani predĺženie lehôt na vybavenie návrhov, odporúčame podať návrh na zápis v dostatočnom predstihu.

Novozakladané spoločnosti v zmysle Zákona (spoločnosti zapisované do obchodného registra od 1. novembra 2018) majú povinnosť predložiť registrovému súdu údaje o konečných užívateľoch výhod súčasne s návrhom na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Napriek tomu, že zo zákonnej lehoty na splnenie povinnosti ostáva už iba približne posledná štvrtina, stále ostáva okolo 90% zapísaných právnických osôb, ktoré si predmetnú povinnosť nesplnili.[1] Aj s ohľadom na túto skutočnosť možno očakávať zvýšený nápad podaní na registrových súdoch koncom roka 2019.

POSTUP PRI ZÁPISE


Na účely zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra slúži návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod, ktorý tvorí prílohu č. 31  vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

Príslušný návrh je dostupný tiež na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky[2], a to vo forme listinného alebo elektronického návrhu.

Podanie návrhu na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra nepodlieha poplatkovej povinnosti (bez ohľadu na formu návrhu).

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod sa v zmysle zákona o obchodnom registri vykonáva v nasledovnom rozsahu: (i) meno, priezvisko, (ii) rodné číslo, prípadne dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, (iii) adresa trvalého pobytu, (iv) štátna príslušnosť, (v) druh a číslo dokladu totožnosti a (vi) údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do neverejnej časti obchodného registra. Zaregistrované údaje teda nie sú verejne dostupné ani na internetovej stránke obchodného registra.

V porovnaní s bežným postupom pri zápise údajov do obchodného registra, v rámci ktorého je potrebné dokladovať jednotlivé skutočnosti, z ktorých zapisované údaje vyplývajú, je zápis údajov o konečných užívateľoch výhod menej administratívne náročný. V tomto prípade sa prezumuje pravdivosť tvrdení uvedených v návrhu a obchodný register ich neoveruje.

SANKCIE ZA NEDODRŽANIE POVINNOSTI

V prípade nesplnenia povinnosti zapísať konečných užívateľov výhod do obchodného registra registrový súd uloží pokutu do výšky 3.310,- EUR, a to fyzickej osobe, ktorá je oprávnená konať v mene povinnej právnickej osoby. Konkrétnu výšku pokuty určí súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti.

Mgr. Michaela Majchráková,
advokátska koncipientka


Bartošík Šváby s.r.o.

BBC V, block A
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava


Tel:        + 421 - 2 - 524 421 81
Fax:       + 421 - 2 - 524 421 82
e-mail:    office@bartosiksvaby.sk

________________________
[1] MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.2019. Čas na doplnenie údajov o konečných užívateľoch výhod je len do konca roka 2019. [cit. 2019-08-28]. K dispozici >>> tu.
[2] Viď MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe. K dispozici >>> tu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk