31.7.2013
ID: 570upozornenie pre užívateľov

Na ochranu peňazí daňových poplatníkov pred podvodmi navrhuje Komisia Európsku prokuratúru a posilnenie procesných záruk úradu OLAF

Európska komisia prijíma kroky na zdokonalenie trestného stíhania zločincov v celej Únii, ktorí okrádajú daňových poplatníkov EÚ, zriadením Európskej prokuratúry. Jej výhradnou úlohou bude vyšetrovať a stíhať trestné činy, ktoré poškodzujú rozpočet EÚ, a v relevantných prípadoch postaviť ich páchateľov pred súdy jednotlivých členských štátov. Európska prokuratúra bude nezávislou inštitúciou podliehajúcou demokratickému dohľadu.

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, uviedol: "Ako som sľúbil vo svojom prejave o stave Únie v roku 2012, Komisia dnes predkladá návrh na zriadenie Európskej prokuratúry. Táto iniciatíva je potvrdením záväzku Komisie zachovávať právny štát. Rozhodujúcim spôsobom prispeje k vyššej ochrane peňazí daňových poplatníkov a zlepší sa ňou účinné riešenie podvodov týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ. Komisia týmto taktiež napĺňa svoj záväzok posilniť postupy úradu OLAF, ktoré sa uplatňujú na procesné záruky tak, aby boli v súlade so zárukami, ktoré bude uplatňovať Európska prokuratúra."

"Európska komisia dnešným návrhom spĺňa svoj sľub uplatňovať na podvody namierené proti rozpočtu EÚ politiku nulovej tolerancie. V prípade peňazí daňových poplatníkov ide o každé euro – a to platí ešte viac v súčasnej hospodárskej situácii," uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť. "Zločinci, ktorí využívajú medzery v zákonoch na privlastnenie si peňazí daňových poplatníkov by nemali ostávať na slobode len preto, že nemáme riadne nástroje na to, aby sme ich postavili pred spravodlivosť. Povedzme si na rovinu: ak si Európska únia neochráni svoj federálny rozpočet, nikto iný to za nás nespraví. Vyzývam členské štáty a Európsky parlament, nech sa postavia za tento významný projekt, aby Európska prokuratúra mohla od 1. januára 2015 začať vykonávať svoje funkcie."

"Európska prokuratúra zaistí, že v rámci celej Európy sa ochrane rozpočtu EÚ bude pripisovať primeraná priorita. Bude istým premostením medzi trestnoprávnymi systémami členských štátov, ktorých právomoci končia na vnútroštátnych hraniciach, a medzi orgánmi Únie, ktoré nemôžu vykonávať trestné stíhanie," uviedol Algirdas Šemeta, komisár EÚ pre boj proti podvodom. "Úrad OLAF bude zatiaľ pokračovať v dôležitej práci v boji proti podvodom v tých oblastiach, v ktorých nebude mať nová prokuratúra právomoci. V dôsledku návrhov, ktoré dnes predstavujeme na ďalšie zlepšenie riadenia úradu OLAF, spolu s nedávnou reformou sa OLAF stane efektívnejším a zodpovednejším v tejto práci. Týmto spôsobom významne vzrastie naša úspešnosť v boji proti podvodom v EÚ a v ich zabraňovaní."

Zásada, na ktorej spočíva návrh Európskej prokuratúry, je jednoduchá: pri "federálnom rozpočte" – teda rozpočte s finančnými prostriedkami pochádzajúcimi zo všetkých členských štátov EÚ spravovanými podľa spoločných pravidiel – potrebujeme aj „federálne nástroje“ na účinnú ochranu tohto rozpočtu v rámci Únie. V súčasnosti panuje veľká nejednotnosť, pokiaľ ide o úroveň ochrany a presadzovania práva v rámci EÚ pri riešení podvodov na úrovni EÚ. Miera úspešných trestných stíhaní za spáchané trestné činy poškodzujúce rozpočet EÚ sa v jednotlivých členských štátoch značne líši, pričom priemer v EÚ dosahuje iba 42,3 % (pozri prílohu). V mnohých prípadoch k stíhaniu ani nepríde, čo podvodníkom umožňuje – s využitím právnych medzier – ujsť a privlastniť si peniaze občanov. Ale aj v prípade trestných stíhaní existuje medzi členskými štátmi veľký nepomer, pokiaľ ide o mieru odsúdenia za trestné činy poškodzujúce rozpočet EÚ.

Európska prokuratúra zabezpečí, aby každé podozrenie zo spáchania podvodu poškodzujúceho rozpočet EÚ bolo vyšetrené a dokončené. Cieľom je dať zločincom na vedomie, že budú stíhaní a postavení pred spravodlivosť. Bude to mať silný odrádzajúci účinok.

V súlade so Zmluvami EÚ sa Dánsko na Európskej prokuratúre nebude podieľať. Spojené kráľovstvo a Írsko sa taktiež nezúčastnia, pokiaľ sa nerozhodnú k tomuto kroku dobrovoľne a výslovne (tzv. opt-in).

Okrem vytvorenia Európskej prokuratúry Komisia zároveň navrhuje reformu agentúry Európskej únie pre spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a zverejňuje oznámenie o riadení Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Decentralizovaná a nákladovo efektívna štruktúra

Európska prokuratúra bude mať decentralizovanú štruktúru, integrovanú do vnútroštátnych súdnych systémov. Delegovaní európski prokurátori budú vykonávať vyšetrovania a trestné stíhania v jednotlivých členských štátoch s pomocou miestnych zamestnancov a za uplatňovania vnútroštátnych právnych predpisov. Ich opatrenia bude koordinovať Európska prokuratúra s cieľom zaistiť jednotný prístup v rámci celej EÚ, čo je nesmierne dôležité najmä v prípadoch cezhraničných podvodov. Celá štruktúra vychádza z existujúcich zdrojov, a preto by nemala predstavovať žiadne významné dodatočné náklady.

Vnútroštátnym súdom sa zverí úloha súdneho preskúmania, čiže konanie európskych prokurátorov môže byť napadnuté na vnútroštátnych súdoch. Predmetným návrhom sa zároveň značne posilňujú procesné práva podozrivých, ktorých bude vyšetrovať Európska prokuratúra.

"Kolegium" zložené z desiatich členov – európskeho prokurátora, 4 zástupcov a 5 delegovaných prokurátorov – zabezpečí bezproblémové zjednotenie európskej a vnútroštátnej úrovne, a to najmä schválením všeobecných pravidiel týkajúcich sa prideľovania prípadov.

Posilnené procesné práva

Návrhom sa zaručuje vyššia ochrana procesných práv jednotlivcov vyšetrovaných Európskou prokuratúrou, ako je ochrana garantovaná v súčasných vnútroštátnych systémoch. Patrí sem napríklad právo na tlmočenie a preklad, právo na informácie a prístup k podkladom týkajúcim sa prípadu aleboprávo na advokáta v prípade zadržania.

V pravidlách umožňujúcich zriadenie Európskej prokuratúry sa navyše vymedzujú ďalšie práva, ktoré ešte legislatíva EÚ neharmonizuje, s cieľom zaistiť silné záruky procesných práv. Patrí sem právo nevypovedať a právo byť považovaný za nevinného, právo na právnu pomoc, právo predložiť dôkazy a vypočuť svedkov.

V návrhu sa takisto jasne stanovujú harmonizované pravidlá týkajúce sa vyšetrovacích opatrení, ktoré môže Európska prokuratúra pri svojich vyšetrovaniach použiť, ako aj ustanovenia o získavaní a použití dôkazov.

Zlepšenie riadenia úradu OLAF a posilnenie procesných záruk

Vzhľadom na zamýšľané procesné záruky Európskej prokuratúry Komisia navrhuje ďalšie posilnenie riadenia úradu OLAF, ako aj posilnenie procesných záruk pri jeho vyšetrovaniach. V tejto súvislosti sa počíta s dvomi kľúčovými iniciatívami. Po prvé, ustanoví sa nezávislý úradník na kontrolu procesných záruk s cieľom posilniť právne preskúmanie vyšetrovacích opatrení úradu OLAF. Po druhé, počíta sa s osobitnou procesnou zárukou vo forme povolenia od kontrolóra v prípade vyšetrovacích opatrení, ktoré OLAF musí niekedy v inštitúciách EÚ vykonávať a ktoré sú svojou povahou obťažujúce (prehľadanie kancelárií, zhabanie dokumentov atď.). Zriadením Európskej prokuratúry sa zmení aj úloha úradu OLAF

Naďalej bude zodpovedať za správne vyšetrovania v oblastiach nespadajúcich do právomocí európskeho prokurátora. Sem patria nezrovnalosti týkajúce sa finančných záujmov EÚ a závažné porušenie povinností alebo trestné činy spáchané zamestnancami EÚ, ktoré nemajú žiadny finančný vplyv.

Úrad OLAF však nebude viac vykonávať správne vyšetrovania podvodov EÚ alebo inej trestnej činnosti týkajúcej sa finančných záujmov EÚ. Tieto trestné činy budú po zriadení Európskej prokuratúry spadať do jej výlučnej právomoci. Ak bude mať úrad OLAF podozrenie zo spáchania takýchto trestných činov, bude mať povinnosť oznámiť to čo najskôr Európskej prokuratúre. Hoci v tejto oblasti už úrad OLAF nebude vykonávať vyšetrovanie, bude i naďalej na požiadanie pomáhať Európskej prokuratúre (podobne ako už dnes pomáha štátnym prokurátorom jednotlivých členských krajín). Táto zmena umožní rýchlejší vyšetrovací postup a obmedzí zduplikovanie správnych a trestných vyšetrovaní tých istých skutočností. Týmto spôsobom sa zvýšia šance na úspešné trestné stíhanie.

Ďalšie kroky

Navrhované nariadenie musia po získaní súhlasu Európskeho parlamentu jednomyseľne schváliť členské štáty v Rade.

Ak Rada nedosiahne jednomyseľnosť, podľa zmlúv bude môcť skupina aspoň deviatich členských štátov nadviazať posilnenú spoluprácu (článok 86 ZFEÚ).

Súvislosti

Podľa správ z členských štátov sa každý rok vykazuje strata približne 500 mil. EUR vo výdavkoch a príjmoch EÚ a dôvodom je podozrenie z podvodu.

Zriadenie Európskej prokuratúry, ako aj posilnenie agentúry Eurojust požaduje Lisabonská zmluva (článok 86 ZFEÚ a článok 85 ZFEÚ). Predseda Barroso vo svojom ostatnom prejave o stave Únie v septembri 2012 znova pripomenul záväzok Komisie posunúť tento projekt vpred (SPEECH/12/296).

Ministri spravodlivosti Francúzska a Nemecka v spoločnom písomnom vyhlásení z 20. marca 2013 podporili zriadenie Európskej prokuratúry.

Komisia v máji 2011 prijala oznámenie o ochrane finančných záujmov Európskej únie pomocou trestného práva a administratívnymi vyšetrovaniami, ktoré obsahovalo návrhy na zlepšenie ochrany finančných záujmov EÚ (IP/11/644).

V júli 2012 Komisia predložila návrh smernice na boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ prostredníctvom trestného práva (IP/12/767, MEMO/12/544). Zahrnuté tu boli spoločné vymedzenia trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ, harmonizované minimálne sankcie (vrátane trestu odňatia slobody v závažných prípadoch), ako aj premlčacie obdobie.

Prehľad prípadov postúpených členským štátom, súdnych rozhodnutí a odsúdení v priebehu rokov 2006 až 2011 na Slovensku:

  • Prípady postúpené členským štátom: 16
  • Súdne rozhodnutia: 9
  • Percento postúpených prípadov ukončených súdnym rozhodnutím: 56,3 %
  • Odsúdenia: 0
  • Percento súdnych rozhodnutí ukončených odsúdením: 0 %


Zdroj: EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk