8.10.2013
ID: 902upozornenie pre užívateľov

Návrh Komisie zaručiť občanom práva na prístup k advokátovi sa stáva zákonom

Po schválení Radou ministrov bol formálne prijatý návrh Európskej komisie, aby sa všetkým občanom v EÚ zaručilo právo mať v trestnom konaní prístup k právnemu poradenstvu. Návrh predtým schválil Európsky parlament.

V budúcnosti sa všetkým podozrivým zaručí právo na právne poradenstvo od samého začiatku konania až do jeho ukončenia, a to bez ohľadu na to, kde sa v Európskej únii nachádzajú. Ak dôjde k zadržaniu podozrivého, má táto osoba podľa nových predpisov možnosť komunikovať so svojou rodinou. Ak sa občania nachádzajú mimo svojho domovského štátu, mali by mať právo byť v kontakte s konzulárnym úradom svojej krajiny.

„Tento zákon je víťazstvom spravodlivosti a občianskych práv v Európskej únii," vyhlásila podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Ide o tretí návrh, ktorý Európska komisia predložila s cieľom zaručiť práva na spravodlivý súdny proces ľuďom v celej EÚ bez ohľadu na to, či sú doma alebo v zahraničí. Na rade sú teraz členské štáty, ktoré by nemali strácať čas s implementáciou tohto zákona do svojich vnútroštátnych právnych systémov, pretože z neho budú mať osoh všetci občania."

Prijatý zákon bude v najbližších týždňoch uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a následne ho členské štáty budú musieť do troch rokov implementovať do svojich vnútroštátnych predpisov. Po nadobudnutí účinnosti, sa bude tento nový zákon každý rok podľa odhadu uplatňovať na 8 miliónov trestných konaní v 28 členských štátoch EÚ.

Právo na prístup k advokátovi (IP/11/689)je treťou smernicou v sérii návrhov, ktoré už boli všetky prijaté, pričom jej cieľom je zaručiť minimálne práva na spravodlivý proces kdekoľvek v Európskej únii. Ďalšie dve smernice sa týkajú práva na preklad a tlmočenie v trestnom konaní (smernica prijatá v roku 2010, pozri IP/10/1305) a práva na informácie v trestnom konaní (smernica prijatá v roku 2012, pozri IP/12/575). Komisia má ďalej pokračovať v tejto oblasti a túto jeseň má predložiť ďalší súbor týkajúci sa práv občanov na spravodlivý proces.

V záujme budovania dôvery v jednotný priestor spravodlivosti v Európskej únii sú práva zaručujúce prístup k advokátovi nevyhnutné, najmä ak boli podozriví zadržaní na základe európskeho zatykača (IP/11/454). Komisia vyvíja úsilie, aby sa v oblasti procedurálnych práv v trestných konaniach dospelo k uplatňovaniu spoločných minimálnych noriem, ktorými by sa podozrivým a obžalovaným osobám v celej EÚ zaistila ochrana základných práv na dostatočnej úrovni.

Každý rok prebieha v EÚ viac než 8 miliónov trestných konaní. Právo na obhajobu, ktoré môže využiť každý podozrivý z trestného činu, sa všeobecne považuje za základný prvok spravodlivého procesu. Podmienky, za ktorých sa môže podozrivý obrátiť na advokáta, sa však medzi jednotlivými členskými štátmi líšia. V niektorých štátoch sa napríklad osoba podozrivá z trestného činu počas policajného vypočúvania nemôže obrátiť na advokáta. Dôvernosť jej kontaktov s advokátom nemusí byť rešpektovaná. Navyše osoby hľadané na základe európskeho zatykača nemusia mať v súčasnosti prístup k advokátovi v štáte, kde bol zatykač vydaný, až do chvíle ich vydania do príslušného štátu.

Podobné rozdiely možno existujú, aj pokiaľ ide o právo podozrivých upovedomiť príbuzných, zamestnávateľa alebo svoj konzulát o tom, že boli zatknutí. Dotknuté osoby nie sú o tomto práve systematicky poučené. Často sú s ním oboznámené až v neskoršej fáze trestného konania alebo sa môže stať, že nie sú upovedomené o tom, že bol nadviazaný kontakt s ich rodinou.

Smernicou sa zaručí uplatňovanie týchto práv v praxi tým, že:

  • sa zabezpečí prístup k advokátovi od začiatku policajného vypočúvania a počas celého trvania trestného konania,
  • umožní sa uplatňovať právo na dôverné stretnutia podozrivého s advokátom na primeranej úrovni s cieľom zabezpečiť skutočné vykonávanie práva na obhajobu,
  • advokátovi sa umožní, aby zohrával počas vypočúvania aktívnu úlohu,
  • zabezpečí sa, aby bol v prípade zatknutia podozrivého niekto ako napríklad člen rodiny upovedomený o tomto zatknutí a aby podozrivý dostal možnosť komunikovať so svojou rodinou,
  • umožní sa, aby podozriví v zahraničí mohli byť v kontakte s konzulátom svojho štátu a prijímať návštevy,
  • osobám, na ktoré bol vydaný európsky zatykač, sa poskytne možnosť právneho poradenstva v štáte, kde boli zadržané, aj v štáte, kde bol vydaný zatykač.


Právo na spravodlivý proces a právo na obhajobu sú stanovené v článkoch 47 a 48 Charty základných práv EÚ, ako aj v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Právo na komunikáciu s treťou stranou je jednou zo základných záruk proti neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu, ktoré zakazuje článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach.


Zdroj: Európska Komisia


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk