2.7.2015
ID: 2913upozornenie pre užívateľov

Niektoré lehoty, na ktoré si treba dať pozor v súlade s novým zákonom o odpadoch

Dňa 01.01.2016 nadobúda účinnosť nový zákon o odpadoch, ktorý prináša viacero zmien v odpadovom hospodárstve.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Pomerne dlhá legisvakačná lehota má slúžiť dôkladnému a včasnému oboznámeniu sa s novou úpravou ako aj včasnému prispôsobeniu svojich činností novým pravidlám:

Ak sa plánujete uchádzať o prostriedky z Recyklačného fondu na dlhodobejší projekt, urobte tak do 30.06.2016. Od 01.07.2016 bude totiž možné prostriedky Recyklačného fondu poskytnúť iba na projekty, ktoré budú ukončené najneskôr dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie.

Povinnosť výrobcu a dovozcu platiť príspevok do Recyklačného fondu a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Recyklačnému fondu za príslušné výrobky a zariadenia zaniká ku dňu 30.06.2016.

Ak ste držiteľom polychlórovaných bifenylov a máte už schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov, budete si musieť obstarať nový program a opäť ho predložiť na schválenie. Predložiť ho musíte najneskôr do šiestich mesiacov po tom, čo budú novým vykonávacím predpisom, vydaným na základe nového zákona o odpadoch, stanovené nové požiadavky na jeho obsah.

Ak vykonávate zber odpadov z tzv. vyhradených výrobkov, t.j. elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík a neobalových výrobkov  (papier, sklo, plasty, lepenky), najneskôr do 29.02.2016 o tom musíte informovať Ministerstvo životného prostredia SR a najneskôr do 30.06.2016 musíte uzatvoriť zmluvu s výrobcom príslušného vyhradeného výrobku alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Ak vykonávate zber alebo výkup kovového odpadu, na výkon ktorého sa podľa nového zákona o odpadoch vyžaduje pri zisťovaní hmotnosti preberaného kovového odpadu používanie výlučne váhy zaradenej do skupiny určených meradiel a spĺňajúcej požiadavky na určené meradlo, musíte si takúto váhu zaobstarať do 30. júna 2016.

Do 30.06.2016 môže výrobca vyhradeného výrobku plniť kľúčové vyhradené povinnosti ako doteraz sám alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie, kolektívnej organizácie či tretej osoby. Po tomto termíne ich však už musí plniť podľa nového zákona o odpadoch individuálne alebo kolektívne na základe zmluvy s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Výrobca vyhradených výrobkov musí požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku do 31.01.2016. Ak bol už registrovaný na Ministerstve životného prostredia SR podľa doterajších predpisov, požiadať o zápis v tejto lehote nemusí, musí však do 30.06.2016 získať autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností alebo predložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Najneskôr do 31.12.2016 je možné z dôvodu účinnosti nového zákona o odpadoch vypovedať zmluvy uzavreté podľa doterajších predpisov medzi obcou a oprávnenou organizáciou či kolektívnou organizáciou, ktorých predmetom je úhrada nákladov obce spojených so zabezpečovaním nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci a v rovnakej lehote sa musia uviesť do súladu s novým zákonom zmluvy, ktorých predmetom je zabezpečovanie činností zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci.

Ak Vaša činnosť podľa nového zákona už vyžaduje rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, musíte o neho požiadať do 30.06.2016.

Kto vykonáva činnosť, na ktorú sa podľa doterajších predpisov vyžadoval súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel alebo na zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení, je povinný požiadať o vydanie príslušného súhlasu vyžadovaného na túto činnosť podľa nového zákona do 31.03.2016.

Kto chce vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov už od 01.07.2016, musí žiadosť o udelenie autorizácie doručiť na ministerstvo do 31.03.2016. To platí aj pre doterajšie oprávnené organizácie a kolektívne organizácie, ktoré by sa chceli transformovať na organizáciu zodpovednosti výrobcov.

Ak prevádzkujete zberný dvor podľa doterajších predpisov, musíte požiadať o vydanie nového súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa nového zákona o odpadoch najneskôr do 30.06.2016.
 

JUDr. Michal Kmec

JUDr. Michal Kmec,
advokát


Ružička Csekes in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 22
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: michal.kmec@rc-cms.sk

Právnická firma roka 2015

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk