22.11.2023
ID: 5909upozornenie pre užívateľov

Nová slovenská regulácia premien spoločností

Slovenská úprava doteraz neumožňovala rozdelenie spoločností, spôsobom, že by rozdeľovaná spoločnosť ostala existovať a jej časť by sa odštiepila či už do novozaloženej alebo existujúcej spoločnosti. Na rozdiel od niektorých iných európskych právnych poriadkov, medzi ktoré patria napríklad český, belgický, fínsky alebo francúzsky, slovenská právna úprava doposiaľ tiež neobsahovala možnosť cezhraničných rozdelení obchodných spoločností. Toto a iné sa má však zmeniť od 1. marca 2024. Umožní to dlho očakávaná novelizácia právneho rámca premien obchodných spoločností.

Konkrétnu úpravu prináša zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o premenách“). Uplatní sa na premeny obchodných spoločností, ak zmluva o zlúčení resp. projekt rozdelenia bol alebo schválený po 1. marci 2024, alebo aj na staršie, ak návrh na ich zápis bol podaný do obchodného registra po 30. júni 2024.

Zákon o premenách do slovenského právneho poriadku implementuje okrem iného smernicu EÚ 2019/2121, prijatú 27. novembra 2019, ktorá novelizuje existujúcu smernicu 2017/1132 o cezhraničných zlúčeniach. Princípy tohto právneho rámca budú okrem iného platiť aj pre v súčasnosti využiteľné a známe možnosti premien ako vnútroštátnych, tak aj cezhraničných. Nové pravidlá budú záväzné pre krajiny EÚ ako aj v ostatné krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), ktorými sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, nie však Spojené kráľovstvo, ktoré prestalo byť jeho členom svojim odchodom z EÚ.

Aké novy formy premien a zmien právnej formy bude možné uskutočniť:

Okrem doposiaľ využívaných operácií, akými sú (i) vnútroštátne zlúčenie alebo splynutie (kolektívne v novej terminológií Zákona o premenách nazývané ako fúzie), (ii) rozdelenie so zánikom rozdeľovanej spoločnosti (nazývané po novom rozštiepenie), ako aj (iii) cezhraničné zlúčenie alebo (iv) vnútroštátna zmena právnej formy, budú po novom umožnené:

Rozdelenie odštiepením, pri ktorom rozdeľovaná spoločnosť nezaniká a časť imania spoločnosti špecifikovaná v projekte premeny prechádza:

 • na jednu alebo viac už existujúcich spoločností (nazývané aj odštiepenie zlúčením),
 • na jednu alebo viac novozaložených spoločností (nazývané aj odštiepenie splynutím), alebo
 • kombináciou dvoch vyššie uvedených foriem.

Cezhraničné rozdelenie, ktoré bude mať dve formy, a to:

 • úplné rozdelenie (nazývané aj rozštiepenie splynutím) - rozdeľovaná spoločnosť prevedie všetky svoje aktíva a pasíva na dve alebo viac novozaložených nadobúdajúcich spoločností a sama zanikne, pričom spoločníci rozdeľovanej spoločnosti dostanú za výmenu podiely v nástupníckej spoločnosti, a
 • čiastočné rozdelenie (nazývané aj odštiepenie splynutím) - rozdeľovaná spoločnosť prevedie časť svojich aktív a pasív na jednu alebo viac novozaložených nadobúdajúcich spoločností a sama ostane existovať ďalej, pričom spoločníci rozdeľovanej spoločnosti dostanú za výmenu podiely v nástupníckej spoločnosti.

(Pozn. napriek textu dôvodovej správy, ktorá počíta aj so zlúčením častí rozdeľovanej spoločnosti do existujúcich spoločností, samotný text Zákona o premenách hovorí, že nástupníckou spoločnosťou pri cezhraničnom rozdelení môže byť iba novozaložená spoločnosť.)

Cezhraničnú zmenu právnej formy, ktorou bude spoločnosť mať možnosť bez zrušenia alebo likvidácie zmeniť svoju právnu formu zapísanú v registri v pôvodnom členskom štáte na právnu formu v cieľovom členskom štáte ak zároveň do cieľového členského štátu premiestni aspoň svoje sídlo. Toto je umožnené len pre slovenské spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciové spoločnosti, ktoré menia svoju právnu formu na zahraničný ekvivalent ktorejkoľvek z nich, ako aj vice versa.

Keby bude premena alebo zmena právnej formy zakázaná:

Operácie budú po novom neprípustné, okrem iného, aj ak:

 • zúčastnená spoločnosť, nástupnícka spoločnosť alebo spoločnosť meniaca právnu formu je v likvidácii,
 • voči zúčastnenej spoločnosti, nástupníckej spoločnosti alebo spoločnosti meniacej právnu formu pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; to neplatí ak správca s tým súhlasí,
 • voči zúčastnenej spoločnosti, nástupníckej spoločnosti alebo spoločnosti meniacej právnu formu pôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie; to neplatí ak, reštrukturalizačný plán potvrdený súdom operáciu predpokladá,
 • súd voči zúčastnenej spoločnosti, nástupníckej spoločnosti alebo spoločnosti meniacej právnu formu vedie konanie o ich zrušení,
 • by v dôsledku odštiepenia rozdeľovaná spoločnosť a niektorá z nástupníckych spoločností boli v hroziacom úpadku.

To, či vnútroštátne premena nie je neprípustná, bude musieť potvrdiť audítor vo svojej správe osvedčujúcej túto skutočnosť pri predpoklade zachovania stavu zúčastnených spoločností k rozhodnému dňu na účely účtovníctva. Ak spoločnosti nepodliehajú auditu, musí správa obsahovať aj osvedčenie toho, či ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu na účely účtovníctva, pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti.

Okrem toho Zákon o premenách zavádza osobitnú zodpovednosť členov štatutárnych orgánov zúčastnených spoločností za škodu, spôsobenú veriteľom zúčastnených spoločností, ak sa nezdržia operácie v prípadoch kedy:

 • možno predpokladať, že by nástupnícka spoločnosť bola v úpadku, alebo by jej úpadok hrozil,
 • možno predpokladať, že by po odštiepení rozdeľovaná spoločnosť bola v úpadku, alebo by jej úpadok hrozil, alebo
 • je premena neprípustná podľa odseku vyššie.

Čo sú najvýraznejšie zmeny oproti súčasnej úprave postupu premien:

 • Pri cezhraničných premenách sa budú vyžadovať podrobnejšie informácie pre spoločníkov a zamestnancov spoločnosti, týkajúce sa dopadu príslušnej operácii na tieto osoby.
 • Spoločníci búdu mať právo predať svoje podiely za primeranú peňažnú náhradu, ak by hlasovali proti schváleniu cezhraničnej operácie. Takúto primeranú peňažnú náhradu posúdi súd ak spoločníci podajú návrh na jej preskúmanie do 14 dní. Domáhať sa práva na odkúpenie podielov možno do 1 roka od účinnosti premeny.
 • Veritelia pri cezhraničných premenách budú mať právo na primerané záruky, ktoré im spoločnosti musia ponúknuť. Ak by ich veritelia nepovažovali za dostatočné, budú môcť požiadať o primeranejšie záruky pred súdom, a to do troch mesiacov od zverejnenia návrhu zmluvy alebo projektu o príslušnej cezhraničnej premene.
 • Aj novo umožnené operácie, ktoré nadobudnú účinnosť v súlade s uvedenými predpísanými postupmi, nebudú môcť byť vyhlásené za neplatné.Simon Šufliarsky
,
advokát


Glatzová & Co., s.r.o.

Hviezdoslavovo
námestie 25
811 02 Bratislava 1

Tel.: +421 232 335 333
Fax: +421 232 335 330
e-mail:    office.sk@glatzova.com

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk