Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
23.4.2020
ID: 4766upozornenie pre užívateľov

Nové pravidlá a postup likvidácie spoločnosti účinné od októbra 2020

Rozsiahla novela Obchodného zákonníka z 22. októbra 2019 (zákon č. 390/2020 Z. z.) predstavila popri iných zmenách v oblasti korporátneho práva, aj novú a rozšírenú úpravu likvidácie obchodných spoločností. Cieľom zákonodarcu bolo precíznejšie definovanie jednotlivých inštitútov likvidácie v snahe o efektívnejšiu a spravodlivejšiu realizáciu celého procesu. Prinášame Vám stručný prehľad, ako bude likvidácia prebiehať od 1. októbra 2020.

Postup pred začatím likvidácie

Nevyhnutným predpokladom pre začatie procesu likvidácie je zrušenie spoločnosti. Spoločnosť môže byť zrušená dobrovoľne tým, že spoločníci rozhodnú o zrušení spoločnosti alebo uplynie doba, na ktorú bola spoločnosť založená. Nútené zrušenie spoločnosti je dôsledkom rozhodnutia súdu alebo naplnenia iných dôvodov ustanovených v zákone. Konkrétny spôsob zrušenia spoločnosti ovplyvňuje ďalší postup pred začatím likvidácie.


Peterka a Partners 


Ak je spoločnosť založená na dobu určitú, len uplynutie určenej doby nestačí na to, aby došlo k účinnému zrušeniu spoločnosti. Je totiž nevyhnutné, aby spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti do 60 dní od zrušenia spoločnosti ustanovili likvidátora alebo zložili preddavok na likvidáciu, v opačnom prípade sa bude spoločnosť považovať za založenú na dobu neurčitú a k jej likvidácii bez ďalšieho nedôjde.

Aj pri iných spôsoboch zrušenia spoločnosti, akým je napríklad rozhodnutie súdu, je potrebné vymenovať likvidátora do 60 dní od zrušenia spoločnosti a zložiť preddavok na likvidáciu. V prípade, že preddavok zložený bol, avšak likvidátor nebol ustanovený, po márnom uplynutí lehoty ustanoví likvidátora súd.

60-dňová lehota na ustanovenie likvidátora neplatí, ak o zrušení spoločnosti rozhodli spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti. V tomto prípade je povinnosť ustanoviť likvidátora už priamo v rozhodnutí o zrušení spoločnosti s likvidáciou.

Likvidátor


Likvidátorom, ktorého si spoločníci alebo príslušný orgán môže ustanoviť, môže byť správca konkurznej podstaty vedený v zozname Ministerstva spravodlivosti SR alebo iná fyzická osoba zapísaná v registri fyzických osôb vedenom Ministerstvom vnútra SR(1), ktorá s ustanovením za likvidátora súhlasí, a zároveň spĺňa predpoklady kladené na štatutárny orgán ako napr. bezúhonnosť, neevidencia v registri diskvalifikácií, či žiadna exekúcia na majetok. Je tým tiež vylúčená aj možnosť, aby za likvidátora mohol byť ustanovený cudzinec z krajiny mimo EÚ alebo OECD, ktorý nie je v Slovenskej republike prihlásený na pobyt.

Ak likvidátora ustanovuje súd, vyberá ho zo zoznamu správcov konkurznej podstaty náhodným výberom.

Likvidátor má nárok na odmenu a náhradu výdavkov. Tie sa uhrádzajú z preddavku na likvidáciu a z likvidačnej podstaty. Ak si likvidátora ustanovujú spoločníci alebo príslušný orgán, odmenu a náhradu výdavkov si dohodnú v zmluve; v prípade ustanovenia likvidátora súdom nie je dohoda možná a aplikuje sa zákonný režim odmien v zmysle pripravovanej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR.

Preddavok na likvidáciu

Po novom sa vyžaduje zaplatenie preddavku na likvidáciu, ktorý je určený na úhradu odmeny likvidátora a náhradu jeho výdavkov. Skladá sa do notárskej úschovy pred zápisom likvidátora do obchodného registra. Jeho výška bude stanovená v pripravovanej vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR, navrhovaných je 1.500 EUR.

Čo v prípade, ak súd právoplatne rozhodol o zrušení spoločnosti, ale v lehote 60 dní nebude vymenovaný likvidátor, ani nebude zaplatený preddavok?

Súd bude postupovať podľa ustanovení konania o zrušení právnickej osoby v zmysle Civilného mimosporového poriadku a spoločnosť môže byť zrušená bez likvidácie.

 Po doručení rozhodnutia o zrušení spoločnosti príslušnej spoločnosti a nadobudnutí jeho právoplatnosti, súd zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie o zrušení spoločnosti. Ak spoločnosť do 90 dní od zverejnenia nevstúpi do likvidácie, súd zverejní oznámenie o predpokladanom úpadku spoločnosti. Zverejnením začína plynúť 6 mesačná lehota na podanie návrhu na ustanovenie likvidátora a na zloženie preddavku na likvidáciu alebo na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti. Po jej márnom uplynutí súd rozhodne o výmaze spoločnosti z obchodného registra a spoločnosť zanikne.

Zápis do obchodného registra a účinky vstupu do likvidácie

Po ustanovení likvidátora a zložení preddavku na likvidáciu podá spoločnosť návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do príslušného obchodného registra. Významnou novinkou je, že spoločnosť vstupuje do likvidácie dňom zápisu likvidátora do obchodného registra, nie zrušením spoločnosti, ako to je podľa súčasnej úpravy.
 
Vstup do likvidácie je spojený s dvoma základnými právnymi následkami:

  • pôsobnosť štatutárneho orgánu sa prenáša na likvidátora; jediné oprávnenie, ktoré zákon vyslovene ponecháva štatutárnemu orgánu je zvolávanie najvyššieho orgánu spoločnosti;
  • zanikajú všetky jednostranné právne úkony, vrátane prokúry a plnomocenstiev, okrem plnomocenstiev na zastupovanie v súdnom konaní.
Prihlasovanie a uspokojovanie pohľadávok

Nová právna úprava zachovala povinnosť likvidátora zabezpečiť zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie v Obchodnom vestníku a aj jeho zaslanie všetkým známym veriteľom. Veritelia majú právo si svoje pohľadávky a iné práva prihlásiť, a to bez ohľadu na ich splatnosť. Likvidátor ich priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok a ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia o vstupe do likvidácie vyhotoví základný zoznam prihlásených pohľadávok, ktorý následne ukladá do zbierky listín; tá je verejná. Veriteľ, ktorý si pohľadávku neprihlási, o ňu nepríde, pretože neprihlásenie pohľadávky alebo iného práva nemá vplyv na jeho trvanie. Pokiaľ však nedôjde k jej uspokojeniu v rámci likvidácie, po výmaze spoločnosti z obchodného registra ju už od spoločnosti nevymôže, s výnimkou prípadu dodatočnej likvidácie, ak by sa zistil ďalší majetok.

Novela Obchodného zákonníka priniesla zmeny v poradí uspokojovania pohľadávok. Základným pravidlom platným aj teraz je, že likvidátor uspokojuje pohľadávky priebežne. Zároveň však bude platiť, že:

  • nárok na vrátenie preddavku na likvidáciu sa uspokojí prednostne pred inými pohľadávkami;
  • pohľadávky, ktoré by sa v konkurze uspokojovali ako podriadené (ako sú pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti, pohľadávky spriaznených osôb, zmluvné pokuty) sa uspokoja až po ostatných pohľadávkach.
Pohľadávkam zapísaným do základného zoznamu pohľadávok nie je priznaný žiadny osobitný status ani prednostné právo na uspokojenie.

Uspokojenie všetkých známych veriteľov (aj ak si neprihlásili pohľadávku do likvidácie) má prednosť pred uspokojením nároku spoločníka na likvidačný zostatok.

Členovia štatutárnych orgánov majú nárok na odmenu v zmysle ustanovení o mandátnej zmluve podľa Obchodného zákonníka alebo môžu mať dohodnuté podmienky odmeny v zmluve o výkone funkcie. Netreba preto zabúdať, že za takýchto podmienok sa členovia štatutárnych orgánov stávajú veriteľmi, ktorých pohľadávky budú uspokojené pred vyplatením podielu na likvidačnom zostatku spoločníkom.

Zoznam majetku

Tak ako v prípade pohľadávok, likvidátor zostavuje tiež základný zoznam majetku spoločnosti, ktorého súčasťou je aj určenie jeho hodnoty. Zoznam sa ukladá do zbierky listín v rovnakej lehote ako zoznam prihlásených pohľadávok.

Aby sa v čo najväčšej miere zachovala možnosť uspokojenia oprávnených nárokov veriteľov, zaviedla novela Obchodného zákonníka dve obmedzenia:

  • spoločnosť v čase od jej zrušenia do vstupu do likvidácie sa považuje za spoločnosť v kríze so všetkými s tým súvisiacimi limitáciami (napr. zákaz vrátenia plnení nahradzujúcich vlastné zdroje spoločníkom) a
  • od zrušenia spoločnosti do jej vstupu likvidácie podlieha nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10 % hodnoty základného imania spoločnosti, oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti; navyše, právny úkon, ktorým dochádza k nakladaniu s majetkom nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložený spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín (a prípadne aj zapísaný do osobitnej evidencie, ak sa vyžaduje).
Skončenie likvidácie

Fáza skončenia likvidácie začína tým, že po uspokojení pohľadávok likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku medzi tých, ktorí majú právo na likvidačný zostatok. Dokumenty sa vyhotovujú ku dňu skončenia likvidácie, po novom však nie skôr ako 6 mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie, resp. až 12 mesiacov, ak likvidátor zistí, že má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola.

Likvidátor zároveň o zostavení týchto dokumentov zverejní oznámenie v Obchodnom vestníku. Ak do 60 dní nerozhodnú spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti inak, považujú sa tieto dokumenty za schválené. Oznámenie o schválení je zverejnené v Obchodnom vestníku, a následne je rozdelený likvidačný zostatok. Schválené dokumenty sú prílohou návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra. 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, likvidácia nemôže skončiť skôr ako 6 (resp. 12) mesiacov od zverejnenia oznámenia o vstupe do likvidácie. Ak vezmeme do úvahy postup pred začatím likvidácie a dĺžku procesu skončenia likvidácie, je možné očakávať, že oproti doterajšiemu stavu sa trvanie likvidácia môže predĺžiť. Pre malé firmy s nízkym počtom obchodných vzťahov a prípadných veriteľov však môže mať uvedené časové obmedzenie za následok zdanlivo zbytočné predlžovanie likvidácie. Na druhej strane je uvedená určená doba spolu s ďalšími inštitútmi ako je zoznam pohľadávok a zoznam majetku dôležitým nástrojom pre transparentnosť procesu likvidácie.

Záver


Cieľom likvidácie spoločnosti je vysporiadanie jej majetkových pomerov, a následne zánik spoločnosti. Je zrejmé, že od 1.10.2020bude proces likvidácie zložitejší z dôvodu pribudnutia povinností. Zavedenie preddavku na likvidáciu bez ohľadu na to, či likvidátora ustanoví spoločnosť alebo súd znamená, že iniciovať likvidáciu bez možnosti vedieť uhradiť jej základné náklady nebude možné. Zabráni sa tým aj likvidáciám, na ktorých vykonanie, resp. dokončenie zo strany štátu a na jeho trovy sa niektoré špekulatívne spoločnosti spoliehali.

Spoločnosti majúce záujem využiť aktuálne pravidlá likvidácie budú musieť začať robiť potrebné kroky čo najskôr. Pokiaľ zapíšu likvidátora do obchodného registra do 30.9.2020, likvidácia sa dokončí podľa doterajších ustanovení. Takto ustanovený likvidátor sa však nevyhne povinnosti zostaviť a uložiť do zbierky listín najneskôr do 31.12.2020 zoznam majetku spoločnosti, a to podľa stavu majetku zisteného do 30.9.2020. Ak likvidátor túto povinnosť nesplní včas, predpokladá sa úpadok právnickej osoby.


Karin Palkovičová,
advokátska koncipientka
 
Natália Tunegová,
advokátkaKapitulská 18/A
811 01 Bratislava

Tel.:   +421 2 544 18 700

________________________
(1) Podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk