20.6.2013
ID: 356upozornenie pre užívateľov

Novela Trestného zákona

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. mája 2013 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom novely, ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2013 je najmä transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV.

 
 Balcar Polanský Eversheds
 
Nové možnosti upustenia od potrestania

Ustanovenie, umožňujúce súdu upustiť od potrestania páchateľa prečinu, ktorým nebola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, sa dopĺňa o možnosť urobiť tak aj v prípade, že takýto prečin bol spáchaný osobou z donútenia, v priamej súvislosti s tým, že bol na tejto osobe spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie. Podľa zákonodarcu je účelom takejto úpravy motivovať obete týchto trestných činov, aby oznamovali príslušným štátnym orgánom spáchanie takýchto trestných činov, a to odstránením rizika ich kriminalizácie za iné trestné činy, ktoré tieto obete spáchali v priamom dôsledku toho, že sa stali obeťou uvedených trestných činov.

Trest zákazu činnosti aj pre páchateľov trestných činov súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi

Novelou sa zavádza možnosť súdu uložiť trest zákazu činnosti na doživotie páchateľom trestných činov súvisiacich s obchodom s ľuďmi za predpokladu, že takýto trestný čin bol spáchaný na dieťati. Ide napr. o trestný čin obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, výroby detskej pornografie či trestného činu účasti na detskom pornografickom predstavení. Cieľom tejto úpravy je minimalizácia rizika recidívy u osôb, ktoré spáchali niektorí z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti na dieťati. Cieľom takýchto opatrení má byť dočasné alebo trvalé zabránenie profesionálnych aktivít zahŕňajúcich priamy a pravidelný kontakt s deťmi.

V prípade mladistvých páchateľov novela upravila rozsah trestu zákazu činnosti v rozmedzí sedem až pätnásť rokov.

Rozšírenie skutkovej podstaty trestného činu detskej pornografie

Novelou dôjde k rozšíreniu skutkovej podstaty trestného činu prechovávania detskej pornografie, ktoré bude kriminalizovať páchateľa, ktorý koná v úmysle získať prístup k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, alebo ktorý sa úmyselne zúčastní detského pornografického predstavenia. Podľa dôvodovej správy, konaním v úmysle získať prístup k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby sa rozumie také konanie, ktoré preukázateľne smeruje k vedomému, teda nie nevyžiadanému/náhodnému získaniu prístupu k detskej pornografii, t.j. najmä vykonaním registrácie, odoslaním požiadavky na prístup, alebo uhradením platby za prístup na internetovú stránku s detskou pornografiou.

Predĺženie premlčacej doby pri premlčaní trestného stíhania

V ustanovení upravujúcom premlčanie trestného stíhania sa dopĺňa nový odsek, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby premlčacia doba pre trestné stíhanie v prípade trestného činu obchodovania s ľuďmi, sexuálneho zneužívania, týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa a trestného činu výroby detskej pornografie uplynula dostatočne dlho potom, čo obeť týchto trestných činov dosiahla plnoletosť. Trestné stíhanie sa tak premlčí najskôr tri roky potom, čo obeť trestných činov dovŕši 18 rok svojho veku.

Zmena definície dieťaťa

Novela v časti „Výklad pojmov“, v piatej hlave Trestného zákona, mení definíciu dieťaťa v dôsledku požiadaviek vyplývajúcich z Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a zo záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z čl. 2 písm. a) Smernice 2011/93/EÚ. Dieťaťom sa tak rozumie len osoba mladšia ako 18 rokov. V prípade, že osoba nadobudne plnoletosť ešte pred dovŕšením 18 rokov uzavretím manželstva, nestráca tým trestnoprávnu ochranu v trestnom konaní a považuje sa naďalej za dieťa, na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy.

Detská prostitúcia a detské pornografické predstavenie

V súvislosti s implementáciou právne záväzných aktov Európskej únie a v súvislosti s novými formami páchania trestnej činnosti, ktoré slovenský právny poriadok dosiaľ nepoznal, novela presnejšie definuje pojem „detská prostitúcia“ ako uspokojovanie sexuálnych potrieb iného súložou, iným spôsobom pohlavného styku alebo iným obdobným sexuálnym stykom s dieťaťom za odmenu alebo jej prísľub, bez ohľadu na to, či táto odmena alebo jej prísľub boli poskytnuté dieťaťu alebo tretej osobe.

Zároveň novela zavádza nový pojem „detské pornografické predstavenie“, ktorým sa rozumie živé predstavenie určené publiku, a to aj s využitím informačno-technických prostriedkov, v ktorom je dieťa zapojené do skutočného alebo predstieraného sexuálneho konania alebo v ktorom sú obnažované časti tela dieťaťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby. Výroba detského pornografického predstavenia bude súčasťou skutkovej podstaty trestného činu „Výroba detskej pornografie“.

Od účinnosti novely sa za detskú pornografiu bude považovať nielen zobrazenie pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s dieťaťom, ale aj s osobou, ktorá ako dieťa vyzerá, respektíve predstiera, že je dieťaťom. Dôvodová správa k novele uvádza, že naplnenie tohto znaku bude pravdepodobne predmetom znaleckého skúmania. Výslovne však táto problematika nie je ďalej upravená. V trestnom konaní tak bude pre prokuratúru pomerne ťažké preukázať splnenie tejto podmienky. V prípade znaleckého dokazovania sa zároveň trestné konanie predĺži a zvýšia sa jeho náklady.

Definície obchodovania s ľuďmi sa rozšíri

Definícia trestného činu obchodovania s ľuďmi sa rozširuje o ďalšie znaky tohto trestného činu, a prípady, ak páchateľ na obchodovanie s ľuďmi využije  únos, žobranie ako jednu z foriem nútenej služby, nútený sobáš, zneužívanie na páchanie trestnej činnosti a nezákonnú adopciu. Novela tak reaguje na niektoré nové formy páchanie tohto druhu trestnej činnosti.

Obchodovanie s deťmi dostane nový názov

Názov trestného činu „Obchodovanie s deťmi“ sa od účinnosti novely zmení na trestný čin „Zverenie dieťaťa do moci iného“. Samotná skutková podstata sa však nemení. Zákonodarca odôvodňuje túto zmenu legislatívnou nepresnosťou, keďže znenie skutkovej podstaty v dotknutom ustanovení nezakladá trestný čin obchodovania s deťmi v zmysle príslušných medzinárodných noriem v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ale tento je súčasťou trestného činu obchodovania s ľuďmi.

Nové skutkové podstaty trestného činu sexuálneho zneužívania

Novela zavádza dve úplne nové skutkové podstaty trestného činu sexuálneho zneužívania.

Prvá skutková podstata reaguje na rastúci trend zneužívania detí prostredníctvom internetu a  sociálnych sietí. Postihovaní budú páchatelia, ktorí prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhnú dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie  v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie.

Cieľom druhej skutkovej podstaty je trestne stíhať páchateľov, v dôsledku konania ktorých sa dieťa, ktoré ešte nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, stane na sexuálne účely svedkom sexuálnych aktivít alebo sexuálneho zneužívania, hoci sa na nich toto dieťa nemusí priamo zúčastňovať.

Zároveň novela pri trestnom čine sexuálneho zneužívania modifikuje ustanovenie § 202, v reakcii na záväzok trestne stíhať zapojenie sa do sexuálnych aktivít s dieťaťom, ktoré síce dosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, ale na takýto súhlas bolo zneužité uznané postavenie páchateľa, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa.

Nenávisť z dôvodu sexuálnej orientácie ako kvalifikačný pojem

Novela medzi osobitný motív ako jeden z osobitných kvalifikačných pojmov, ktorých dôsledkom je väčšinou zvýšenie trestnej sadzby trestných činov, zaradila okrem spáchania trestného činu z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti aj jeho spáchanie z dôvodu nenávisti pre sexuálnu orientáciu. Táto úprava bola prijatá v súvislosti s plnením úloh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011-2014.

Zníženie trestnej sadzby pri drogových trestných činoch

Predmetom novely sú aj zmeny, ktoré sa netýkajú obchodovania s ľuďmi. Jednou z nich je aj zníženie trestnej sadzby pri drogových trestných činoch. Pri trestnom čine Nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi sa v prípade základnej skutkovej podstaty znižuje dolná hranica trestnej sadzby odňatia slobody zo štyroch na tri roky. Cieľom tejto legislatívna zmeny je možnosť súdu podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody s probačným dohľadom (čo je možné len v prípade, že trest odňatia slobody neprevyšuje tri roky), a to najmä v prípadoch, ak odsudzuje páchateľa za nelegálnu držbu drogy, ktorej množstvo mierne prevyšuje hranicu desaťnásobku obvykle jednorazovej dávky, ktorej držba je v zmysle Trestného zákona posudzovaná ako horný limit pre stanovenie, že sa v danom prípade jedná o prechovávanie drog pre vlastnú potrebu.

Podľa dôvodovej správy navrhovaný postup zvyšuje možnosti štátu, aby v rámci skúšobnej doby pôsobil vhodnými prostriedkami  na túto špecifickú kategóriu páchateľov prostredníctvom výkonu probácie, resp. uložením ďalších povinností a obmedzení, ktoré môžu viesť k účinnej náprave páchateľa vo vzťahu k zneužívaniu návykových látok.

Ochrana občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov pred vyhostením

V prípade ukladania trestu vyhostenia pre občanov členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru alebo ich rodinných príslušníkov sa ustanovenia o vyhostení upravujú takým spôsobom, že vyhostenie týchto osôb je viazané na splnenie podmienky, že takéto osoby predstavujú hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok (u páchateľa, ktorý je občanom Európskej únie alebo jeho rodinným príslušníkom bez ohľadu na štátnu príslušnosť a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky), alebo ak predstavujú hrozbu pre bezpečnosť štátu (u páchateľa, ktorý je občanom Európskej únie s nepretržitým pobytom na území Slovenskej republiky viac ako 10 rokov), alebo ak uloženie trestu vyhostenia je v najlepšom záujme dieťaťa (u páchateľa, ktorý je dieťaťom a je občanom Európskej únie).

Novela zároveň definuje, kto sa považuje za rodinného príslušníka pre účely uplatňovania tohto ustanovenia.


Marek Olekšák

JUDr. Marek Olekšák
advokát


Advokátska kancelária Balcar Polanský Eversheds s.r.o.

Pribinova 25
811 09  Bratislava

Tel.:  +421 2 20 25 13 11
Fax:   +421 2 20 25 13 12
e-mail: office@bapol.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk