25.6.2015
ID: 2912upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Dňa 29.04.2015 sa stala účinnou novela zákona o verejnom obstarávaní č 87/2015 Z. z., ktorá v ustanovení § 26 ods.1 písm. c) dopĺňa podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia, tým že verejného obstarávania sa môže zúčastniť len subjekt, ktorý „nie je v reštrukturalizácii“.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 28.04.2015 môže preukázať skutočnosť, že nie je v reštrukturalizácii:

  • predložením potvrdenia príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace v zmysle § 26 ods. 2 písm. b), v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo
  • doplnením tohto údaju do zoznamu podnikateľov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) zverejňuje na svojom webovom sídle (sekcia Vestník a zoznamy- Zoznam podnikateľov a súvisiace registre- Informácie pre podnikateľov) s priloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace. Doplnením tohto dokladu sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname podnikateľov a doplnenie nie je spoplatnené.

Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 28.04.2015 opomenie v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti t.j. nepredloží potvrdenie príslušného súdu, ktoré nie je staršie ako tri mesiace o skutočnosti, že nie je v reštrukturalizácii; tak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada o doplnenie tohto dokladu, jedným z vyššie uvedených spôsobov.


JUDr. Ján Azud

JUDr. Ján Azud,
Partner


Ružička Csekes in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 22
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: an.azud@rc-cms.sk

Právnická firma roka 2015

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk