14.1.2013
ID: 33upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Dňa 29.2.2012 schválila Národná rada Slovenskej republiky v poradí už osemnástu novelu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) uverejnenú v Zbierke zákonov pod číslom 91/2012 (ďalej len „novela“), ktorá nadobudlaúčinnosť dňa 9.3.2012.

 
 Havel, Holásek & Partners
 
Novela predstavuje transpozíciu smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Prvým pokusom na transpozíciu smernice 2009/81/ES bol návrh úplne nového zákona o verejnom obstarávaní, ktorý sa však nedostal ani do prvého čítania v Národnej rade Slovenskej republiky. Nakoľko lehota na transpozíciu uvedenej smernice Slovenskej republike uplynula dňa 21.8.2011, prijala Národná rada Slovenskej republiky, pod hrozbou sankcií za jej neskoré prebratie zo strany Európskej komisie, v skrátenom legislatívnom konaní ďalšiu novelu Zákona o verejnom obstarávaní, ktorou do slovenského právneho poriadku prebrala smernicu 2009/81/ES.

Novela prináša vymedzenie niekoľkých nových pojmov životný cyklus, výskum a vývoj, kríza, vojenské vybavenie, ktoré sú charakteristické pre oblasť obrany a bezpečnosti, ako aj dve nové legálne definície zákaziek - civilná zákazka a zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti.

Civilnou zákazkou je zákazka na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti. Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti sa definuje ako zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej predmetom je (i) dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov, (ii) dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov, (iii) uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo súvisia s dodávkou vojenského alebo citlivého vybavenia pre akúkoľvek fázu jeho životného cyklu, (iv) uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb na osobitné vojenské účely, alebo (v) uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktoré majú citlivý charakter.

Špecifiká zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti sú zohľadnené taktiež pri určovaní podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti, súťažných podkladoch či vyhodnocovaní ponúk, pričom novela nanovo zadefinovala všetky výnimky ohľadom aplikácie Zákona o verejnom obstarávaní.

Novela zladila výšky prahových hodnôt pre zadávanie nadlimitných zákaziek s prahovými hodnotami stanovenými nariadením Komisie (EÚ) č. 1251/2011 účinným odo dňa 1.1.2012. Vôbec prvýkrát sa prahové hodnoty neznížili, ale zvýšili.[1]

Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti sa musia zadávať verejným obstarávaním iba v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota je (i) rovnaká alebo vyššia ako 200.000,- Eur bez DPH pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác, a (ii) rovnaká alebo vyššia ako 40.000,- Eur bez DPH pri zákazkách na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb. Zadávanie podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v oblasti obrany a bezpečnosti sa uskutočňuje mimo pravidiel a postupov Zákona o verejnom obstarávaní.

Kľúčové pravidlá pre Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti sú upravené v novej, piatej časti Zákona o verejnom obstarávaní s rovnakým názvom.

Pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti by sa mal využívať postup užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia (v minulosti označovaného ako priame zadanie), pričom sa nebudú aplikovať ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa použitia postupu verejnej súťaže, dynamického nákupného systému, koncesií alebo súťaže návrhov. Pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti je však aj naďalej potrebné uplatňovať základné princípy vo verejnom obstarávaní, najmä transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie.

Pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti existuje reálny predpoklad vzniku alebo postupovania utajovanej skutočnosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ má preto právo určiť požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností, ktoré je uchádzač alebo záujemca povinný zabezpečiť a dodržiavať. Predloženie dôkazu na preukázanie splnenia požiadaviek a opatrení určených na ochranu utajovaných skutočností možno požadovať v každej etape procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť, aby uchádzač alebo záujemca zabezpečil ochranu utajovaných skutočností aj zo strany svojho subdodávateľa. Uvedeným systémom opatrení verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky vytvoriť priestor pre hospodársku súťaž medzi overenými a bezpečnostne spoľahlivými súťažiteľmi.

Nanovo sa pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti zadefinovalo aj preukazovanie technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, ktorú možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb v oblasti obrany a bezpečnosti. Zásadná odlišnosť tkvie v tom, že na rozdiel od civilných zákaziek je okruh podmienok účasti pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti uvedený ako exemplifikatívny. Ďalšia zásadná odlišnosť v porovnaní s civilnými zákazkami tkvie v širšom okruhu príkladne uvedených podmienok účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Rámcovú dohodu pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti možno uzavrieť najviac na sedem rokov (nie na štyri, ako je tomu pri civilných zákazkách) okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou životnosťou dodávaného tovaru, inštalácií, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila. Uzavretie rámcovej dohody ale nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži.

Úspešný uchádzač môže zadať časť alebo časti zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ním zvoleným subdodávateľom, pričom verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzači uviedli vo svojich ponukách percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorý plánujú zadať tretím osobám, časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám a navrhovaných subdodávateľov na časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám. Maximálny percentuálny podiel nesmie presiahnuť 30% hodnoty zákazky.

Novela obsahuje dôležité prechodné ustanovenia. Pri verejnej súťaži, užšej súťaži, rokovacom konaní so zverejnením, súťažnom dialógu, koncesii, súťaži návrhov alebo pri postupe zadávania podprahovej zákazky je pre určenie, či sa aplikuje nové znenie Zákona o verejnom obstarávaní rozhodujúce, kedy bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk, odoslané na uverejnenie v príslušnom vestníku. Pri rokovacom konaní bez zverejnenia je rozhodujúce, kedy sa tento postup preukázateľne začal.

V praxi sa zmeny Zákona o verejnom obstarávaní vyplývajúce z novely budú týkať iba veľmi úzkeho okruhu verejných obstarávateľov (napr. Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR a pod.).


Ján Kapec

Ján Kapec,
advokátsky koncipient


Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax:  +421 232 113 901


---------------------------------------
[1] Pôvodné prahové hodnoty pre zadávanie nadlimitných zákaziek 125.000,- Eur, 193.000,- Eur a 387.000,- Eur pri zákazkách na dodanie tovaru a zákazkách na poskytnutie služieb, ako aj 4.845.000,- Eur pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác sa zmenili na 130.000,- Eur, 200.000,- Eur, 400.000,- Eur a 5. 000.000,- Eur.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk