26.3.2013
ID: 81upozornenie pre užívateľov

Novela Zákona o verejnom obstarávaní

Dňa 13.2.2013 schválila Národná rada Slovenskej republiky v poradí už devätnástu novelu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), uverejnenú v Zbierke zákonov pod číslom 28/2013 (ďalej len „Novela“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 18.2.2013.

 
Havel, Holásek & Partners 
 
Novela bola pôvodne súčasťou znenia už asi rok pripravovanej tzv. „veľkej“ novely Zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bola dňa 19.3.2013 schválená Národnou radou Slovenskej republiky, a ktorá by mala byť účinná od 1.7.2013, s výnimkou časti o certifikácii zariadení pre elektronickú aukciu (1. 1.2014). Vláda Slovenskej republiky však v prvej polovici februára 2013 nečakane rozhodla o tom, že časť pripravovanej „veľkej“ novely Zákona o verejnom obstarávaní bude schválená ako samostatný zákon účinný od 18.2.2013.

Podľa dôvodovej správy je hlavným cieľom Novely dosiahnutie zrýchlenia a zefektívnenia niektorých procesov v rámci verejného obstarávania (najmä urýchlenie procesu čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie, v čom Slovenská republika dlhodobo zaostáva).  

Novela zavádza nový okruh sankcií pre uchádzačov, záujemcov a dodávateľov v podobe pokuty od 1 000 EUR do 10 000 EUR a zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov v prípade predloženia sfalšovaných, neplatných alebo pozmenených informácií, dokladov alebo čestných vyhlásení pri preukazovaní jednotlivých podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo pri zápise údajov do zoznamu podnikateľov.

V nadväznosti na vyššie uvedené sa zároveň dopĺňajú podmienky účasti týkajúce sa preukazovania osobného postavenia vo verejnom obstarávaní, kedy sú jednotliví uchádzači alebo záujemcovia v porovnaní s pôvodnou úpravou navyše povinní preukázať potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“), že nemajú právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a zároveň aj čestným vyhlásením, že nie sú osobami[1], ktoré sú „prepojené“ na osoby, ktorým bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.   

Novela ďalej zjednodušila preukazovanie splnenia podmienok účasti uchádzačmi alebo záujemcami tým, že zaviedla možnosť preukázať splnenie jednotlivých podmienok účasti vo verejnom obstarávaní iba čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom predloženie originálov dokumentov sa vyžaduje iba od úspešného uchádzača. Dôvodom takejto zmeny je snaha o odbremenenie uchádzačov alebo záujemcov od administratívnej záťaže, ako aj UVO pri posudzovaní námietok vo vzťahu k podmienkam účasti, ktoré sa redukuje až na posudzovanie víťaza súťaže.

Zábezpeka vo verejnom obstarávaní po novom prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa nielen v prípade odstúpenia uchádzača od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, ale aj v prípade, ak sa údaje uvedené v čestnom vyhlásení uchádzača, ktorým preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, preukážu ako nepravdivé, alebo ak uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy.   

Novela rovnako zavádza dvojstupňové otváranie a vyhodnocovanie ponúk uchádzačov a na to nadväzujúce dvojstupňové konanie o námietkach.

Ponuka sa po novom prekladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. 

Najskôr sa otvorí časť ponuky označená ako „Ostatné“ a následne sa vykonajú všetky úkony podľa Zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, vysvetlení alebo  doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ako aj vo  vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení jednotlivých ponúk z verejného obstarávania. V prípade, ak budú proti vyššie uvedeným úkonom podané námietky, prebehne prvé námietkové konanie, po ktorého skončení bude možné otvoriť a vyhodnotiť časť ponuky označenú ako „Kritériá“. V tejto fáze dôjde k samotnému vyhodnoteniu a vyhotoveniu poradia ponúk, pričom uchádzač už bude môcť byť v tejto fáze vylúčený len z dôvodu mimoriadne nízkej ceny alebo nepreukázania splnenia podmienok účasti, ktoré preukazoval čestným vyhlásením. Následne prebehne druhé námietkové konanie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Novelou sa námietkové konanie po novom koncentruje do dvoch konaní, a to konania pred a po otváraní časti ponúk označených ako „Kritériá“. Rozhodnutím v prvom námietkovom konaní sa UVO vysporiada so všetkými námietkami, doručenými pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“ a v druhom námietkovom konaní už len s tými, ktoré boli podané po tomto otváraní, t.j. námietkami k vyhodnoteniu plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk a prípadnému vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu z verejného obstarávania z dôvodu mimoriadne nízkej ceny alebo dôvodu nepreukázania splnenia podmienok účasti pred podpisom zmluvy, ktoré boli preukazované čestným vyhlásením. Týmto spôsobom sa sleduje jednak zrýchlenie daného revízneho postupu, ako aj eliminácia účelových námietok.

Podľa znenia Novely sa kaucia zložená navrhovateľom pri podaní námietok stáva v 35% z uhradenej sumy príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia UVO o zastavení konania o námietkach v prípade, ak navrhovateľ vzal podané námietky späť pred vydaním rozhodnutia vo veci samej.    

Novelou sa zároveň námietkové konanie podriaďuje zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) s niektorými odchýlkami podľa Zákona o verejnom obstarávaní, s dôrazom na kontradiktórnosť konania, kedy je UVO viazaný obsahom samotnej námietky. 

V oblasti revíznych postupov Novela taktiež zrušila možnosť podať žiadosť o nápravu proti obmedzeniu okruhu uchádzačov, vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka a vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, pričom možnosť podať proti týmto úkonom námietky zostáva zachovaná. Dôvodom tejto zmeny je takmer nulová autoremedúra zo strany verejných obstarávateľov a obstarávateľov, čo robilo tento inštitút obsoletným.

V prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy alebo rámcovej dohody, je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s druhým, resp. tretím uchádzačom v poradí.

Novelou sa zavádza „ex ante“ kontrola zo strany UVO na projekty financované z prostriedkov Európskej únie, ktorej cieľom je potvrdenie zo strany UVO, že zvolený postup a dokumenty verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa sú správne a v prípade, ak sa obstarávateľ od takto potvrdeného postupu a dokumentov neodchýli, námietka proti nim nemôže byť úspešná.

Novela upravila aj ustanovenia týkajúce sa vykonania kontroly postupu zadávania zákaziek zo strany UVO, kedy po novom sa už kontrola pred podpisom zmluvy nezlučuje s námietkovým konaním a zavádza sa nová 90 dňová lehota, v ktorej musí UVO vyhotoviť protokol o výsledku vykonania kontroly, ktorou boli zistené nedostatky. 


Ondrej Urban,
advokát

Ján Kapec,
advokátsky koncipient


Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax:  +421 232 113 901


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Osobou: 1.) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2.) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3.) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk