4.5.2023
ID: 5736upozornenie pre užívateľov

Nový pripravovaný zákon o ochrane spotrebiteľa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo nový Zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý bol na mimoriadnom zasadnutí vlády dňa 14.4.2023 schválený. Aktuálne zákon bude musieť schváliť parlament. V prípade jeho schválenia parlamentom bude tento zákon účinný od 1. augusta 2023. Tento nový zákon predstavuje relatívne zásadnú revíziu legislatívy na ochranu spotrebiteľa a reflektuje na rozmach digitálneho prostredia a reaguje aj na Európsku legislatívu v podobe implementovaných smerníc.

Vo všeobecnosti možno návrh považovať za právny predpis, ktorý posilní postavenie a ochranu spotrebiteľa, ale predstavuje aj niektoré pozitívne zmeny aj pre obchodníkov, aj pre dohľadné orgány. Návrhom zákona sa tiež odstraňujú duplicity, aplikačné problémy, vnútorné rozpory jednotlivých ustanovení a terminologické odlišnosti. Tento návrh zákona preto modernizuje súčasnú spotrebiteľskú legislatívu a detailnejšie ju zosúlaďuje s právnymi predpismi EÚ, zároveň odstraňujúc viaceré neopodstatnené goldplatingy.

Za najvýznamnejšie zmeny, ktoré pocítia spotrebitelia od 1.8.2023 možno zaradiť nasledovné:

  • Predĺženie lehoty, ktorú má spotrebiteľ k dispozícii na odstúpenie od zmluvy, ktorú uzatvoril  pri predajnej akcii alebo nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti, a to bez uvedenia dôvodu, a to z aktuálnych 14 dní na 30 dní;
  • Zvyšuje sa ochrana poskytovaná spotrebiteľom pri už dnes štandardných predajných stratégiách, napr. „Black Friday“. Spotrebiteľ bude účinnejšie chránený pred zľavami, ktoré v skutočnosti zľavou nie sú, vzhľadom na cenu tovaru, za ktorú predajca tovar štandardne predáva;
  • Zakazuje sa marketing propagujúci tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte, pričom tomu tak nie;
  • zákon garantuje rýchlejšiu nápravu a odškodnenie pre spotrebiteľov.
  • Zákon o ochrane spotrebiteľa taktiež zlepšuje v online prostredí ochranu pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami

Tento zákon zavádza aj zlepšenia v prospech obchodníkov, ktoré spočívajú najmä v upustení od záťaže obchodníkov, ktorá nemá reálny pozitívny dopad na postavenie a práva spotrebiteľov. Za najvýznamnejšie zmeny možno považovať nasledovné:

  • vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe;
  • vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred;
  • možnosť upustenia od uloženia sankcie, resp. zníženie samotnej sankcie v prípade, že obchodníci dobrovoľne upustia od porušovania právnych predpisov a zabezpečia nápravu v prospech poškodeného spotrebiteľa;
  • spravodlivejší a najmä proporcionálnejší spôsob ukladania sankcií, čo bude spočívať v zamedzení ukladania likvidačných pokút.

Čo sa týka zmien, ktoré sa týkajú orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľov, tento zákon jednoznačne stanovuje pôsobnosť jednotlivých orgánov dohľadu s cieľom odstrániť existujúce kompetenčné konflikty a predchádzať vzniku nových, alebo rozšírenie právomocí orgánov dohľadu tak, aby zodpovedali minimálnym štandardom požadovaných Európskou Úniou.

Bude zaujímavé sledovať, v akej finálnej podobe bude navrhovaný zákon schválený parlamentom, a aký prínos prinesie ako spotrebiteľom, tak aj obchodníkom v praxi.


Mgr. Patrik Budke
,
advokátsky koncipient

 
 
Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava
 
Tel.:       +421 2 321 130 31
Fax:       +421 2 321 441 48


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk