24.9.2015
ID: 3037upozornenie pre užívateľov

Nový zákon o odpadoch - zodpovednosť za komunálny odpad v rukách obcí

V prvom článku nazvanom „Nový zákon o odpadoch - smerujeme k monopolizácii?“[1] sme avizovali, že sa v niekoľkých článkoch pokúsime stručne popísať, čo prináša nový zákon o odpadoch (zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) obciam, zberovým spoločnostiam a spracovateľom odpadov. Ďalej sme sa stručne venovali hospodárskej súťaži a obave z monopolizácie v oblasti nakladania s odpadmi z obalov.

 
 SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o.
 
Podľa nového zákona o odpadoch, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2016, zodpovednosť za nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom, ktoré vznikli na území miest a obcí, zostáva aj naďalej v kompetencii miest a obcí. Zákon o odpadoch prináša zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorej cieľom je prenesenie časti zodpovednosti na výrobcov vyhradených výrobkov (OZV) a odbremenenie miest a obcí vo vzťahu k nakladaniu s vyhradenými prúdmi odpadov (zjednodušene elektroodpad, batériový odpad, odpady z obalov, vozidlá, pneumatiky a odpad z neobalových výrobkov). Každopádne, obec má celý rad dôležitých povinností a niektoré z nich uvádzame osobitne.

Všeobecné povinnosti obcí

Povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva obce. Ak má obec viac ako 1000 obyvateľov alebo produkcia odpadov na jej území prevyšuje 350 ton, musí vypracovať program odpadového hospodárstva obce a predložiť ho na posúdenie príslušnému okresnému úradu (prípadne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja, ak program obce presahuje územný obvod okresného úradu) do 4 mesiacov od vydania programu kraja. Program odpadového hospodárstva obce schvaľuje obec. Príslušný okresný úrad posudzuje súlad programu obce so zákonom o odpadoch a so záväznou časťou programu príslušného kraja; posúdenie je však pre obec záväzné a prípadné upozornenia je obec povinná vziať do úvahy a program obce upraviť. Obec je povinná zverejniť svoj program odpadového hospodárstva na svojej webovej stránke.

Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo. Vo vzťahu k triedenému zberu komunálnych odpadov sú obce povinné zabezpečiť naplnenie štandardu zberu vypočítaného pre daný kalendárny rok, ktorý predstavuje minimálne zberové kapacity. Štandard zberu sa vypočíta každoročne pre nasledujúci kalendárny rok pre každú obec a pre každú zložku komunálnych odpadov, pre ktorú je obec povinná zabezpečiť triedený zber (papier, plasty, kovy a sklo). Zberné nádoby zabezpečujúce triedený zber komunálnych odpadov budú musieť obce farebne rozlíšiť podľa druhu zložky komunálneho odpadu, pre ktorú je zberná nádoba určená, prípadne označením zbernej nádoby štítkom obsahujúcim údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.

Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologického odpadu. Obec je povinná zaviesť a vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Povinnosť umožniť zber elektroodpadu, odpadu z batérií a odpadov z obalov. Obec je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení a batérii zber elektroodpadu a odpadu z batérií a umožniť OZV pre obaly zber odpadu, na ktorý sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

Povinnosť zabezpečiť zberné nádoby na komunálny odpad. Obec je povinná zabezpečiť zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad (t.j. odpad, z ktorého neboli vytriedené zložky komunálneho odpadu, ktoré je obec povinná triediť alebo zvyšok komunálneho odpadu, ktorý zostáva po vytriedení jednotlivých zložiek). Náklady na zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu, napr. domácnosti. Obec však musí zverejniť všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určí výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady alebo iný spôsob úhrady. Pri odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (napr. papier, plasty, kovy alebo sklo) zberné nádoby zabezpečuje obec a náklady znáša OZV; náklady na tieto zberné nádoby obec nemôže zahrnúť do miestneho poplatku. Zberné nádoby na triedený zber komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znáša obec; obec ich môže zahrnúť do miestneho poplatku.

Povinnosť hradiť náklady zberu. Obec bude z miestneho poplatku hradiť náklady spojené so zmesovým komunálnym odpadom, biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady spôsobené nedôsledným triedením zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Toto je dôležité. Ak obec nezabezpečí dôsledné triedenie odpadu, znáša náklady spôsobené nedôsledným triedením, hoci za normálnych okolností by ich znášala OZV.

Povinnosť oddeliť náklady.  Obec bude povinná oddeliť náklady na činnosti nakladania s odpadom, ktoré znáša obec od nákladov na činnosti nakladania s odpadom, ktoré znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov.

Povinnosť viesť evidenciu o odpadoch a ohlasovať ustanovené údaje príslušnému orgánu štátnej správy. Obce musia viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ktoré vznikajú na území obce. Ďalej bude obec povinná ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Vydanie / zosúladenie všeobecne záväzného nariadenia so zákonom o odpadoch. Obec je povinná vydať všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní  s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, vytriedenými zložkami komunálneho odpadu; existujúce nariadenie je povinná zosúladiť s požiadavkami nového zákona o odpadoch najneskôr do 30. júna 2016. Všeobecne záväzné nariadenie musí byť v súlade s programom odpadového hospodárstva obce. Vo všeobecne záväznom nariadení bude obec povinná  upraviť podrobnosti o (i) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, (ii) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, (iii) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, (iv) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, (v) spôsobe a podmienkach triedeného zberu  komunálnych odpadov; (vi) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok; (vii) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, (viii) prevádzkovaní zberného dvora; (ix) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, (x) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ak sa v súlade so zákonom na obec táto povinnosť nevzťahuje.

Nové povinnosti vo vzťahu k OZV

Povinnosť uzatvoriť zmluvu / zmluvu o budúcej zmluve s OZV. Obciam vznikne od nového roku povinnosť uzatvoriť pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (napr. papier, plast, sklo) zmluvu s výlučne len jednou OZV pre obaly. Prostredníctvom zmluvy by sa OZV a obec mali dohodnúť na pravidlách triedeného zberu, nákladoch a výške príspevku OZV na prevádzku triedeného zberu v obci. Predpokladáme, že uzatvoreniu zmluvy bude predchádzať uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, pretože jednou z podmienok získania autorizácie je uzatvorenie zmlúv s dostatočným počtom obcí. Obec môže uzatvoriť rovnako ako v prípade len jednej „riadnej“ zmluvy len jednu zmluvu o budúcej zmluve. Za porušenie tejto povinnosti hrozí obciam podľa nového zákona o odpadoch pokuta vo výške 800 - 80 000 Eur.  MŽP SR varuje obce pred prípadným uzatváraním zmlúv o budúcej zmluve s viacerými subjektami usilujúcimi sa získať postavenie OZV pre obaly.  V prípade, ak niektorá z obcí neuzatvorí zmluvu s budúcou OZV, bude jej OZV určená zlosovaním.

V tejto súvislosti vnímame ako problematickú platnosť doteraz uzatvorených zmlúv medzi obcami a oprávnenými organizáciami. Nový zákon o odpadoch v prechodných ustanoveniach uvádza, že zmluvy, ktoré doteraz obce uzatvorili so subjektami pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva možno vypovedať najneskôr do 31. decembra 2016, z čoho implicitne vyplýva, že zmluvy, ktoré už boli uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti nového zákona s oprávnenými organizáciami zostanú aj naďalej platné, pokiaľ ich obce nevypovedajú. Tieto opatrenia nepriamo zvýhodňujú jednu zo súčasne pôsobiacich 13 oprávnených organizácii, ktorá má ako jediná uzatvorené zmluvy s viac ako polovicou obcí.

Podľa nového zákona o odpadoch budú mať novovzniknuté OZV na mestá a obce značný vplyv, a to na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a OZV alebo v prípade OZV určenej zlosovaním, na základe kontroly zberu a triedenia odpadov a stanovania rozsahu úhrady nákladov. OZV budú oprávnené kontrolovať dôslednosť triedenia zložiek odpadu  a v prípade, ak s týmto nie sú spokojné, môžu navrhnúť obci zmeny, ktoré sú povinné obce akceptovať, v opačnom prípade im OZV totiž preplatí len tzv. obvyklé náklady vynaložené na zber odpadu, pričom zvyšok bude obec nútená hradiť z miestneho poplatku.

Spôsob výpočtu obvyklých nákladov je pomerne komplikovaný. Výška obvyklých nákladov sa podľa návrhu vyhlášky k zákonu o odpadoch vypočíta ako súčin priemerných nákladov na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zhodnej zložky komunálnych odpadov (napr. plast) a štandardu zberu uvedenej zložky určeného pre príslušný kalendárny rok pre obec, ktorej sa budú obvyklé náklady uhrádzať. Priemerné náklady sa vypočítajú ako aritmetický priemer ročných nákladov všetkých porovnateľných obcí na výkon takejto činnosti, ktoré pripadajú na predchádzajúci kalendárny rok na jeden liter tejto zložky.

Zákon o odpadoch je v tomto smere formulovaný striktne a preto mestá a obce, ktoré nebudú triediť oddelené zložky odpadu dôsledne podľa predstáv OZV, môžu na predmetné ustanovenie doplatiť v podobe povinnosti premietnuť zvýšené náklady do miestneho poplatku za komunálne odpady. Vzhľadom na významné postavenie jednej OZV na trhu, takéto právo OZV pôsobí kontroverzne.


Katarína Zápražná,
advokátska koncipientka

Jozef Semančín

Jozef Semančín,
partner a konateľ


SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o.
Advokátska kancelária

Polus Tower I
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

Tel.: +421 910 909 919
e-mail: jsemancin@semancinpolacek.sk


PFR 2015 - Bankovnictvo a financie - doporučované  PFR 2015 - Sporová agenda - velmi doporučované

________________________________
[1] Nový zákon o odpadoch - smerujeme k monopolizácii?, Katarína Zápražná, Jozef Semančín, dostupné na www, k dispozícii >>> tu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk