13.7.2023
ID: 5801upozornenie pre užívateľov

Ochrana novinárov v EÚ: poslanci podporili pravidlá proti strategickým žalobám

Parlament chce posilniť ochranu novinárov a aktivistov v EÚ pred nepodloženými a zneužívajúcimi žalobami, ktoré ich majú umlčať.

Poslanci v utorok schválili návrh smernice, podľa ktorej budú novinári, mediálne organizácie, ochrancovia ľudských práv, aktivisti, výskumníci a umelci v EÚ chránení pred strategickými žalobami proti verejnej účasti (SLAPP) zameranými na ich zastrašenie či potrestanie. Poslanci schválili svoju rokovaciu pozíciu k novým pravidlám na ochranu osôb, ktoré sa angažujú v záležitostiach verejného záujmu, ako sú základné práva, činnosť verejných činiteľov alebo obvinenia z korupcie, a to 498 hlasmi za, pričom 33 bolo proti a 105 sa zdržalo hlasovania.

Cezhraničné uplatňovanie a ochranné záruky

Nové pravidlá by sa mali uplatňovať v cezhraničných prípadoch, keď žalobca, žalovaný a súd nemajú sídlo v tej istej krajine alebo ak sa akt verejnej účasti – či už ide o článok v tlači, príspevok na sociálnych médiách, video, výskum alebo umelecké dielo, týka viac ako jedného členského štátu a je prístupný elektronicky.

Návrh smernice počíta so zárukami pre obete strategických žalôb vrátane možnosti požiadať o skoré zastavenie konania v prípade zjavne neopodstatnenej žaloby. V takom prípade bude na žalobcovi, aby preukázal, že jeho vec nie je nepodložená. Žalobca bude tiež musieť znášať všetky trovy konania vrátane nákladov na právne zastupovanie žalovaného a čeliť sankciám, zatiaľ čo obeť strategickej žaloby bude môcť žiadať o náhradu škody, a to aj za psychickú ujmu alebo poškodenie dobrej povesti. Prípady týkajúce sa ohovárania budú prípustné len na súde v krajine žalovaného, aby sa tak predišlo tomu, že si žalobca vyberie zámerne súd, ktorý sa pravdepodobne postaví na jeho stranu. Členské štáty by nemali uznávať rozsudky vo veci strategických žalôb v tretích krajinách proti jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré sú ich rezidentmi a mali by umožniť, aby osoby, proti ktorým bolo konanie v tretej krajine namierené, boli odškodnené súdom vo svojom členskom štáte.

Vnútroštátna pomoc a odborná príprava

Europoslanci chcú, aby členské štáty EÚ zriadili jednotné kontaktné miesta, kde by obete strategických žalôb mohli získať informácie a poradenstvo. Okrem toho požadujú, aby vnútroštátne orgány poskytli osobám, ktoré sa stali terčom takýchto žalôb, finančnú, právnu a psychologickú pomoc. Členské štáty budú musieť tiež zabezpečiť, aby právnici absolvovali primeranú odbornú prípravu a aby ich profesijné združenia prijali pravidlá, ktoré ich členov odradia od podávania zneužívajúcich žalôb. Poslanci zároveň žiadajú členské štáty, aby zhromažďovali relevantné údaje, najmä o súdnych rozhodnutiach, a aby Komisia vytvorila register EÚ o strategických žalobách.

Vyhlásenie

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola uviedla: „Žurnalistika si vyžaduje odvahu, ale novinári by nemali byť nútení byť odvážni, aby ju mohli robiť. Európsky parlament bude vždy chrániť tých, ktorí hľadajú pravdu, a bude presadzovať naše demokratické právo na poznanie. Keď neopodstatnené súdne spory ohrozujú životy a živobytie a zneužívajú naše justičné systémy, mali by sme prijímať nové predpisy. A to presne robíme schválením dnešného návrhu zákona, ktorý získal výraznú podporu v pléne.“

Spravodajca Tiemo Wölken (S&D, DE) po hlasovaní v pléne uviedol: „Zneužívajúce súdne spory odrádzajú kritické hlasy od toho, aby otvárali otázky verejného záujmu. Novinári a aktivisti sú základným kameňom našich demokracií a mali by byť schopní pracovať bez zastrašovania. Touto smernicou sa snažíme zabezpečiť, aby boli chránení v celej EÚ, aby sa obetiam poskytla finančná a psychologická podpora a aby existovalo širšie vymedzenie cezhraničných prípadov. Naše súdy nemôžu byť ihriskom pre bohatých a mocných.“

Ďalší postup

Tlačová konferencia s predsedníčkou Parlamentu Robertou Metsolou a spravodajcom Tiemom Wölkenom sa uskutoční v stredu o 10:00 hod. Rozhovory medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi o konečnej podobe legislatívneho aktu sa začnú neskôr v rovnaký deň. Ministri EÚ sa na svojej rokovacej pozícii dohodli už pred mesiacom.

Súvislosti

Parlament sa dlhodobo zasadzuje za posilnenie slobody médií a vzhľadom na rastúci počet strategických žalôb prijal sériu uznesení, v ktorých odsúdil útoky na novinárov a obhajcov ľudských práv a vyzval na zlepšenie ich ochrany. Podľa Koalície proti strategickým žalobám proti verejnej účasti v Európe (CASE) bol najvyšší počet strategických žalôb v Európe dosiahnutý v roku 2020, keď bolo zaznamenaných 114 prípadov.

Podporením tohto návrhu legislatívy poslanci reagujú na návrhy občanov zo Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy o boji proti dezinformáciám a propagande v návrhu 23 ods. 5, o vypracované účinnejšej a jednotnejšej politiky zameranej na autokratické a hybridné režimy a o rozvoji partnerstiev s organizáciami občianskej spoločnosti v návrhu 24 ods. 8, o zavedení právnych predpisov týkajúcich sa hrozieb pre nezávislosť médií v návrhu 27 ods. 1 a o prísnom presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v mediálnom sektore v návrhu 27 ods. 2.


Zdroj: TS Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk