30.7.2014
ID: 2326upozornenie pre užívateľov

Odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž

Dňa 14.5.2014 poslanci NRSR schválili novelu zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže (zákon). Jednou z noviniek v rámci ochrany hospodárskej súťaže bude právo na finančnú odmenu za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž.

 
 Nitschneider & Partners
 
Okrem podrobnejšej úpravy pravidiel programu zhovievavosti (leniency program), zavedenia výslovnej možnosti urovnania so spolupracujúcim porušiteľom a ďalších zmien, prináša novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže aj novinku v podobe inštitútu odmeny za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž, upraveného v novom § 38g zákona.

Podľa dôvodovej správy má byť inštitút oznamovateľa novým nástrojom odhaľovania utajovaných kartelov, ktoré patria k najzávažnejším súťažným obmedzeniam a sú veľmi ťažko preukázateľné. Nový inštitút má motivovať osoby disponujúce dôkazmi o dohodách obmedzujúcich súťaž k spolupráci s Protimonopolným úradom (PMÚ). Zároveň sa však predpokladá, že existencia inštitútu oznamovateľa vyvolá tlak na podávanie žiadostí o uplatnenie programu zhovievavosti, keďže dôkazy o protiprávnom konaní bude možné získať aj od oznamovateľa motivovaného finančnou odmenou.

Okruh možných oznamovateľov je však obmedzený. Novela zákona stanoví, že oznamovateľom môže byť len fyzická osoba, ktorá (i) nie je podnikateľom v zmysle zákona, (ii) nie je zamestnancom podnikateľa, ktorý už predtým požiadal o neuloženie/zníženie pokuty v rámci programu zhovievavosti, a (iii) ktorá ako prvá poskytla PMÚ informácie a rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať porušenie zákona.

Nárok oznamovateľa na odmenu vzniká za podmienky že (i) oznamovateľ požiadal o odmenu, (ii) dôkaz, ktorý poskytol bol podstatným pre rozhodnutie o porušení zákona, (iii) rozhodnutie PMÚ je právoplatné a vykonateľné (resp. žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia PMÚ bola právoplatne zamietnutá), a zároveň (iv) pokuta uložená PMÚ bola zaplatená.

Výška odmeny pre oznamovateľa je stanovená ako 1% zo súčtu pokút uložených všetkým účastníkom protiprávnej dohody, najviac však 100 000 eur. Ak pokuta nie je zaplatená do 100 dní odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia PMÚ (resp. súdu ak bolo rozhodnutie PMÚ napadnuté), výška odmeny oznamovateľa sa znižuje na 50% z pôvodne stanovenej výšky, najviac však na 10.000 eur.

Z hore uvedeného vyplýva, že podmienky vyplatenia odmeny oznamovateľovi kartelovej dohody sú relatívne prísne. To by malo zabezpečiť, že odmena bude vyplatená len v skutočne dôvodných prípadoch, kedy práve informácie a dôkazy oznamovateľa boli rozhodujúce pre rozhodnutie o porušení zákona a uložení pokuty. Do akej miery nový inštitút prispeje k odhaľovaniu protiprávnych kartelových dohôd ukáže až budúcnosť.


Príspevok z klientského newsletteru


NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava


Tel.:  +421 2 20 92 12 10
e-mail: office@nitschneider.com


Ius Laboris / Affiliate


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk