3.1.2024
ID: 5922upozornenie pre užívateľov

Online videohry: Všeobecný súd potvrdil, že geografické blokovanie aktivačných kľúčov pre platformu Steam porušilo právo Únie v oblasti hospodárskej súťaže

Uzavretím dvojstranných dohôd o tomto geografickom blokovaní prevádzkovateľ platformy Steam - spoločnosť Valve – a piati vydavatelia videohier na PC nezákonne obmedzili cezhraničný predaj niektorých videohier na PC kompatibilných s touto platformou

Keďže Komisia dostala informácie o geografickom blokovaní niektorých videohier na PC na platforme Steam z dôvodu geografickej polohy používateľov, začala vyšetrovanie. Rozhodnutiami z 20. januára 2021 konštatovala, že prevádzkovateľ tejto platformy – spoločnosť Valve – a päť vydavateľov hier, a to Bandai, Capcom, Focus Home, Koch Media a ZeniMax porušili právo Únie v oblasti hospodárskej súťaže.

Komisia vytýkala spoločnosti Valve a piatim vydavateľom, že sa zúčastnili na súbore protisúťažných dohôd alebo zosúladených postupov. Ich cieľom bolo obmedziť cezhraničné predaje niektorých videohier na PC kompatibilných s platformou Steam zavedením funkcií územnej kontroly počas rôznych období rokov 2010 až 2015, a to najmä v krajinách Pobaltia, ako aj v niektorých krajinách strednej a východnej Európy.

Valve podala žalobu na Všeobecný súd Európskej únie, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodnutia, ktoré sa jej týka. Vo svojom dnes vyhlásenom rozsudku Všeobecný súd žalobu zamietol. Všeobecný súd konštatuje, že Komisia z právneho hľadiska dostatočne preukázala existenciu dohody alebo zosúladeného postupu medzi spoločnosťou Valve a každým z piatich vydavateľov, ktorého cieľom bolo obmedziť súbežné dovozy prostredníctvom geografického blokovania kľúčov umožňujúcich aktivovať a prípadne používať predmetné videohry na platforme Steam. Cieľom tohto geografického blokovania bolo zabrániť tomu, aby videohry distribuované v niektorých krajinách za nízke ceny nakupovali distribútori alebo používatelia nachádzajúci sa v iných krajinách, kde sú ceny podstatne vyššie.

Dotknuté geografické blokovanie teda nesledovalo cieľ ochrany autorských práv vydavateľov videohier na PC, ale bolo použité na účely zníženia súbežných dovozov týchto videohier a ochrany vysokej úrovne poplatkov vyberaných vydavateľmi, či dokonca marží, ktoré vyberá Valve.

V odpovedi na viaceré tvrdenia predložené spoločnosťou Valve sa Všeobecný súd vyjadril aj ku vzťahu medzi právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže a autorským právom. Predovšetkým pripomína, že cieľom autorského práva je len zabezpečiť nositeľom dotknutých práv možnosť komerčne využívať uvádzanie predmetov ochrany do obehu alebo ich sprístupňovanie udelením licencií za zaplatenie odplaty. Nezaručuje im však možnosť požadovať najvyššiu možnú odmenu ani konať tak, aby to viedlo k umelým rozdielom v cenách medzi oddelenými vnútroštátnymi trhmi. Takéto delenie a umelý rozdiel v cenách, ktorý je jeho výsledkom, sú totiž nezlučiteľné s realizáciou vnútorného trhu. Okrem toho Valve nemohla spochybniť celkové posúdenie stupňa dostatočnej škodlivosti predmetného zosúladeného správania pre hospodársku súťaž, kvalifikovaného ako obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa tým, že by sa odvolávala na údajné prosúťažné účinky predmetného geografického blokovania.

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 147/23
V Luxemburgu 27. septembra 2023
Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-172/21 | Valve Corporation / Komisia

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk