Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
31.12.2019
ID: 4662upozornenie pre užívateľov

Plánujete ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, rozhodnite o tom do 30. septembra 2020.

Vaša spoločnosť už nedosahuje zisk a neviete čo s ňou, zlikvidujte ju. Novela Obchodného zákonníka, ktorú parlament Národnej rady Slovenskej republiky schválil dňa 22.10.2019 a ktorej účinky sa v praxi uplatnia po 1. októbri 2020 významným spôsobom mení, predlžuje celý proces likvidácie, zavádza nové povinnosti pre likvidátora a likvidáciu predražuje.

Stará a stále aktuálne platná právna úprava umožňovala spoločnosť bez dlhov voči svojím veriteľom alebo daňovému úradu zlikvidovať za ideálnych podmienok (spolupráce spoločníkov spoločnosti, likvidátora, účtovníka a daňového úradu) za necelé 4 mesiace, v prípade. Celý proces takejto likvidácie pozostával z nasledujúcich štyroch krokov:

  • rozhodnutie o likvidácii spoločnosti a vymenovaní likvidátora;
  • podanie návrhu na zápis zmeny do príslušného obchodného registra a následné zverejnenie výzvy likvidátora veriteľom spoločnosti na prihlásenie pohľadávok v lehote troch mesiacov;
  • schválenie účtovných závierok a rozhodnutie o ukončení likvidácie;
  • podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane a po jeho vydaní, podanie samotného návrhu na výmaz spoločnosti z príslušného obchodného registra.
Od 01. októbra 2020 bude proces likvidácie finančne náročnejší a zdĺhavejší, pričom celú likvidáciu odhadujeme za ideálnych podmienok na najmenej 8 mesiacov (6 mesiacov a 60 dní) – 14 mesiacov (12 mesiacov a 60 dní), avšak až samotná prax ukáže reálny čas, za ktorý budú spoločnosti schopné realizovať celý proces likvidácie.

V4 Legal, s.r.o.

Podľa starej právnej úpravy spoločnosť vstupovala do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, po novom to bude až momentom zápisu likvidátora do príslušného obchodného registra, ktorý má konštitutívny účinok. Nová právna úprava zároveň vyžaduje, aby spoločnosť súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti rozhodla aj o ustanovení likvidátora, a to najneskôr do 60 dní odo dňa zrušenia spoločnosti. Pred zápisom likvidátora sa bude vyžadovať, aby spoločnosť zložila do notárskej úschovy preddavok na likvidáciu, ktorého výška bude určená na základe vykonávacieho predpisu[1]. Podľa predbežného návrhu tejto vyhlášky by mal byť vo výške 1.500,00 EUR.

Uvedený návrh vyhlášky zároveň taxatívne vymedzuje aj paušálne odmeny za jednotlivé úkony likvidátora, ako napríklad, odmenu vo výške 300,00 EUR za zverejnenie oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok alebo odmenu vo výške 300,00 EUR za zverejnenie prvého vyhotovenia konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Uvedená vyhláška tiež uvádza akým spôsobom má byť vypočítaná odmena likvidátora vo vzťahu k uspokojeným peňažným pohľadávkam veriteľov ako aj  zoznam iných hotových výdavkov patriacich likvidátorovi za svoju činnosť.

V prípade, ak spoločnosť neustanoví likvidátora v spomínanej 60 dňovej lehote a je zložený preddavok na likvidáciu, ustanoví ho súd, a to náhodným výberom zo zoznamu správcov konkurznej podstaty. Súdom ustanovenému likvidátorovi patrí odmena a náhrada výdavkov v zmysle vyššie uvedeného osobitného predpisu. V prípade likvidátora, ktorého vymenovala spoločnosť patrí likvidátorovi odmena a náhrada výdavkov v zmysle individuálne dojednanej zmluvy.

Nová právna úprava obmedzuje osobu na likvidátora na správcu konkurznej podstaty alebo inú osobu, ak je zapísaná v registri fyzických osôb a zároveň by mohla byť ustanovená za člena štatutárneho orgánu. Uvedeným ustanovením boli z funkcie konateľa vylúčené právnické osoby, fyzické osoby, ktoré nie sú zapísané v príslušnom registri fyzických osôb[2] ako aj osoby, ktoré nemôžu byť vymenované za štatutárny orgán (nespĺňajú podmienku bezúhonnosti alebo nie sú občanmi EÚ alebo OECD[3].

Novelizovaná právna úprava zároveň ako jeden z účinkov vstupu spoločnosti do likvidácie uvádza, že týmto momentom zanikajú jednostranné úkony spoločnosti, najmä príkazy, poverenia a prokúry, okrem splnomocnení udelených za zastupovanie v súdnych konaniach.

Obmedzuje sa aj nakladanie s majetkom spoločnosti v tzv. medziobdobí, teda od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie, v ktorom podlieha akékoľvek nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10% z hodnoty základného imania spoločnosti oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti. Takýto právny úkon, ktorým dochádza k nakladaniu s majetkom spoločnosti nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložený spolu so znaleckým posudkom do Zbierky listín.

Zmena nastala aj v prípade prihlášky pohľadávky do konkurzu, nakoľko ju po novom bude možné doručiť na likvidátorom určenú adresu nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza výlučne na území Slovenskej republiky a umožňuje doručovanie bez prieťahov, spravidla je to teda adresa bydliska likvidátora alebo sídlo správcu konkurznej podstaty.

Úplne novou povinnosťou likvidátora je vyhotovenie základného zoznamu pohľadávok ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie a jeho následná povinnosť ho do 30 dní uložiť do zbierky listín príslušného obchodného registra. V uvedenej lehote tiež likvidátor vyhotoví zoznam majetku likvidácie, ktorého vzor by mal upravovať osobitný predpis.

Výber vhodného likvidátora bude v prípade likvidácie „po novom“ kľúčovým rozhodnutím, nakoľko osoba likvidátora bude uspokojovať pohľadávky veriteľom spoločnosti priebežne, a tiež bude pohľadávky, ktoré by sa v prípade konkurzu uspokojovali v poradí ako podriadené, uspokojí až po uspokojení iných pohľadávok. Zároveň, ak likvidátor zistí predĺženie spoločnosti, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Likvidáciu bude možné ukončiť najskôr po šiestich mesiacoch odo dňa oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie, stará práva úprava takúto lehotu neobsahovala, a teda likvidáciu bolo možné ukončiť po troch mesiacoch od zverejnenia výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku. Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, ktoré bezodkladne zverejní. Avšak, ak likvidátor zistí, že spoločnosť má ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok alebo sa u nej vykonáva daňová kontrola nebude možné likvidáciu ukončiť skôr ako po jednom roku odo dňa oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie.

Ak sa do 60 dní odo zverejnenia oznámenia o skončení likvidácie nerozhodne spoločnosť alebo spoločníci inak, považuje sa účtovná závierka a dokumenty súvisiace s likvidáciou uplynutím tejto lehoty za schválené.

Likvidátor podľa novej právnej úpravy bude povinný podávať návrh na výmaz spoločnosti z príslušného obchodného registra, ktorého prílohou bude účtovná závierka, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Vyhlásenie o neexistencií daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly má povinnosť predložiť iba v prípade, ak spoločnosť mala daňový nedoplatok alebo daňovú kontrolu. Notár vydá z notárskej úschovy preddavok na likvidáciu poslednému zapísanému likvidátorovi, najskôr po uplynutí tridsať dňovej lehoty odo dňa výmazu spoločnosti z príslušného obchodného registra.

V zmysle prechodných ustanovení k novele Obchodného zákonníka budú likvidácie,  ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30 septembra 2020 dokončené v zmysle právnej úpravy účinnej do 30 septembra 2020.

S ohľadom na vyššie uvedené zmeny možno konštatovať, že predmetnou novelou sa sprísnili podmienky a skomplikoval sa proces likvidácie spoločnosti. Oproti súčasnej úprave si spoločnosť od 1. októbra zaplatí veľké poplatky nielen za zložený preddavok na likvidáciu, ale aj za ďalšie úkony likvidátora a vypracovanie dokumentácie, ktorú vyžaduje nová práva úprava.

Je teda podľa nášho názoru otázne, či malé spoločnosti bez majetku, zamestnancov a dlhov budú schopné financovať uvedený nový proces likvidácie a či táto nová práva úprava nespôsobí práve ich „uviaznutie“ v obchodnom registri.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok o danej problematike neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu V4 Legal, s.r.o. špecializujúcu sa na likvidáciu spoločností.

JUDr. Monika Gardianová,
advokátsky koncipient

 
 V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4
010 01 Žilina

Tel.:    +421 41 321 12 90
Tel.:    +421 2 321 012 30
e-mail:    info@v4legal.sk
e-mail:    bratislava@v4legal.sk


_______________________________
[1] Návrh vyhlášky PI/2019/308 Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
[2] zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov
[3] (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj- Organisation for Economic Co-operation and Development).


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk