7.12.2021
ID: 5276upozornenie pre užívateľov

Podávate návrh na zápis zmien údajov o spoločnosti do obchodného registra? Nezabúdajte na novú povinnosť

Ako sme Vás informovali už v auguste, novela zákona o obchodnom registri účinná od 1.10.2020 zaviedla povinnosť štatutárnych orgánov doplniť identifikačné údaje o vybraných osobách do Obchodného registra (náš pôvodný článok k tejto téme nájdete na tomto odkaze: https://www.relevans.sk/termin-na-zapis-udajov-v-obchodnom-registri-sa-blizi/.

S účinnosťou od 1.12.2021 bola prijatá ďalšia novela, ktorá túto povinnosť zmiernila, avšak len čiastočne – pôvodná povinnosť štatutárov stále pretrváva v rozsahu, ktorý popisujeme nižšie.

REKAPITULÁCIA PÔVODNEJ POVINNOSTI

 Od 1.10.2020 sú štatutári právnických osôb povinní zabezpečiť, aby v Obchodnom registri boli zapísané všetky identifikačné údaje o vybraných osobách, ktoré zákon o obchodnom registri vyžaduje zapisovať podľa právnej úpravy účinnej od 1.10.2020.

Prehľadný sumár týchto údajov uvádza napríklad Ministerstvo spravodlivosti SR na svojej webovej stránke >>> tu

Tieto údaje musia byť zapísané ohľadom spoločníkov, štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek vrátane organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb, prokuristov, členov dozorného orgánu, likvidátorov, správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov.

Štatutári sú povinní zabezpečiť zápis týchto údajov (t.j. podať návrh na ich zápis) spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30.9.2021, najneskôr však do 30.9.2022.

Táto povinnosť sa vzťahuje len na právnické osoby vzniknuté (zapísané do Obchodného registra) pred 1.10.2020; na právnické osoby zapísané do Obchodného registra po tomto dátume sa táto povinnosť nevzťahuje, nakoľko tieto dané údaje uvádzajú už v návrhu na svoj prvozápis.

Údaje možno do Obchodného registra doplniť buď samostatným návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov v spoločnosti (bez poplatku, návrhy sú dostupné >>> tu alebo spolu s návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti (spoplatnené).

ROZSAH POVINNOSTI PO ZMENE

Novela priniesla odľahčenie vyššie uvedenej povinnosti štatutárov v tom, že po novom bude vybrané chýbajúce identifikačné údaje automaticky dopĺňať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s príslušným registrovým súdom.  O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe do jej elektronickej schránky oznámenie spolu s výpisom z obchodného registra. Týmto však nedochádza k úplnému oslobodeniu štatutárov od splnenia povinnosti doplniť dané údaje do Obchodného registra.

Totižto, ak osoba nedostane dané oznámenie do 31.5.2022, tak platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať a ich doplnenie bude musieť vykonať sám štatutárny orgán zapísanej osoby, a to v termíne do 30.09.2022. Preto odporúčame stav doručenia oznámenia priebežne sledovať.

Rovnako upozorňujeme, že bez ohľadu na automatické dopĺňanie stále platí povinnosť štatutárov doplniť dané údaje spolu s prvým návrhom na zápis zmien podaným po 30.09.2021. Inak povedané, ak aktuálne zapísanej osobe ešte neprišlo oznámenie o automatizovanom doplnení údajov spomínané vyššie a táto plánuje podávať návrh na zápis akýchkoľvek zmien do Obchodného registra (napríklad zmena sídla, zvýšenie/zníženie základného imania, zmena spoločníkov, zmena členov orgánov, zápis prokuristu, zápis záložného práva, zápis obmedzenia prevoditeľnosti akcií a pod.), tak s týmto návrhom je povinná navrhnúť aj doplnenie údajov požadovaných zákonom o obchodnom registri. V opačnom prípade registrový súd vyzve navrhovateľa na doplnenie chýbajúcich údajov v 15 dňovej lehote a ak tieto doplnené nebudú, na návrh na zápis zmeny nebude prihliadať.


Mgr. Michal Marhefka
,
advokát

Relevans

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 323 54 602
e-mail: office@relevans.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk