6.12.2017
ID: 3890upozornenie pre užívateľov

Podliehajú konkurzu aj nemocenské dávky vyplácané počas dočasnej pracovnej neschopnosti?

Zo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon o konkurzoch“) vyplýva, že konkurzu podlieha aj majetok, ktorý úpadca nadobudne počas konkurzu, teda po zverejnení uznesenia o začatí konkurzného konania v Obchodnom vestníku SR. Takýmto majetkom je napríklad príjem úpadcu, ktorý mu je pravidelne poukazovaný od zamestnávateľa ako odmena za prácu.

Zamestnávatelia sa s vykonávaním zrážok zo mzdy svojich zamestnancov vedia vysporiadať pomerne bezproblémovo. V praxi sa však môžeme stretnúť s tým, že s klasifikáciou a kvantifikáciou vyplácaných dávok vo vzťahu k zákonu o konkurzoch majú nejasnosti iné subjekty, vrátane Sociálnej poisťovne, ktorá nevie vždy s istotou určiť, ktorá nimi vyplácaná dávka podlieha konkurzu a ak áno, v akej výške.
V tejto súvislosti dávame do pozornosti prvú vetu § 72 ods. 2 zákona o konkurzoch, kde je uvedené, že príjmy úpadcu podliehajú konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Toto ustanovenie nás  dovedie k záveru, že druhy príjmov, podliehajúcich konkurzu, ako aj ich rozsah, nájdeme v exekučnom poriadku (zák. č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej len „exekučný poriadok).

Podľa exekučného poriadku možno vykonávať zrážky nielen zo mzdy, ale aj z iných príjmov.

Čo je ale „iným príjmom“ v zmysle exekučného poriadku?

Vymedzuje nájdeme v jeho § 89, z ktorého vyplýva, že iným príjmom je príjem, ktorý povinnému (úpadcovi), nahrádza odmenu za prácu, najmä odmeny vyplývajúce z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

Vymenované „iné príjmy úpadcu“, ako aj zrážky z nich, teda patria do konkurznej podstaty a výťažok z nich je určený na rozvrhnutie v prospech konkurzných veriteľov.

Zákon o konkurzoch nešpecifikuje povinnosti správcu konkurznej podstaty zasielať príkazy na vykonávanie zrážok voči Sociálnej poisťovni, v praxi však Sociálna poisťovňa túto povinnosť predostrela – od správcov požaduje zaslanie exekučného príkazu na vykonanie zrážok z nemocenskej dávky počas pracovnej neschopnosti úpadcu. Túto požiadavku však de iure nie je možné splniť. Predovšetkým z dôvodu, že správca nie je oprávnený vydávať exekučné príkazy a zároveň preto, že jedným z viacerých účinkov vyhlásenia konkurzu je aj zastavenie už prebiehajúcich exekučných konaní na majetok úpadcu a nemožnosť začať na majetok úpadcu akúkoľvek ďalšiu exekúciu.


Mgr. Róbert Száraz


HMG Advisory Group

Červeňova 14
811 03 Bratislava

Tel.: +421 257 527 700
Fax: +421 257 527 777
E-mail: hmg@hmg.sk

______________________________
Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk