9.8.2018
ID: 4176upozornenie pre užívateľov

Prečo sú právne služby nevyhnutné aj v oblasti verejného obstarávania?

Pri realizácii svojej podnikateľskej činnosti sa firmy môžu často stretávať s problematikou verejného obstarávania. Do akej miery im dokážu efektívne pomôcť právne služby poskytované advokátskou kanceláriou?


MST PARTNERS 

S problematikou verejného obstarávania sa podnikateľské subjekty najčastejšie stretávajú v situácii, ak sa uchádzajú o zákazku z verejných zdrojov. Čoraz viac však na túto problematiku narážajú aj v prípade, ak žiadajú o dotáciu z európskych peňazí na svoj projekt. V takom prípade musia svojho obchodného partnera (ktorý im má dodať stavebné práce, služby alebo tovar) vybrať postupmi verejného obstarávania. Za danej situácie však vystupujú v opačnej pozícii, teda ako verejný obstarávateľ.

Možností pre využitie právnych služieb pri verejnom obstarávaní je viacero. Pokiaľ ide o prípad, keď sa podnikateľ chce zúčastniť verejného obstarávania ako dodávateľ, je potrebné, aby sa nazačiatku oboznámil so znením súťažných podkladov, ako aj dokumentáciou, ktorou sa verejné obstarávanie vyhlásilo. Ide o fundamentálne dokumenty verejného obstarávania, v ktorých sú vymedzené všetky požiadavky verejného obstarávateľa, ako aj podrobne vymedzený predmet zákazky. V zmysle zákona má každý záujemca iba 10 dní na to, aby napadol ich prípadnú nezákonnosť. Po uplynutí tejto lehoty to už nebude možné. Už v tejto úvodnej fáze môže byť poskytovanie právnych služieb veľmi efektívne. Prípadné úspešné namietanie znenia tejto dokumentácie môže viesť k vyššej transparentnosti procesu verejného obstarávania, čo môže zvýšiť šancu záujemcu na úspech vo verejnom obstarávaní, pokiaľ predloží ponuku. Nakoľko súčasťou súťažných podkladov musí byť aj návrh zmluvy, posúdenie jeho obsahu právnikom môže byť pre záujemcu rovnako veľmi užitočné. Od právneho vyhodnotenia miery výhodnosti či nevýhodnosti návrhu zmluvy môže závisieť samotné rozhodnutie záujemcu, či sa vôbec tendra zúčastní. Okrem toho v čase pred podaním ponuky je (aj keď obmedzená) možnosť návrh zmluvy pripomienkovať (formou žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov). Po predložení ponúk odpadne aj táto možnosť, pričom v zmysle zákona bude zmluva musieť byť uzavretá tak, ako bola navrhnutá v súťažných podkladoch. Následné prípadné dodatkovanie zmluvy je zároveň výrazne obmedzené úpravou zákona o verejnom obstarávaní. Právne služby môžu záujemcovi pomôcť aj pri príprave jeho ponuky tak, aby zodpovedala všetkým formálnym náležitostiam a tým sa minimalizovalo riziko jej vylúčenia verejným obstarávateľom. Kvalifikovaná právna pomoc môže mať nezastupiteľné miesto aj v samotnom procese vyhodnocovania ponúk. V prípade, ak verejný obstarávateľ má svojho favorita, s ktorým by chcel uzavrieť zmluvu (čo sa nedá nikdy vylúčiť), môže sa stať, že voči ostatným uchádzačom bude postupovať reštriktívne tak, aby boli zo súťaže vylúčení, resp. aby ich ponuka neuspela. Nezákonnosť takéhoto prípadného postupu sa pritom jednoduchšie odhaľuje za pomoci právnika. Prínos právnej pomoci sa dokáže výrazne prejaviť aj v prípade uplatňovania právnych prostriedkov nápravy akými sú námietky, o ktorých koná Úrad pre verejné obstarávanie. Pri nich treba dbať na zachovanie lehôt ich podania, ako aj ich formálnych a obsahových náležitostí. 

Právne služby poskytované advokátskou kanceláriou dokážu taktiež výrazne pomôcť subjektu, ktorý organizuje verejné obstarávanie za účelom získania finančných prostriedkov z eurofondov. Na začiatok je pritom potrebné poukázať na skutočnosť, že verejné obstarávania realizované v rámci projektov čerpania európskych peňazí podliehajú veľmi prísnym a opakovaným auditom. Pochybenie v procese verejného obstarávania môže viesť k rozhodnutiu o nepridelení finančných prostriedkov. V prípade, že sa pochybenie zistí až po čerpaní financií, môže to viesť ku korekcii (povinnosti prostriedky vrátiť), ktorá je v najzávažnejších prípadoch až na úrovni 100 %. Právne bezchybná príprava a následná realizácia verejného obstarávania je preto nesmierne dôležitá. Ako je uvedené vyššie, súčasťou súťažných podkladov je aj návrh zmluvy, a preto jeho príprava za pomoci právnika môže predísť mnohým problémom klienta pri realizácii následne uzavretej zmluvy. Navyše, keďže návrh zmluvy obsiahnutý v súťažných podkladoch nie je možné štandardným spôsobom pripomienkovať (ide skôr o situáciu „take it or leave it“), môže si verejný obstarávateľ obchodne nastaviť zmluvu tak, aby vyhovovala jeho zámerom. Samozrejme musí pritom zvážiť aj to, že príliš prísne nastavená zmluva môže odradiť od účasti na verejnom obstarávaní potenciálnych partnerov. Právne služby môžu napokon klientovi významne napomôcť aj v situácii, ak mu po realizácii projektu (v dôsledku zistení následných auditov) hrozia už vyššie spomínané korekcie. K tým pritom nemusí dochádzať iba v dôsledku zistenia pochybení pri realizácii verejného obstarávania, ale napríklad aj v súvislosti s prípadnými nedostatkami pri realizácii projektu. JUDr. Martin Timcsák
JUDr. Martin Timcsák,
Partner


Laurinská 3
811 01  Bratislava

Tel.:     +421 2 59 30 80 86
e-mail:    office@mstpartners.sk© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk