Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
23.10.2013
ID: 911upozornenie pre užívateľov

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo a predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). Účinnosť novely je naplánovaná od 1. januára 2014.

 
 Rödl & Partner
 

Dôvodom prípravy novelizácie zákona je zapracovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2012/6/EÚ zo 14. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady Európskej únie 78/660/EHS. Cieľom prijatia zmien má byť najmä zníženie administratívnej záťaže účtovných jednotiek a zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti účtovníctva.

V novele je definovaný pojem „mikro účtovná jednotka“. Hlavnou výhodou tejto účtovnej jednotky, označovanej aj ako malý podnikateľ, bude zostavovanie „skrátenej“ účtovnej závierky (približne 8 stranová závierka) namiesto doterajšej riadnej účtovnej závierky. Súvaha a výkaz ziskov strát sa zostavuje v skrátenej forme, poznámky budú obsahovať len minimum údajov, ktoré požaduje legislatíva EÚ uvádzať. „Mikro účtovná jednotka“ nebude oceňovať cenné papiere na obchodovanie reálnou hodnotou.

Za „mikro účtovnú jednotku“ bude považovaná účtovná jednotka, ktorá za bežné aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročí dve zo zákonom stanovených kritérií:

  • suma majetku zistená zo súvahy v brutto ocenení bude menej ako 350 000 EUR,
  • čistý obrat (t.j. výnosy z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou) budú menej ako 700 000 EUR a
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahne 10.

Pri zostavovaní účtovnej závierky za prvé účtovné obdobie (odo dňa vzniku, k dátumu zostavenia prvej účtovnej závierky) sa môže účtovná jednotka spĺňajúca kritériá rozhodnúť, či sa bude považovať za „mikro účtovnú jednotku“. Podľa analýzy Ministerstva financií SR približne 60 % slovenských účtovných jednotiek spĺňa kritériá pre „mikro účtovné jednotky“.

To znamená, že účtovnú závierku by mohla zostavovať v „novom rozsahu“ aj taká účtovná jednotka, ktorá už má za sebou činnosť aj za predchádzajúce účtovné obdobia. Ak však začne postupovať a zostavovať účtovnú závierku ako „mikro účtovná jednotka“, musí tento postup dodržať do času, kým spĺňa podmienky pre takúto účtovnú jednotku. Tieto zmeny sa týkajú účtovných jednotiek zriadených na podnikanie. Zjednodušenia v oveľa väčšej miere sú pripravené pre účtovné jednotky, ktoré neboli zriadené na účely podnikania.

Ďalšou pripravovanou zmenou je návrh zrušenia povinnosti ukladať do registra účtovných závierok priebežné účtovné závierky a zavedenie ukladania výročných správ všetkých účtovných jednotiek. Novela ustanovuje oslobodenie od zostavenia výročnej správy pre účtovné jednotky – organizačné zložky (účtovné jednotky uvedené v § 17a ods. 1 písm. b) novelizovaného zákona o účtovníctve). Tieto informácie nájde čitateľ v budúcnosti vo výročných správach zriaďovateľa organizačnej zložky.

Zo zákona o účtovníctve sa vypúšťa celé ustanovenie § 21 Zverejňovanie údajov. Tento paragraf stráca opodstatnenie, nakoľko údaje o účtovných jednotkách budú od 1. januára 2014 zverejňované prostredníctvom registra úč-tovných závierok, ktorý mení spôsob zverejňovania úč-tovných závierok, výročných správ a správ audítora. Povinnosti spojené so zverejňovaním dokumentov upravuje § 23.

Bližšie informácie týkajúce sa registra účtovných závierok boli zverejnené v našom Mandantom liste vydanom v júni 2013.

V súčasnosti je register účtovných závierok sprístupnený na adrese www.registeruz.sk v testovacej prevádzke a zahŕňa historické údaje za roky 2009 až 2011. Od 1. januára 2014 budú účtovné závierky a výročné správy dopĺňané iba do tohto registra a ich podanie bude bezplatné. Účtovné jednotky nebudú musieť predkladať úč-tovné závierky rôznym inštitúciám v rozličných lehotách.

Ďalšou pripravovanou zmenou je zjednodušenie aj v oblasti vykonania inventarizácie. Dlhodobý majetok sa bude inventarizovať len raz za 4 roky a peňažné prostriedky v hotovosti len ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Možnosť vykonávať inventarizáciu častejšie je ponechaná na rozhodnutí účtovnej jednotky (prostred-níctvom vnútorného predpisu účtovnej jednotky).

Novela mierne zvyšuje veľkostné podmienky, ktoré ak účtovná jednotka splní, musí zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS/EÚ. Celková suma majetku aj čistý obrat sa zvyšuje na 170 000 000 EUR.


Jaroslava Klímová

Jaroslava Klímová,
Audítorka, Associate Partner

Rödl & Partner Audit, s.r.o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 411
Fax:  +421 2 52 733 635
e-mail: bratislava@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk