21.5.2014
ID: 1956upozornenie pre užívateľov

Pripravované zmeny v Zákone o ochrane hospodárskej súťaže

V súčasnosti je v legislatívnom procese vládny návrh zákona (Novela), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov (Zákon). Novela navrhuje viaceré zmeny v oblasti právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v Slovenskej republike.

 
 PRK Partners logo
 
Samotná Novela obsahuje relatívne veľký počet zmien, ktoré kvôli relatívne veľkému rozsahu nie je možné jednoducho a prehľadne zachytiť v jednom článku. Preto sa tento článok sústredí iba na vybrané zmeny navrhované Novelou, a to konkrétne:  

  • 1) zmeny v programe zhovievavosti;
  • 2) zavedenie nového inštitútu – odmeny za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž;
  • 3) zmeny plynutia a počítania procesných lehôt; a
  • 4) zavedenie inštitútu urovnania.

Zmeny v programe zhovievavosti

Novela navrhuje podrobnejšiu úpravu „Programu zhovievavosti“ (tzv. leniency programu) v zmysle ktorého Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad) neuloží pokutu účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž po splnení Zákonom stanovených podmienok (jednou z nich je aj predloženie rozhodujúceho dôkazu o protisúťažnom správaní).

V súčasnosti je tento inštitút upravený v Zákone relatívne stroho (v podstate len odseky 10 a 11 § 38 Zákona), pričom Zákon ani výslovne nepozná pojem „Program zhovievavosti“. Podrobná úprava celého programu zhovievavosti je v súčasnosti uvedená v internom usmernení Úradu s názvom „Neuloženie alebo zníženie pokuty pri niektorých typoch dohôd obmedzujúcich súťaž podľa § 38 ods. 10 a 11 zákona (Leniency program).“

Oproti súčasnej úprave Novela navrhuje nový samostatný paragraf (§ 38d), ktorý rámcovo upravuje vo viacerých odsekoch základné princípy programu zhovievavosti. Zároveň Novela predpokladá ustanovenie ďalších podrobností a náležitostí tohto programu prostredníctvom samostatnej vyhlášky Úradu.

Vo vzťahu k navrhnutým podmienkam, po splnení ktorých Úrad neuloží účastníkovi pokutu za dohodu obmedzujúcu súťaž (prípadne po splnení ktorých Úrad môže rozhodnúť o znížení pokuty až do výšky 50%) je vhodné poukázať na skutočnosť, že v porovnaní so súčasnými podmienkami sa navrhujú nasledovné zmeny:

  • a)vypustenie podmienky, že žiadateľ o neuloženie pokuty nesmie byť zároveň iniciátorom dohody obmedzujúcej súťaž;
  • b)výslovne v texte Zákona sa ustanovuje možnosť požiadať o rezerváciu poradia tzv. marker, (táto možnosť bola doteraz uzákonená iba v usmernení Úradu) ktorého účelom je uchovať podnikateľovi poradie aj v prípade, že v čase predloženia žiadosti nie je schopný predložiť všetky dôkazy (informácie a dokumenty) potrebné na uplatnenie programu zhovievavosti;
  • c)zavádza sa podmienka, že účastník neoboznámi s podaním žiadosti o neuloženie pokuty a s jej obsahom iných účastníkov dohody; a
  • d)v rámci požiadavky na bezpodmienečné skončenie účasti na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase poskytnutia dôkazu Úradu je navrhnutá výnimka, keď účastník nemusí skončiť účasť na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcií.

V súvislosti s nanovo formulovaným programom zhovievavosti Novela navrhuje aj úpravu súkromnoprávnej zodpovednosti účastníka dohody obmedzujúcej súťaž, ktorý splnil podmienky pre uplatnenie programu zhovievavosti. Daný účastník nie je povinný uhradiť škodu spôsobenú dohodou obmedzujúcou súťaž v prípade, ak škoda môže byť uhradená ostatnými účastníkmi tej istej dohody obmedzujúcej súťaž a zároveň je vylúčený z povinnosti vysporiadať sa s ostatnými účastníkmi dohody obmedzujúcej súťaž, ktorí škodu uhradili.  Ak škoda nemôže byť uhradená ostatnými účastníkmi tej istej dohody obmedzujúcej súťaž, účastník dohody obmedzujúcej súťaž, ktorý splnil podmienky pre uplatnenie programu zhovievavosti je zodpovedný len do výšky škody, ktorú spôsobil svojim vlastným priamym alebo nepriamym odberateľom alebo dodávateľom.

Vo vzťahu k programu zhovievavosti iba poznamenávame, že už v súčasnosti príslušné právne úpravy ustanovujú účasť na programe zhovievavosti ako liberačný dôvod v oblasti trestného práva a verejného obstarávania.

Dôvodová správa k navrhovanému programu zhovievavosti uvádza okrem iného, že prostredníctvom tohto návrhu dochádza k zosúladeniu s ECN Model Leniency Programme. 

Odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž

Novela navrhuje zaviesť nový inštitút odmeny za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž, ktorý má v zmysle dôvodovej správy k Novele napomáhať odhaľovaniu kartelov a efektívnejšej aplikácii Zákona a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  Táto navrhnutá odmena má motivovať tzv. oznamovateľa - teda osobu, ktorá disponuje dôkazmi o dohode obmedzujúcej súťaž k spolupráci s Úradom.  V zmysle dôvodovej správy bol už tento inštitút tzv. oznamovateľa zavedený napríklad v Maďarsku alebo vo Veľkej Británii.

Oznamovateľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá (i) nie je podnikateľom, (ii) nie je zamestnancom podnikateľa, ktorý je žiadateľom o program zhovievavosti a túto žiadosť podal skôr a (iii) ktorá ako prvá poskytne Úradu informácie a dôkazy podstatné pre rozhodnutie o porušení Zákona.

Nárok na odmenu vzniká oznamovateľovi po splnení viacerých podmienok, a to najmä v prípade ak (i) o ňu oznamovateľ požiada, (ii) poskytnutý dôkaz bol podstatný pre rozhodnutie o porušení Zákona (iii) rozhodnutie Úradu nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť, a (iv) pokuta uložená rozhodnutím bola zaplatená. Ak o zákonnosti rozhodnutia Úradu bude rozhodovať súd, tak oznamovateľ má nárok na odmenu po tom, čo súd právoplatne zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu a pokuta uložená Úradom v rozhodnutí bola zaplatená.

Odmenou oznamovateľa je 1% zo súčtu uložených pokút v jednom rozhodnutí Úradu, najviac však 100 000,- EUR. Ak uložená pokuta nebola zaplatená do 100 dní odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia, nárok na odmenu sa znižuje o 50 % odmeny, ktorá by mu inak patrila. V takomto prípade však môže oznamovateľ dostať odmenu najviac vo výške 10 000 EUR.

Novela navrhuje, že ak o to oznamovateľ požiada, tak Úrad chráni jeho identitu.

V zmysle Novely má byť postavenie oznamovateľa nezávislé od postavenia žiadateľa o uplatnenie programu zhovievavosti v tom zmysle, že je možná súbežná aplikácia programu zhovievavosti a inštitútu oznamovateľa. Zároveň však platí, že oznamovateľ nesmie byť zamestnancom podnikateľa, ktorý je žiadateľom o uplatnenie programu zhovievavosti, ktorý túto žiadosť podal skôr ako oznamovateľ  predložil rozhodujúci dôkaz. Dôvodová správa uvádza, že sa predpokladá, že existencia inštitútu oznamovateľa vyvolá tlak na podávanie žiadostí o uplatnenie programu zhovievavosti, a tak umožní efektívnejšie odhaľovanie protiprávnych konaní, keďže dôkazy o protiprávnom konaní bude možné získať i od oznamovateľa, ktorý je motivovaný finančnou odmenou. 

V súvislosti s inštitútom oznamovateľa poznamenávame, že asi až prax vyrieši otázku následkov oznámenia údajnej dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá nebude následne preukázaná.

Novela navrhuje, aby oznámenie oznamovateľa nebolo súčasným porušením prípadných povinností mlčanlivosti oznamovateľa podľa osobitných predpisov alebo zmluvne uznaných povinností mlčanlivosti (napríklad pracovnoprávnych alebo iných zmluvných typov).

Zmena plynutia a počítania procesných lehôt

Novela navrhuje zmenu začatia plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o koncentrácii, ktorá má začať plynúť doručením oznámenia koncentrácie a v prípade, ak bude takéto oznámenie neúplné, tak sa jej plynutie preruší.

Novelou sa navrhuje aj skrátenie lehoty na vydanie rozhodnutia Úradu o udelení alebo neudelení výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie, a to zo súčasných 25 dní na 20 dní odo dňa doručenia návrhu.

Zavedenie inštitútu urovnania

Novela výslovne zavádza do textu Zákona inštitút urovnania (ktorý je doteraz aplikovaný Úradom nepriamo prostredníctvom využitia inštitútu poľahčujúcich okolností), ktorý otvára účastníkovi konania možnosť na zníženie pokuty. Uvedený inštitút sa aplikuje v prípade, ak účastník konania a Úrad súhlasia so závermi uskutočneného rokovania o urovnaní a účastník konania zároveň prizná účasť na porušení a prevezme zaň zodpovednosť. V takomto prípade Novela navrhuje, aby Úrad účastníkovi konania znížil pokutu, ktorú by inak v zmysle Zákona za dané konanie uložil. Podrobnosti o uplatnení tohto inštitútu (vrátane výšky prípadného zníženia pokuty) majú byť ustanovené všeobecne záväzným predpisom vydaným Úradom.

Dôvodová správa k Novele uvádza, že hlavná výhoda tohto nového inštitútu spočíva v dosiahnutí rýchlej a účinnej nápravy na trhu, a to v súlade so zásadou hospodárnosti správneho konania. Zároveň dôvodová správa zdôrazňuje, že pre účastníka konania urovnanie zároveň okrem zníženia pokuty prináša výhodu v podobe menších nákladov, ktoré by boli inak spojené so správnym a s prípadným súdnym konaním pri preskúmavaní správneho rozhodnutia.

Inštitút urovnania je možné aplikovať vo všetkých prípadoch porušenia Zákona, okrem procesných deliktov.

Záver
 
Novela Novela bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky a odoslaná na podpis prezidentovi Slovenskej republiky. V prípade podpísania prezidentom Slovenskej republiky by mala Novela nadobudnúť  účinnosť od 1. júla 2014.

Až po nadobudnutí účinnosti Novely a po zavedení nových inštitútov do praxe bude možné posúdiť, či sa podarilo dosiahnuť ciele a účinky Novely spôsobom uvedeným v dôvodovej správe a či prípadne nebude potrebné niektoré inštitúty upraviť. 


Mgr. Ivan Telepčák

Mgr. Ivan Telepčák,
koncipient


PRK Partners s.r.o.

Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 232 333 232
Fax:  +421 232 333 222
e-mail: bratislava@prkpartners.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk