28.12.2018
ID: 4335upozornenie pre užívateľov

Program vlastnej činnosti povinnej osoby v podmienkach slovenskej právnej úpravy pre oblasť AML/CFT od roku 2018

V roku 2018 bol slovenský zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov („AML zákon“) predmetom legislatívnej novely dvakrát, pričom v dôsledku rozsiahlej novelizácie prijatej s účinnosťou od 15. 3. 2018 AML zákon upravuje zmenené zákonné podmienky, okrem iného, aj pre obsah programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu („AML program“).

 
 
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 
Dôvodom spomínanej rozsiahlej novelizácie AML zákona bola na jednej strane transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „IV. AML Smernica“). Na druhej strane však zmenu zákonných podmienok odôvodňovali aj poznatky z aplikačnej praxe a neustále sa opakujúce interpretačné a aplikačné komplikácie pri výkone dohľadu. 

Povinná osoba teda od roku 2018 má jasne stanovené požiadavky na povinné náležitosti AML programu. Silný AML program by mal obsahovať už aj opis organizačnej štruktúry povinnej osoby z hľadiska jej veľkosti, povahy činnosti, počtu zamestnancov a spôsobu riadenia. AML program po novom musí byť predmetom aktualizácie nielen v súvislosti so zmenou predmetu činnosti, ale aj napríklad pred začatím poskytovania nových produktov, ale iba za predpokladu, že zmena predmetu činnosti alebo začatie poskytovania nových produktov môže mať vplyv na zvýšenie rizika legalizácie alebo financovania terorizmu v prevádzkovej činnosti povinnej osoby. 

Základné kritérium, či daná posudzovaná okolnosť môže mať vplyv na zvýšenie rizika legalizácie alebo financovania terorizmu sa však ponechá na zodpovednosť a vlastné posúdenie povinnej osoby (tzv. self-assessment). AML program musí schváliť štatutárny orgán povinnej osoby. 

Stabilný AML program ďalej by mala obsahovať nielen všeobecne, ale aj konkrétne formy neobvyklých obchodných operácií, ktoré sa môžu vyskytnúť v podnikateľskej činnosti povinnej osoby. 

AML program musí obsahovať aj spôsob hodnotenia a riadenia rizík prebiehajúcich počas vykonávania činnosti povinnej osoby (tzv. risk assessment), a to v súlade s AML zákonom. 

Za najdôležitejšiu zmenu obsahu AML programu je možné považovať zmenu zákonných podmienok týkajúcich sa osoby zodpovednej za dodržiavanie súladu s predpismi na úseku ochrany proti legalizácii a financovania terorizmu („určená osoba“). Nové zákonné požiadavky stanovené na určenú osobu vyplývajú jednak z požiadavky IV. AML Smernice a zodpovedajú aj odporúčaniu výboru Moneyval Rady Európy a FATF. Pozícia určenej osoby musí byť stanovená na riadiacej úrovni, pričom určenou osobou môže byť buď len štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu povinnej osoby alebo vedúci zamestnanec, ktorý musí mať možnosť priamej komunikácie so štatutárnym orgánom a dozorným orgánom a musí mať prístup k informáciám a dokladom, ktoré povinná osoba získala pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a mohla tieto využiť pri posudzovaní obchodov a prípadne pri ohlasovaní neobvyklej obchodnej operácie. Vedúcim zamestnancom pritom je osoba, ktorá je oprávnená riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov, zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení, apod.

Zásadnou zmenou je teda nové vymedzenie tzv. určenej osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou, pričom jej meno, priezvisko a pracovné zaradenie je taktiež povinnou náležitosťou AML programu. Povinná osoba už nesmie zabezpečovať plnenie úloh určenej osoby prostredníctvom externého dodávateľa ako tretej osoby, tak ako to bolo v minulosti zaužívaným spôsobom riešenia. Určená osoba by mala byť integrálnou súčasťou organizačnej štruktúry povinnej osoby a súčasne by mala byť v jednej osobe garantom dodržiavania súladu činnosti povinnej osoby s predpismi AML/CFT.

V zmysle nového AML zákona mali povinné osoby povinnosť prispôsobiť svoj AML program k novým zákonným požiadavkám vrátane vykonania prípadných zmien organizačnej štruktúry povinnej osoby z dôvodu ustanovenia funkcie určenej osoby do 15. mája 2018. Za porušenie tejto povinnosti,  resp. v prípade zistenia nedostatkov v AML programe povinná osoba môže čeliť uloženiu pokuty až do výšky 200 000 eur. Je však namieste poznamenať, že s prihliadnutím na úlohu AML programu v živote spoločnosti môže prípadné zistenie nedostatkov v tomto dokumente viesť k nesplneniu takej zákonnej povinnosti, za ktorú AML zákon dovoľuje uložiť pokutu až do výšky 1 000 000 eur. 

Nedávno zverejnená správa finančnej spravodajskej jednotky vo svojich štatistických údajoch potvrdzuje, že AML program bol vždy predmetom každej kontroly orgánu dohľadu. Napriek dôležitosti a úlohy AML programu je možné konštatovať, že v prípade vykonania kontroly zo strany orgánu dohľadu bolo takmer vo všetkých prípadoch identifikované porušenie povinnosti, resp. boli zistené nedostatky v AML programe kontrolovanej povinnej osoby. Evidentným dôkazom toho, že nezanedbateľný počet povinných osôb svoj AML program stále neprispôsobil novým zákonným požiadavkám, je aj v súčasnosti stále vnímateľná činnosť určitých podnikateľov ako externých dodávateľov povinnej osoby nahrádzajúcich úlohu určenej osoby. 

Stabilným AML programom, ktorý je v súlade s aktuálne platnou legislatívou, zvýši každá spoločnosť mieru bezpečnosti svojho interného fungovania a znižuje riziká, s ktorými sa stretáva počas jednotlivých obchodov a obchodných vzťahov. 

Ondrej Majer
Ondrej Majer,
partner 

Anikó Gőghová
Anikó Gőghová,
advokátka 


Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava

Tel.:       +421 232 113 900
Fax:       +421 232 113 901


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk