7.8.2019
ID: 4550upozornenie pre užívateľov

Publikovanie podobizní dieťaťa na sociálnych sieťach bez súhlasu druhého rodiča

V dnešnej dobe už nie je výnimkou, že rodičia dieťaťa nežijú v spoločnej domácnosti. Veľakrát sa názory rodičov na výchovu ako i iné záležitosti týkajúce sa dieťaťa môžu a aj odlišujú. Okrem každodenných rozhodnutí ohľadom bežných veci týkajúcich sa dieťaťa, ktoré môže uskutočniť jeden rodič sám, vyvstávajú i situácie pri ktorých sa vyžaduje súhlas druhého rodiča.

Za bežnú veci nie je možné považovať zverejňovanie podobizní dieťaťa na sociálnych sieťach. Najmä v období letných dovoleniek jeden z rodičov (zväčša ten aktívnejší na sociálnych sieťach) má potrebu „pochváliť sa“ fotografiami na rôznych profiloch sociálnych sietí kde je registrovaný. Na takéto zverejnenie sa však vyžaduje súhlas druhého rodiča. Ak ho rodič nemá, nemal by podobizne dieťaťa zverejňovať. Skutočnosť, že je dieťa zverené do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, neoprávňuje tohto rodiča rozhodovať samostatne o podstatných veciach týkajúcich sa dieťaťa.

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Za podstatnú vec je možné jednoznačne považovať konanie kedy dochádza k zverejňovaniu fotografií maloletého dieťaťa na profiloch sociálnych sietí rodiča, ktoré sú verejné a/alebo viditeľné pre stovky osôb a teda sa vyžaduje na takéto zverejnenie súhlas druhého rodiča. Pokiaľ nebol daný a druhý rodič, ktorý napriek vyjadrenému nesúhlasu rodiča pokračuje so zverejňovaním podobizní dieťaťa na verejnosti/sociálnych sieťach, pôjde o konanie v rozpore so záujmami maloletého dieťaťa ako i o konanie nerešpektujúce rodičovské práva druhého rodiča.  Rodič má možnosť brániť dieťa a to prostredníctvom ustanovení zabezpečujúcich ochranu osobnostných práv samotného dieťaťa. Maloleté dieťa zväčša vzhľadom na svoj vek nemôže posúdiť vhodnosť alebo nevhodnosť zverejňovania jeho podobizne ale i napriek tomu má právo na ochranu svojich osobnostných práv.
Na podanie takejto žaloby však keďže tiež nejde o bežnú vec by sa vyžadoval súhlas druhého rodiča (t.j. toho rodiča, ktorý zverejňuje podobizne) a preto jednoduchším a zrejme aj rýchlejším a účinnejším spôsobom ako dosiahnuť zákaz zverejňovania podobizní dieťaťa je, podľa môjho názoru, prostredníctvom ochrany rodičovských práv. 

Nakoľko pri zverejňovaní podobizní dieťaťa ide o podstatnú vec, týkajúcu sa maloletého dieťaťa, vyžaduje sa súhlas oboch rodičov ako zákonných zástupcov, ktorí sú rovnocenní v právach a povinnostiach. Ustanovenie §-u 35 Zákona o rodine demonštratívne vymenováva podstatné veci súvisiace s výkonom rodičovských práv a povinností.  Súd na podklade návrhu rodiča, ktorý nesúhlasí so zverejňovaní podobizní dieťaťa môže rozhodnúť o tom, že sa druhému rodičovi zakáže zverejňovať podobizne dieťaťa a/alebo prikáže zmazať už zverejnené podobizne dieťaťa.

Následne prípadné rozhodnutie súdu o podstatnej veci týkajúcej sa výkonu rodičovských práv podľa § 35 Zákona o rodine nie je rozhodnutím obmedzujúcim rodičovské práva.

Hoci ide o značne bežnú problematiku, resp. spor medzi dvoma rodičmi či publikovať alebo nepublikovať fotografie maloletých vyskytujúci sa často, rozhodnutia súdu v tejto oblastí (zatiaľ)  sú zriedkavé. Pri rozhodovaní súdu sa samozrejme bude individuálne posudzovať konkrétny prípad, predložené dôkazy ale predovšetkým záujem maloletého dieťaťa.

JUDr. Petra Baňáková
JUDr. Petra Baňáková

 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk