18.6.2015
ID: 2910upozornenie pre užívateľov

Recyklačný fond definitívne končí

Novým zákonom o odpadoch, účinným od 01.01.2016, sa ku dňu 31.12.2016 zrušuje Recyklačný fond, v ktorom sa z príspevkov výrobcov a dovozcov sústreďovali peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania niektorých druhov odpadov. Keďže Recyklačný fond zanikne bez právneho nástupcu a očakáva sa, že v ňom nejaké financie zostanú, 80% prostriedkov na účtoch Recyklačného fondu ku dňu 30.06.2016 sa prevedie na Environmentálny fond, na ktorý sa po ukončení likvidácie Recyklačného fondu prevedie aj likvidačný zostatok.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Úlohy, ktoré plnil Recyklačný fond, nahradí rozšírená zodpovednosť výrobcov. Práve posilnenie tejto zodpovednosti na strane výrobcov umožní zrušenie Recyklačného fondu.

Nový zákon o odpadoch, s účinnosťou od 01.01.2016, preto zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík a neobalového výrobku  (papier, sklo, plasty, lepenky) za odpad z ich výrobkov.

Výrobca týchto tzv. vyhradených výrobkov je povinný napríklad:

  • zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku
  • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti
  • zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu  najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov
  • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu  a uchovávať ohlasované údaje
  • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel
  • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu

Od väčšiny povinností sa výrobca vyhradených výrobkov odbremení, ak zabezpečí ich splnenie kolektívne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností splní tieto povinnosti za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Organizácie zodpovednosti výrobcov založia samotní výrobcovia vyhradeného výrobku alebo vzniknú transformáciou z doterajších kolektívnych organizácií či oprávnených organizácií. Prípadný zisk musí organizácia zodpovednosti výrobcov výlučne na plnenie úloh, ktoré jej ustanovuje zákon o odpadoch.

Výrobcovia môžu plniť vyhradené povinnosti aj individuálne, v takom prípade im však pribúda ďalšie množstvo povinností, ktoré by inak plnila organizácia zodpovednosti výrobcov a budú musieť sami získať aj autorizáciu na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu od Ministerstva životného prostredia.

Úlohu akéhosi koordinátora povinností výrobcov, organizácií zodpovednosti výrobcov a obcí bude pre konkrétnu skupinu podobného odpadu z vyhradených výrobkov (tzv. vyhradený prúd odpadu) plniť tzv. koordinačné centrá združujúce výrobcov plniacich svoje povinnosti individuálne a organizácie zodpovednosti výrobcov. V prípade, ak s nejakou obcou dobrovoľne neuzatvorí žiadna organizácia zodpovednosti výrobcov zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi, zorganizuje príslušné koordinačné centrum zlosovanie, ktorým zmluvného partnera pre obec pridelí.
 

JUDr. Michal Kmec

JUDr. Michal Kmec,
advokát


Ružička Csekes in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 22
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: michal.kmec@rc-cms.sk

Právnická firma roka 2015

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk