Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
13.9.2017
ID: 3806upozornenie pre užívateľov

Register partnerov verejného sektora

Dňa 1. 2. 2017 nadobudol v Slovenskej republike účinnosť zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý stanovuje povinnosť registrácie v osobitnom registri pre všetky osoby ktoré chcú priamo alebo nepriamo obchodovať so štátom a iné osoby činné v citlivých odvetviach ako napríklad energetika alebo zdravotníctvo, ktoré spolu označuje ako partneri verejného sektora. Osobná pôsobnosť zákona sa pritom vzťahuje tak na tuzemské, ako aj zahraničné fyzické a právnické osoby. Zákon upravuje podmienky, pri ktorých subjektom vzniká povinnosť registrácie, podrobnosti o procese registrácie, ako aj negatívne následky v prípade nesplnenia povinnosti registrácie alebo v prípade uvedenia neúplných alebo nepravdivých údajoch o konečných „užívateľoch výhod“.

  Dvořák Hager Partners SK   

Ambíciou zákona je sprehľadnenie vlastníckych štruktúr partnerov verejného sektora a súčasne odkrytie štátnych funkcionárov v ich vlastníckych a organizačných štruktúrach. Partner verejného sektora je povinný zverejniť svojich konečných užívateľov výhod, teda fyzické osoby ktoré ho ovládajú alebo kontrolujú (vrátane zahraničných).

Partner verejného sektora je zákonom definovaný pomerne široko, je ním fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, európskych štrukturálnych a investičných fondov, rozpočtov obcí, VÚC, alebo subjektov s majetkovou účasťou štátu,  ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, či už prostredníctvom priamych záväzkových vzťahov, dotácií, štátnej pomoci, ale aj prostredníctvom subdodávateľských vzťahov.

Partnerom verejného sektora je aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní, koncesnú zmluvu, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, osoba, na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom atď., ďalej sú to držitelia banského oprávnenia, zhotovitelia geologických prác, ako aj o osoby vykonávajúce činnosti v oblasti energetiky, na ktoré sa vyžaduje povolenie.

Partnerom verejného sektora je aj zahraničná osoba, ak spĺňa podmienky vyššie uvedenej definície. Povinnosť registrácie teda vznikne aj spoločnosti so sídlom v Českej republike v prípade, ak priamo alebo prostredníctvom subdodávateľských vzťahov (pozor povinnosť registrácie vzniká aj subdodávateľom partnerov verejného sektora) prijíma finančné prostriedky alebo majetok od štátu, orgánov samosprávy, verejnoprávnych inštitúcií, subjektov s majetkovou účasťou štátu, európskych štrukturálnych alebo investičných fondov, prípadne je priamo alebo prostredníctvom svojej organizačnej zložky držiteľom banského oprávnenia, zhotoviteľom geologických prác, alebo povolenia v oblasti energetiky. V prípade, ak je držiteľom týchto oprávnení slovenská dcérska spoločnosť, vzniká povinnosť registrácie slovenskej spoločnosti.  
Zákon stanovuje limity de minimis, pri ktorých Partnerovi verejného sektora povinnosť registrácie nevzniká. Limity sú stanovené vo výške 100 000 eur pri jednorazových plneniach alebo 250 000 eur v kalendárnom roku pri opakovaných plneniach. V praxi najmä veľké spoločnosti často požadujú od svojich subdodávateľov registráciu plošne, bez ohľadu na prekročenie uvedených limitov.

Nesplnenie povinnosti registrácie osôb, ktoré spĺňajú definíciu partnera verejného sektora má pre tieto osoby nasledovné negatívne následky:

• subjekty verejného sektora majú právo odstúpiť od existujúcich zmlúv, na základe ktorých dochádza k poskytovaniu finančných prostriedkov alebo majetku,
• subjekty verejného sektora nie sú oprávnené uzatvoriť nové zmluvy, na základe ktorých dochádza k poskytovaniu finančných prostriedkov alebo majetku,
• u povinných osôb podľa osobitných predpisov (držitelia licencií) je nesplnenie povinnosti registrácie dôvodom na zrušenie príslušných osobitných povolení na podnikanie.
nebudú vydané nové osobitné povolenia na podnikanie (licencie),
• v prípade subdodávateľských vzťahov možnosť vzniku povinnosti na náhradu škody.

Partner verejného sektora sa v registri nemôže registrovať sám, ale len prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby, ktorá popri partnerovi verejného sektora zodpovedá za správnosť zapísaných údajov. Oprávnenou osobou, t.j. osobou, ktorá zabezpečuje registráciu partnera verejného sektora je o. i. advokát. Proces registrácie prebieha výlučne elektronicky.

Záver

Venovať zvýšenú pozornosť problematike slovenského zákona o registri partnerov verejného sektora odporúčame aj zahraničným subjektom. Povinnosť registrácie im môže vzniknúť tak z dôvodu priamych, ako aj subdodávateľských vzťahov so subjektami obchodujúcimi so Slovenskou republikou, orgánmi samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami, subjektmi s majetkovou účasťou štátu, prípadne subjektmi, ktoré dostávajú finančné prostriedky z európskych štrukturálnych alebo investičných fondov, prípadne ako držiteľom licencií v špecifických oblastiach podnikania. Opomenutie povinnosti registrácie má pritom závažné konzekvencie.


Mgr. Petra Štrbová Marková

Mgr. Petra Štrbová Marková
advokát


Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska ul. 3/a
811 08 Bratislava

Tel: +421 2 32 78 64 - 11
Fax: +421 2 32 78 64 - 41
E-mail: bratislava@dhplegal.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk