20.2.2019
ID: 4404upozornenie pre užívateľov

Registrované partnerstvo ako inštitút spolužitia osôb v Španielsku

Španielska ústava nezakazuje registrované partnerstvo ako inštitút stabilného spolužitia dvoch osôb mimo manželského zväzku, no takisto ho výslovne nereguluje. Existencia registrovaných partnerstiev je vydedukovaná z jednotlivých článkov ústavy, z ktorých je odvodená povinnosť verejných orgánov chrániť rodinu.

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Z ústavného hľadiska je registrované partnerstvo jednou z foriem rodiny a takisto ako manželstvo spadá do rozsahu ochrany rodiny vymedzenej v čl. 39 ústavy, ako aj do konceptu rodinného práva. Z hľadiska právnej úpravy sa však nejedná o rovnocenné inštitúty v tom zmysle, že z registrovaného partnerstva nevyplývajú rovnaké práva a povinnosti ako pri manželstve, čo potvrdzuje súdna prax Najvyššieho súdu ako aj nálezy Ústavného súdu.

Súčasná legislatívna panoráma registrovaných partnerstiev v španielskom právnom systéme je charakterizovaná absenciou jednotnej štátnej regulácie, preto je táto otázka regulovaná jednotlivo na úrovni Autonómnych spoločenstiev, čím sa práva a povinnosti párov budú vo väčšej či menšej miere meniť v závislosti od miesta bydliska. V súčasnosti boli prijaté obdoby Zákona o registrovaných partnerstvách 13 spoločenstvami.

Rozdiely medzi registrovaným partnerstvom a manželstvom: právny režim, podmienky uzavretia, majetkové pomery

Manželstvo je regulované Občianskym zákonníkom (Código Civil) s celoštátnou pôsobnosťou a je definované ako „stabilné a trvalé spojenie dvoch ľudí rovnakého alebo iného pohlavia“.

Registrované partnerstvo je definované Najvyšším súdom ako „slobodné, verejné a stabilné združenie dvoch osôb bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, ktoré majú spoločný záujem na vedení rodinného života a zároveň nie sú v manželskom zväzku.“

Na uzavretie manželstva je potrebné preukázať spôsobilosť na jeho uzavretie a vyjadriť súhlas so vstupom do manželstva pred príslušným orgánom za účasti dvoch svedkov a uzavretie manželstva zapísať do občianskeho registra (Registro Civil).
 
Zákon o registrovaných partnerstvách Autonómneho spoločenstva Madrid stanovuje pre osoby, ktoré chcú uzavrieť registrované partnerstvo nasledovné podmienky:

  • byť starší ako 18 rokov alebo maloletý emancipovaný, prípadne súhlas rodiča,
  • musí ísť o slobodné, verejné a notorické spolužitie dvoch osôb počas doby aspoň 12 mesiacov,
  • nebyť v manželskom vzťahu,
  • vyjadrenie súhlasu s uzavretím registrovaného partnerstva za prítomnosti dvoch svedkov.
Čo sa týka úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi, títo si môžu vybrať medzi BSM alebo podielovým spoluvlastníctvom, čo sú majetkové pomery, ktorých úprava je stanovená zákonom.

Pri registrovaných partnerstvách je potrebné spísať notársku zápisnicu o majetkových pomeroch, teda dohodu o vlastníctve majetku a prerozdelení príjmov z majetku ktorý vlastnia alebo nadobudnú počas spolužitia.

Zánik registrovaného partnerstva

Manželstvo zaniká smrťou jedného z manželov alebo rozvodom. Partnerstvo zaniká smrťou jedného z partnerov, vzájomnou dohodou oznámenou na príslušný občiansky register, rozhodnutím jedného z partnerov, odlúčením partnerov po dobu aspoň šiestich mesiacov alebo uzavretím manželstva jedným z partnerov.

Michal Matrtaj 
Michal Matrtaj 
 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk