10.3.2021
ID: 5041upozornenie pre užívateľov

Repowering v obnoviteľných zdrojoch energie – riešenie pre štát, odberateľov alebo pre výrobcov?

Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo v súčinnosti s Ministerstvom financií SR návrh dlhšie avizovanej úpravy tzv. repoweringu podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie premietnutej do návrhu novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o podpore“).

Predmetný návrh bol vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 802/2020 zo 16.12.2020, ktorým bola predsedovi vlády, ministrovi hospodárstva a ministrovi financií uložená povinnosť v lehote najneskôr do 31.03.2021 predložiť na rokovanie vlády SR návrh právnej úpravy za účelom zníženia ročného objemu finančných nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory doplatkom podľa zákona o podpore.

Cieľom navrhovanej úpravy je v zmysle dôvodovej správy zníženie ročného objemu finančných nákladov vynakladaných na podporu obnoviteľných zdrojov energie vo forme doplatku, ktorý je tvorený rozdielom medzi cenou elektriny, ktorá bola výrobcovi schválená alebo určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pri uvedení zariadenia do prevádzky a cenou vykupovanej elektriny, ktorá je určená ako trhová cena predstavujúca základ pre výpočet ceny vykupovanej elektriny a koeficient zohľadňujúci hodnotu vykupovaného diagramu výroby elektriny voči základu pre výpočet ceny vykupovanej elektriny, náklady spojené s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a náklady na činnosti spojené s výkupom elektriny.

Podpora doplatkom, ako priama finančná podpora, predstavuje súčasť tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny a tvorí súčasť koncovej ceny elektriny. Náklady na podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny vo forme doplatku predstavujú podľa údajov obsiahnutých v Návrhu zámeru na stabilizáciu koncových cien elektriny až 78%-ný podiel všetkých nákladov zahrnutých do TPS, čím tieto neprimeraným spôsobom zvyšujú hodnotu TPS a v konečnom dôsledku zvyšujú koncovú cenu elektriny pre všetkých účastníkov na trhu s elektrinou vrátane koncových spotrebiteľov.

Navrhovaná úprava sleduje teda znížením ročného objemu finančných nákladov vynakladaných na podporu obnoviteľných zdrojov energie vo forme doplatku, jednak dosiahnutie zníženia historického deficitu vzniknutého na podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ako aj zníženie samotnej TPS, a teda v konečnom dôsledku zníženie koncovej ceny elektriny a s tým spojené zaťaženie odberateľov elektriny.

Svoj avizovaný cieľ chce Ministerstvo hospodárstva SR dosiahnuť dvomi opatreniami, pričom prvým opatrením je predĺženie doby podpory vo forme doplatku vrátane podpory vo forme výkupu elektriny za cenu vykupovanej elektriny a podpory vo forme prevzatia zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny z pôvodne garantovanej doby 15 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky resp. od momentu jeho rekonštrukcie alebo modernizácie o ďalších päť rokov, pričom predĺženie podpory vo forme výkupu elektriny za cenu vykupovanej elektriny a podpory vo forme prevzatia zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny je zároveň limitované hraničným konečným dátumom 31.12.2033.

Druhým opatrením je súčasné zníženie ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi schválená alebo určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pri uvedení zariadenia do prevádzky, v prípade ktorej zákon garantuje výrobcom jej nemennosť počas celej doby trvania zákonom garantovaného práva na podporu dotknutého výrobcu.

Je potrebné upozorniť, že obe opatrenia budú aplikované vždy kumulatívne, t.j. ak dôjde k predĺženiu podpory, dôjde súčasne aj k zníženiu schválenej ceny elektriny pre dotknutého výrobcu.

Avizovaná možnosť predĺženia podpory sa vzťahuje výlučne na výrobcov s právom na podporu vo forme doplatku, t.j. v prípade, ak výrobca nemá právo na podporu, tento nemôže žiadať ani o predĺženie podpory vo forme výkupu elektriny za cenu vykupovanej elektriny a podpory vo forme prevzatia zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny.

Predĺženie podpory je navrhované na báze dobrovoľnosti konkrétneho výrobcu s právom na podporu vo forme doplatku, čím sa každému výrobcovi ponecháva možnosť zvážiť svoju situáciu, náklady vznikajúce s prevádzkovaním zariadenia na výrobu elektriny, jeho udržiavaním a opravou, s prihliadnutím na jeho amortizáciu a opotrebenie na strane jednej a plánovaný dosahovaný zisk v prípade poberania garantovanej podpory v pôvodnej zákonom garantovanej dobe a plánovaný dosahovaný zisk v prípade predĺženia doby garantovanej podpory a súčasného zníženia schválenej ceny elektriny.

Uvedeným nastavením repoweringu na báze dobrovoľnej žiadosti zo strany každého výrobcu zabezpečuje zachovanie ústavou garantovaného princípu právnej istoty pre výrobcov elektriny, zachovanie ústavou garantovaného práva vlastniť majetok vrátane legitímnych očakávaní výrobcov elektriny ako aj zachovanie ústavou garantovaného práva výrobcov elektriny na podnikanie.

Mnohým výrobcom pôvodná garantovaná doba podpory v zmysle zákona o podpore v rokoch končí už v rokoch 2025 - 2026, a teda predmetná problematika je pre nich viac než aktuálna.

Výrobcovia budú v prípade prijatia navrhovanej úpravy, postavení medzi závažné rozhodnutie, či je pre nich ekonomicky výhodnejšie poberať podporu počas kratšieho obdobia s vyšším ziskom a následne po jeho uplynutí činnosť dotknutého výrobného zariadenia a výrobu elektrickej energie ukončiť, alebo je pre nich ekonomicky výhodnejšie výrobné zariadenie prevádzkovať o päť rokov dlhšie a počas tejto doby pokračovať vo výrobe elektrickej energie avšak za súčasného poberania podpory v nižšej výške, a teda s nižším aktuálnym ziskom dosahovaným z výroby elektriny v danom konkrétnom období a pravdepodobne s reálnym rizikom potreby vyšších nákladov na opravy a údržbu svojich zariadení, ktoré s predĺžením produktívneho veku ich elektroenergetických zariadení môžu, ale aj nemusia byť zanedbateľné, pričom do ceny elektriny ich v rámci konceptu repoweringu nie je možné premietnuť. Rozhodnutie každého z konkrétnych výrobcov bude mať dopad nie len na samotný zisk konkrétneho výrobcu, ale aj na zamestnanosť osôb, ktorým tento poskytuje prácu, ktoré dopady budú obzvlášť citeľné v prípade väčších výrobcov zamestnávajúcich desiatky zamestnancov.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rámci procesu prípravy návrhu avizovanej úpravy tzv. repoweringu podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie uskutočnilo na svojej pôde rokovania, ktorých sa zúčastnili zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Klubu 500, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Asociácie priemyselných zväzov, v rámci ktorých bola veľkým priemyselným odberateľom okrem iného predstavená aj otázka navrhovaného repoweringu.

Zúčastnené subjekty ako veľkí odberatelia elektriny, iniciatívu v oblasti repoweringu podľa informácií zverejnených na webovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví privítali, úspešnosť navrhovaného projektu, a teda aj možnosť dosiahnutia Ministerstvom hospodárstva SR sledovaného cieľa, však bude závisieť od počtu výrobcov, ktorí sa rozhodnú do repoweringu reálne zapojiť a možnosť predĺženia podpory so súčasným znížením schválenej ceny elektriny, reálne využijú.

Nechajme sa teda prekvapiť. Predpokladáme, že navrhovaná úprava prejde legislatívnym procesom a stane sa súčasťou nášho právneho poriadku. Vzhľadom na závažnú povahu rozhodnutia na strane výrobcov budeme napäto sledovať ako sa repowering reálne premietne do praxe, koľko výrobcov túto možnosť využije a či z jej realizácie budú ťažiť samotní výrobcovia, odberatelia elektriny, alebo len samotný štát.

Mgr. Linda Ráčková,
advokátsky koncipient

KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 
Dunajská 32
811 08 Bratislava

Tel.:    +421 244 450 556
e-mail:    office@kvasnovsky-partners.sk
 
 
PFR 2020PFR 2020PFR 2020


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk