Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
19.5.2022
ID: 5427upozornenie pre užívateľov

Rozdelenie väčšinového obchodného podielu v spoločnosi s ručením obmedzeným a prevod na tretiu osobu. Vplyv nepriamej novely obchodného zákonníka

Predstavte si nasledovnú modelovú situáciu: Ste jediným (100%) spoločníkom vo Vašej s.r.o. a rozhodli ste sa časť svojej spoločnosti zveriť do rúk obchodného partnera alebo dlhoročného spolupracovníka. Rozhodli ste sa previesť mu 50% obchodný podiel vo Vašej s.r.o.

Na čo si dať v súčasnosti pozor?

50%-tný obchodný podiel je väčšinovým obchodným podielom, rovnako tak ako 100%-tný obchodný podiel v s.r.o., nakoľko s ním (s nimi) Obchodný zákonník [A.], vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania tejto spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov. [1.] V našom prípade sa bude rozdeľovať 100%-tný väčšinový obchodný podiel, čo je pre príklad kľúčové.

Prečo je rozhodujúce, či ide o väčšinový obchodný podiel?

V zmysle platnej, a v súčasnosti stále účinnej právnej úpravy Obchodného zákonníka vyplýva, že na rozdelenie obchodného podielu prevodom, ak sa rozdeľuje väčšinový obchodný podiel, sa primerane aplikujú ustanovenia týkajúce sa povinnosti predkladať súhlas správcu dane k návrhu na zápis zmien zapísaných údajov do Obchodného registra pri prevode väčšinového obchodného podielu. [2.]

Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe nadobúdateľa ale aj prevodcu, v oboch prípadoch však vtedy, ak je prevodca (ergo: súčasný spoločník danej s.r.o.) alebo nadobúdateľ, vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu. [3.]

Ak spoločnosť nie je povinná doložiť návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do Obchodného registra SR predmetným súhlasom správcu dane, doloží návrh na zápis písomným vyhlásením spoločníka a nadobúdateľa o tom, že danú povinnosť nemá. [4.]

Aké zmeny nastanú po nadobudnutí účinnosti Obchodného zákonníka v zmysle Nepriamej novely? Musíme súhlasy správcu dane predkladať aj po tom?

Dňa 05.04.2022 vyšla v Zbierke zákonov Nepriama novela Obchodného zákonníka, v dôsledku ktorej dôjde s účinnosťou od 17.07.2022 k zmene ustanovení o prevode väčšinového obchodného podielu aj s dopadom na rozdelenie obchodného podielu prevodom (§117 ods. 4 Obchodného zákonníka). [B.]

Spomínaná zmena sa týka odstránenia povinnosti predkladať súhlas správcu dane v súvislosti (i) s prevodom väčšinového obchodného podielu, (ii) rozdelením väčšinového obchodného podielu prevodom, a tiež (iii) mení moment nadobudnutia účinnosti prevodu väčšinového obchodného a rozdelenia väčšinového obchodného podielu prevodom.

S nadobudnutím účinnosti zmien Obchodného zákonníka v znení Nepriamej novely, dôjde k (i) odstráneniu ustanovenia § 117 ods. 4, ktoré v súčasnosti stanovuje povinnosť predkladania súhlasu správcu dane pri rozdelení väčšinového obchodného podielu prevodom, ako aj (ii) odstráneniu ustanovenia § 117 ods. 5, čím sa ruší konštitutívny účinok zápisu rozdelenia väčšinového obchodného podielu prevodom do Obchodného registra SR. [5.]

Aké sú základné kroky pri rozdelení obchodného podielu a pri jeho prevode na tretiu osobu v súčasnosti?

Použijeme modelový príklad so s.r.o s jediným spoločníkom a základný postup krokov:

 1. Skontrolujete, či zakladateľská listina nevylučuje rozdelenie obchodného podielu. Ak je rozdelenie obchodného podielu vylúčené, je nutné najskôr prijať rozhodnutia o zmene príslušných ustanovení zakladateľskej listiny tak, aby rozdelenie obchodného podielu vylúčené nebolo. [6.]
 2. Jediný spoločník, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (Rozhodnutie jediného spoločníka), prijme rozhodnutie, ktorým sa udelí súhlas na rozdelenie obchodného podielu (takýto súhlas valného zhromaždenia nie je možné vylúčiť ani ustanoveniami zakladateľskej listiny) [7.] s podmienkou následného prevodu na tretiu osobu, a prevod schváli. [8.]
 3. Jediný spoločník a nadobúdateľ uzatvoria zmluvu o prevode obchodného podielu (so všetkými náležitosťami a vyhláseniami v zmysle Obchodného zákonníka). Pozor, do nadobudnutia účinnosti zmien ustanovení Obchodného zákonníka podľa Nepriamej novely, účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu prevodom nastávajú až zápisom do obchodného registra. [9.] Zmluvu o prevode je potrebné doručiť spoločnosti (táto povinnosť bude kľúčová najmä po nadobudnutí účinnosti zmien Obchodného zákonníka podľa Nepriamej novely).
 4. Spoločnosť pripraví návrh na zápis zmien zapísaných údajov do Obchodného registra SR, v rozsahu zmien údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (zmeny spoločníkov, vrátane všetkých zákonom požadovaných údajov).
 5. Návrh na zápis zmien zapísaných údajov do Obchodného registra SR spoločnosť podá elektronicky, spolu so všetkými zákonom požadovanými prílohami.

Na čo je potrebné ešte dbať?

Pri procese rozdelenia a prevodu väčšinového obchodného podielu je potrebné myslieť aj na ďalšie súvisiace kroky a skutočnosti, ktoré sú upravené ustanoveniami o prevode obchodného podielu (§ 115 Obchodného zákonníka a nasl.). Ide najmä o prípravu vyhlásení, overenie si skutočností zamedzujúcich prevodom obchodných podielov a splnenie si povinnosti zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do Obchodného registra SR:

 1. Je nutné overiť si (ne)existenciu skutočností, s ktorými Obchodný zákonník spája nemožnosť previesť/nadobudnúť obchodný podiel – ak je spoločník alebo nadobúdateľ vedený ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona, nemôže previesť resp. nadobudnúť prevodom obchodný podiel v s.r.o. [10.] a [11.]
 2. Či existujú prekážky prevodu podľa § 115 ods. 3, veta prvá Obchodného zákonníka, vzťahujúce sa na s.r.o. – Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie. [12.]
 3. Pri rozdelení obchodného podielu musí byť zachovaná min. výška vkladu v zmysle Obchodného zákonníka, čo je pre s.r.o. hodnota vo výške 750,- EUR (v našom modelovom príklade predpokladáme, že po rozdelení bude 50%-tný obchodný podiel mať danú výšku min. 2 500,- EUR). [13.]
 4. Ideálne, ak sa v Rozhodnutí jediného spoločníka, ktorým sa prijímali rozhodnutia o rozdelení obchodného podielu, vyriešia aj všetky potrebné úpravy zakladateľskej listiny, ktoré budú (majú byť) účinné odo dňa účinnosti rozdelenia a následného prevodu obchodného podielu (napr. znenie zakladateľskej listiny po úprave o nového spoločníka, prípadne menovanie nového spoločníka do funkcie konateľa s.r.o., úprava spôsobu konania v mene s.r.o., ak je to potrebné, a ďalšie zmeny, ktoré strany uznajú za vhodné).
 5. V súčasnosti je dôležité prekontrolovať si, či s.r.o. má v Obchodnom registri SR zapísané všetky potrebné údaje v zmysle Zákona o obchodnom registri – ide najmä o údaje, ktoré bolo potrebné dodatočne doplniť, ako napríklad rodné čísla spoločníkov s.r.o. Obchodný register SR zápis iných zmien nevykoná skôr, pokiaľ nie sú doplnené (zapísané) zákonom požadované údaje v Obchodnom registri. Nemusíte sa báť, údaje je možné zapísať spolu so „zápisom Vášho prevodu“. [14.]
 6. Podať návrh na zápis zmien zapísaných údajov aj v časti o Konečnom užívateľovi výhod, nakoľko spoločnosť už nebude mať iba jedného spoločníka. Pozor, ide o zápis identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod a netreba si ho v žiadnom prípade zamieňať so zápisom konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu. Povinnosť zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do Obchodného registra SR nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu. [15.]
 7. Na záver jeden tip: Ste ženatý alebo vydatá a máte bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? Na všetky kroky a najmä úkony, ktoré máte v pláne vykonať v súvislosti s rozdelením a prevodom obchodného podielu si vyžiadajte vopred súhlas Vašej drahej polovičky.


JUDr. Zuzana Skýpalová
,
advokátka

 


SKYLEX Attorneys

Ota Holúska 7 C
841 06 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421 (0) 910 826 935
e-mail: skypalova@skylex.sk


Poznámky a vysvetlivky:

[1.] Viď § 115 ods. 8 Obchodného zákonníka, v platnom znení (t.j. v znení pred účinnosťou Nepriamej novely): „Väčšinovým obchodným podielom sa na účely odsekov 7, 9 a 10 rozumie obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.“

[2.] Viď § 117 ods. 4 Obchodného zákonníka, v platnom znení (t.j. v znení pred účinnosťou Nepriamej novely): „Ustanovenie § 115 ods. 6 až 8 a 10 sa použije primerane aj na rozdelenie obchodného podielu prevodom, ak sa rozdeľuje väčšinový obchodný podiel podľa § 115 ods. 8. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak k rozdeleniu obchodného podielu dochádza v dôsledku zrušenia spoločnosti bez likvidácie.“

[3.] Viď § 115 ods. 7 Obchodného zákonníka, v platnom znení (t.j. v znení pred účinnosťou Nepriamej novely): „Povinnosť podľa odseku 6 má spoločnosť len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu a spoločník alebo nadobúdateľ je vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa, a to aj, ak ide o iného spoločníka spoločnosti.“

[4.] Viď § 115 ods. 10 Obchodného zákonníka, v platnom znení (t.j. v znení pred účinnosťou nepriamej novely - zákona č. 111/2022 Z. z.): „Ak spoločnosť nemá podľa tohto zákona povinnosť doložiť návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra súhlasom správcu dane podľa osobitného zákona, doloží návrh na zápis písomným vyhlásením spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť podľa tohto zákona.“

[5.] Viď bod 10. zákona č. 111/2022 Z. z.: „V § 117 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.“ v spojení s § 117 ods. 4 a 5 Obchodného zákonníka, v znení účinnom do 17.07.2022: „(4) Ustanovenie § 115 ods. 6 až 8 a 10 sa použije primerane aj na rozdelenie obchodného podielu prevodom, ak sa rozdeľuje väčšinový obchodný podiel podľa § 115 ods. 8. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak k rozdeleniu obchodného podielu dochádza v dôsledku zrušenia spoločnosti bez likvidácie. (5) Účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu podľa § 115 ods. 8 prevodom nastávajú zápisom do obchodného registra.“

[6.] Viď § 117 ods. 2 Obchodného zákonníka, v platnom znení (t.j. v znení pred účinnosťou nepriamej novely - zákona č. 111/2022 Z. z.): „Rozdelenie obchodného podielu môže spoločenská zmluva vylúčiť.“

[7.] Viď § 117 ods. 1 Obchodného zákonníka, v platnom znení (t.j. v znení pred účinnosťou nepriamej novely - zákona č. 111/2022 Z. z.): „Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia.“

[8.] Je nutné rozlišovať medzi schválením rozdelenia obchodného podielu prevodom a schválením samotného prevodu obchodného podielu, špeciálne ak nepôjde o jednoosobovú s.r.o. V prípade jednoosobových spoločností sa právny teoretici zhodujú, že vôľa jediného spoločníka previesť časť rozdeleného obchodného podielu je daná uzatvorením zmluvy o prevode obchodného podielu (pozri napr. výklad v PATAKYOVÁ M.: Obchodný zákonník. Komentár. 6. Vydanie. Bratislava: C.H. Beck. výklad k ustanoveniu § 117.)

[9.] Viď § 117 ods. 5 Obchodného zákonníka, v platnom znení (t.j. v znení pred účinnosťou nepriamej novely - zákona č. 111/2022 Z. z.): „Účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu podľa § 115 ods. 8 prevodom nastávajú zápisom do obchodného registra.“

[10.] Viď § 115 ods. 3, veta druhá Obchodného zákonníka, v platnom znení (t.j. v znení pred účinnosťou nepriamej novely - zákona č. 111/2022 Z. z.): „Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.“

[11.] Viď § 115 ods. 12 Obchodného zákonníka, v platnom znení (t.j. v znení pred účinnosťou nepriamej novely - zákona č. 111/2022 Z. z.): „Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu má byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.“

[12.] Viď § 115 ods. 3, veta prvá Obchodného zákonníka, v platnom znení (t.j. v znení pred účinnosťou nepriamej novely - zákona č. 111/2022 Z. z.): v texte

[13.] Viď § 109 ods. 1 Obchodného zákonníka, v platnom znení (t.j. v znení pred účinnosťou nepriamej novely - zákona č. 111/2022 Z. z.): „Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur.“

[14.] Viď § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Zápis podľa prvej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.“

[15.] Viď § 15g ods. 11 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (11) Ak najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov podľa odseku 10 nedôjde k zosúladeniu zápisu spôsobom podľa odseku 10, registrový súd naň neprihliada a vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy s poučením o následkoch neodstránenia nedostatkov. Márne uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety má za následok, že súd na návrh neprihliada. Konanie podľa predchádzajúcej vety sa považuje za konanie zastavené pre nedostatok právomoci.

Definície:

[A.] „Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení (t.j. v znení pred účinnosťou nepriamej novely - zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

[B.] „Nepriama novela“ znamená zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk