17.1.2014
ID: 1369upozornenie pre užívateľov

Rozsudok ESĽP v prípade regulovaného nájomného

​Dňa 28. januára 2014 Európsky súd pre ľudské práva vyhlási rozsudok v prípade Bittó a ďalší proti Slovenskej republike. ​Ide o prvý z prípadov týkajúcich sa regulovaného nájomného.

Sťažovatelia sa v tomto prípade sťažujú, že ich práva podľa článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd boli porušené v dôsledku aplikácie právnych predpisov upravujúcich reguláciu nájomného na ich majetok. Predovšetkým tvrdia, že zásah do ich práva na pokojné užívanie majetku na nich uvalil neprimerané bremeno, pre ktoré neexistovalo žiadne opodstatnenie. Ďalej, že v rozpore s článkom 13 Dohovoru nemali vo vzťahu k tejto námietke k dispozícii žiaden účinný prostriedok nápravy. Tiež uvádzajú, že sú diskriminovaní, v rozpore s článkom 14 Dohovoru, v porovnaní s vlastníkmi domov a bytov, na ktoré sa systém regulovaného nájomného nevzťahuje.

Rozhodnutím zo 4. januára 2012 Európsky súd pre ľudské práva po preskúmaní stanovísk vlády a sťažovateľov vyhlásil túto sťažnosť za čiastočne prijateľnú. Odmietol námietku týkajúcu sa údajnej neexistencie prostriedku nápravy. Námietky týkajúce sa porušenia majetkových práv a diskriminácie nepovažoval za zjavne nepodložené a prijal ich na ďalšie konanie. Očakávaný rozsudok bude pravdepodobne naznačovať aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v ďalších prípadoch týkajúcich sa regulovaného nájomného.


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk