20.8.2019
ID: 4563upozornenie pre užívateľov

S exekútormi sa môžete stretnúť aj priamo v teréne

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, v ktorej nemôžu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. V takom prípade je dôležité komunikovať s daňovým úradom, pričom daňový subjekt môže písomne požiadať o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane, resp. daňového nedoplatku v splátkach aj pred splatnosťou nedoplatku. V krajnom prípade ale musia daňovníci počítať aj s možnosťou daňovej exekúcie. Daňoví exekútori pritom pracujú aj priamo v teréne prostredníctvom neohlásených návštev. Len počas poslednej takejto celoslovenskej akcie zexekvovali takmer 52 000 eur.

Finančná správa vykonáva daňové exekúcie aj priamo v teréne prostredníctvom neohlásených návštev. Už niekoľko rokov okrem priebežných exekúcií v teréne organizuje aj pravidelné celoslovenské akcie, na ktorých sa zúčastňujú všetky daňové úrady (s výnimkou Úradu pre vybrané hospodárske subjekty). Počas ostatnej takejto celoslovenskej akcie vykonali exekútori finančnej správy daňovú exekúciu u 102 daňových dlžníkov. Z toho bolo 32 fyzických osôb a 70 právnických osôb. Počas akcie vymohli sumu vo výške 51 770  eur. Ide o sumu odobratú na mieste priamo z pokladníc, ako aj úhrady vykonané dotknutými dlžníkmi bezprostredne v nasledujúcich dňoch.

Najviac nedoplatkov zexekvoval Daňový úrad Žilina  -  10 150 eur.  Najvyššiu sumu u jedného dlžníka zexekvoval Daňový úrad Bratislava  - 4 447  eur. V porovnaní s predchádzajúcou celoslovenskou akciou odobrali exekútori finančnej správy od daňových dlžníkov o 6 025 eur viac.

Primárne pri takýchto terénnych akciách však finančná správa nesleduje okamžitý fiškálny výnos, ale najmä ich efekt z hľadiska prevencie. Tento spôsob výkonu daňovej exekúcie má preukázateľný vplyv na platobnú morálku daňových dlžníkov, a to najmä z obavy zo samotnej návštevy daňového exekútora. Zo strany finančnej správy ide teda o  opatrenie prevenčného charakteru, ktorým chce posilniť uvedomelosť daňových dlžníkov a riadne a včasné plnenie si daňových povinností.   

Daňoví exekútori, ktorí pracujú v teréne a vykonávajú exekúcie priamo v prevádzke daňového dlžníka, sa preukazujú preukazom príslušníka finančnej správy. V súlade s daňovým poriadkom zaisťujú peňažné prostriedky nachádzajúce sa najmä v registračnej pokladnici. Financie odoberú za účelom pokrytia vymáhaného nedoplatku. Počas ostatnej celoslovenskej akcie vykonali daňové exekúcie v rôznych prevádzkach, či už v bežných obchodoch s potravinami, pohostinstvách, kaviarňach, ale aj v špecializovaných predajniach, ako napr. očná optika, lekáreň či stavebniny. Daňoví exekútori sú oprávnení navštíviť jednotlivé prevádzky aj opakovane.  

Tento zákonný nástroj finančná správa využíva najmä v prípadoch, keď je zrejmé, že daňový dlžník dlhuje na daniach aj napriek tomu, že jeho majetkové pomery a forma podnikania – napr. maloobchodná prevádzka - nasvedčujú tomu, že svoje podlžnosti je schopný bez problémov uhradiť. Vo väčšine prípadov daňoví dlžníci dobrovoľne spolupracujú, nájdu sa však aj výnimky. V takých prípadoch privolajú daňoví exekútori na spoluprácu aj políciu.

Finančná  správa upozorňuje, že je povinnosťou daňových úradov nedoplatky vymáhať. Preto čím skôr daňový subjekt osloví daňový úrad s cieľom nájsť adekvátne riešenie v prípade, že sa jeho situácia zhoršila, tým väčšia je šanca, že problém sa vyrieši k obojstrannej spokojnosti.


Zdroj: Finančná správa Slovenská republika


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk