10.6.2015
ID: 2918upozornenie pre užívateľov

Schválenie náhrady za Občiansky súdny poriadok

Národná rada SR dňa 21.05.2015 schválila vládne návrhy zákonov Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku, ktoré majú nahradiť mnohokrát novelizovaný, starý a vnútorne nekonzistentný zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Všetky tri nové občianske procesné poriadky majú nadobudnúť účinnosť dňa 01. júla 2016 vzhľadom na potrebu oboznámenia sa s novými procesnými poriadkami jednak zo strany odbornej verejnosti ako aj širokej verejnosti.

 
 AK Kollar
 
Schválené znenie Civilného sporového poriadku má 109 strán a 474 paragrafov. Úvod je tvorený 18 Článkami, ktoré predstavujú jeho základné princípy. Ďalej je obsahovo delený na päť častí: Prvá časť – Všeobecné ustanovenia, Druhá časť – Konanie v prvej inštancii, Tretia časť – osobitné procesné postupy, Štvrtá časť – Opravné prostriedky a Piata časť – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. Viaceré časti sa ďalej delia na hlavy, diely a oddiely. Ambíciou Civilného sporového poriadku podľa navrhovateľa tohto zákona má byť vytvorenie takých pravidiel, ktoré priebeh konania zhospodária a vytvoria rámec na efektívnu ochranu práv vyplývajúcich z hmotného práva.

Civilný mimosporový poriadok má poskytnúť úpravu konaniam, ktoré sú v súčasnosti upravené v piatej hlave tretej časti Občianskeho súdneho poriadku najmä s poukazom na ochranu rodiny, maloletého a zachovania právnej istoty. Nová právna úprava zavádza aj taxatívny výpočet mimosporových konaní. Schválené znenie Civilného mimosporového poriadku má 77 strán a 397 paragrafov. Úvod tvoria Základné princípy, ktoré sú tvorené 14 Článkami. Obsahovo je tvorený piatimi časťami: Prvá časť – Všeobecná časť, Druhá časť – Osobitná časť, Tretia časť – Niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu, Štvrtá časť – Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých a Piata časť – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. Práva a Druhá časť sa ďalej delia na hlavy a diely.

Správny súdny poriadok nahrádza právnu úpravu správneho súdnictva doposiaľ upravenú v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Nová právna úprava správneho súdnictva by mala zefektívniť výkon správneho súdnictva aj prostredníctvom špecializovaných sudcov práve na túto súdnu agendu. Správny súdny poriadok má v schválenom znení 125 strán a 495 paragrafov. Obsahovo je členený na šesť častí: Prvá časť – Všeobecné ustanovenia, Druhá časť – Konanie v správnom súdnictve, Tretia časť – Správna žaloba, Štvrtá časť – Osobitné konania, Piata časť – Opravné prostriedky a Šiesta časť – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. Jednotlivé časti sú ďalej delené na hlavy a diely.    

Podľa zámeru navrhovateľa zákonov by mala nová právna úprava prispieť k väčšej a rýchlejšej vymožiteľnosti práva, pozitívne ovplyvniť podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy ako aj väčšiu prehľadnosť v rozhodovacej činnosti súdov. Odbornej ako aj širokej verejnosti neostáva nič iné ako dúfať v to, že nové procesné kódexy prinesú mnoho pozitív a nie len ďalšiu nezmyselnú a kontraproduktívnu byrokraciu.


JUDr. Pavol Kollár ml.

JUDr. Pavol Kollár ml.,
advokát


Advokátska kancelária/Law Firm JUDr. Pavol Kollár

Lehotského 4
811 06 Bratislava


Tel.: +421 2 207 27 776
Fax: +421 2 207 46 155
e-mail: kollar@judrkollar.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk