25.8.2022
ID: 5508upozornenie pre užívateľov

Slovenskí podnikatelia môžu expandovať globálne vďaka novej podpore

Slovenská republika pristúpila podpisom Dohody o grante a Dohody o konzorciu k Európskemu partnerstvu pre inovatívne malé a stredné podniky (MSP). Uvedené partnerstvo pre Slovensko predstavuje nie len pomoc inovatívnym malým a stredným podnikom rásť a expandovať na nové trhy, ale taktiež možnosť nadviazať spoluprácu na globálnej úrovni.

Do projektov sa môžu zapojiť všetky podniky, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom. Finančné prostriedky môžu použiť na zabezpečenie činností priamo súvisiacich s projektom. Konkrétne ide napríklad o výskumné a vývojové činnosti, demonštračné činnosti, školenia a kurzy, organizačné a administratívne zabezpečenie a pod.

„Európskym partnerstvom pre inovatívne MSP sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský podnikateľský sektor, ktorý sa bude môcť začať naplno presadzovať na medzinárodnom trhu. Expanzia slovenských firiem do sveta je dôležitá nielen pre ekonomiku, ale aj z pohľadu udržania šikovných ľudí na Slovensku,“ hovorí Ľudovít Paulis, štátny tajomník na MŠVVaŠ SR.

Európske partnerstvo pre inovatívne MSP funguje na základe spolupráce dvoch alebo viacerých medzinárodných partnerov, pričom najmenej jeden z nich je MSP pôsobiaci v oblasti výskumu a inovácií a ten je zároveň lídrom výskumného konzorcia. Cieľom partnerstva je podpora inovatívnych MSP pri vývoji produktov, procesov a služieb prostredníctvom financovania cezhraničných projektov.

Ťažiskovou grantovou schémou v rámci tohto partnerstva bude program EUROSTARS3, ktorý vychádza z predchádzajúceho programu EUROSTARS2. Tento program bude garantom posilnenia pomoci MSP pri zavedení inovácií do podnikovej praxe.

Najdôležitejším prínosom partnerstva, v porovnaní s predchádzajúcim programom EUROSTARS2, je najmä podporná schéma Innowwide, ktorá bude umožňovať získať dodatočné finančné prostriedky pre uskutočnenie technických, obchodných, právnych  a sociálno-ekonomických aspektov realizovateľnosti podnikateľského zámeru ako napríklad uvedenie produktu na medzinárodný trh.

Program EUROSTARS3 bude najväčším programom financovania v európskom inovačnom prostredí pre medzinárodnú výskumnú a inovačnú spoluprácu malých a stredných podnikov, realizovaný v partnerstve 36 krajín,“ uvádza Martin Šponiar, riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja MŠVVaŠ SR.

Benefity Európskeho partnerstva pre inovatívne MSP:

- rast inovatívnych malých a stredných podnikov na Slovensku

- príležitosť pre MSP stať sa súčasťou globálnych hodnotových reťazcov a nových trhov

- možnosť nadviazania globálnej spolupráce

- výraznejšie presadenie slovenských MSP na medzinárodnom trhu

- rozvoj inovatívnych MSP na Slovensku

- podpora vedy a výskumu v podnikoch na Slovensku

Slovenská republika je riadnym členom Iniciatívy EUREKA od roku 2000 ako aj súčasťou programov EUROSTARS naprieč ich históriou od roku 2008, ktoré sú zamerané na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum a vývoj.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk