1.6.2021
ID: 5100upozornenie pre užívateľov

Súdne rozhodnutie na plnenie vo forme virtuálnej meny

Nasledujúci článok sa zameriava na potenciál kryptomien v obchodnoprávnych vzťahoch, ich výhody, nevýhody, ako aj problémy spojené s vymáhaním nárokov vyplývajúcich z kontraktov.

Čo je to kryptomena?

Kryptomeny sú virtuálne (nazývané aj digitálne alebo internetové) meny, ktoré používajú kryptografiu – techniku pre bezpečnú (šifrovanú) komunikáciu. Sú to systémy zabezpečujúce bezpečné online platby, ktoré sú denominované prostredníctvom „tokenov“ a sú zaznamenávané v účtovných databázach daného systému.

Virtuálne meny sú založené na technológii „blockchainu“. Blockchain je špecifickým druhom databázy (evidencia transakcií, ktoré prebehli), uchovávajúcej informácie v blokoch, ktoré sú navzájom previazané. Bloky majú určité úložné kapacity a po ich naplnení sú spojené s už predtým naplneným blokom dát. Týmto sa vytvárajú reťazce dát známe ako „blockchain“.[1] Vo zvyšnej časti odkazujeme na článok našej kolegyne Mgr. Kataríny Dandárovej LL.M.[2]

Právny poriadok Slovenskej republiky všeobecne právne záväzný pojem kryptomena alebo virtuálna mena ešte do nedávna nepoznal. Jeden z mála zákonov, ktorý reglementuje kryptomeny na území Slovenskej republiky, je zákon o dani z príjmov.[3] § 2 písm. ai) zákona o dani z príjmov hovorí o predaji virtuálnej meny, samotná virtuálna mena však zákonodarcom nie je definovaná.

Definícia virtuálnej meny sa nachádza v bode 1 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré nadobudlo platnosť dňa 28. marca 2018: „Pre účely tohto usmernenia sa virtuálnou menou rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať“[4].

V zmysle § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je „usmernenie uverejňované ministerstvom vo svojom publikačnom orgáne záväzné pre orgány vykonávajúce správu daní“[5].

Novelou Trestného zákona č. 312/2020 Z. z. bola prevzatá definícia pojmu virtuálna mena z Metodického usmernenia Ministerstva financií SR. Trestný zákon definíciu upravuje v § 131 ods. 7 nasledovne: „Virtuálnou menou sa na účely tohto zákona rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.“

Potenciál virtuálnych mien v obchodnoprávnych vzťahoch

Virtuálne meny sa postupne stávajú každodennou súčasťou ako forma investícií, ale aj na účely obchodovania s virtuálnymi menami. Niektoré obchodné spoločnosti začali virtuálne meny využívať ako alternatívne platidlo, zákazník si môže vybrať, či za tovar zaplatí štandardnou menou (EUR, USD), alebo využije virtuálnu menu.

Dňa 30. marca 2021 obchodná spoločnosť PayPal Holdings Inc. oznámila, že umožní jej používateľom na území USA platbu prostredníctvom virtuálnych mien. Obchodná spoločnosť PayPal umožňuje platbu prostredníctvom Bitcoinu, Etherea, Bitcoin cashu a Litecoinu. Následne PayPal oznámil skutočnosť, že majitelia účtov na Paypale budú môcť priamo konvertovať virtuálne meny, ktoré majú vo svojich peňaženkách, na hotovosť a následne ich vyberať z účtov.[6]

Spoločnosť AXA Insurance začiatkom apríla 2021 umožnila svojim zákazníkom vo Švajčiarsku používať Bitcoin ako možnosť úhrady svojich faktúr. Spoločnosť tento krok odôvodnila prieskumom z roku 2019, ktorého výsledkom bolo, že tretina respondentov vo veku od 18 do 55 rokov buď investovala do virtuálnych mien, alebo sa tak iba chystá urobiť.[7]

Spoločnosť Starbucks umožnila svojim zákazníkom používať Bitcoin ako platidlo za svoje služby prostredníctvom aplikácie Bakkt app, ktorá umožňuje konvertovanie virtuálnych mien na reálne peniaze.

Spoločnosť Visa na konci marca potvrdila, že testovala schému s platformou Crypto.com za účelom virtuálnych mien a možnosti dohadovania transakcií na ich platobnej bráne. Visa začala s prijímaním USD Coinu a tzv. stablecoinov. Stablecoin je virtuálna mena, ktorá odvíja svoju hodnotu od oficiálnej meny.

V neposlednom rade dňa 27. apríla 2021 vydala Európska investičná banka (ďalej ako „EIB“) digitálne dvojročné dlhopisy v hodnote 100 miliónov €. Na spustenie dlhopisov použili blockchain virtuálnej meny Ethereum. Jednou z partnerských bánk je aj Goldman Sachs[8]. EIB má od spoločnosti S&P Global Market Intelligence hodnotenie AAA, ktoré je najvyšším možným dosiahnuteľným hodnotením pre spoločnosť poskytujúcu dlhopisy. Jedná sa o prvý prípad na svete, v ktorom banka s celosvetovým dosahom vstúpila do sféry kryptomien.

Súdna ochrana záväzkov obsahujúcich virtuálne meny

Je možné úspešne podať žalobu na slovenský súd vo forme virtuálnych mien? Virtuálne meny sú ohodnocované v peniazoch, v určitom čase existuje kurz prevodu z virtuálnych mien na menu euro, ktorý sa vyznačuje vysokou volatilitou. Vo všeobecnosti sa virtuálne meny od štátu dištancujú a sú založené na spôsobe decentralizácie, všeobecne záväzný konverzný kurz by smeroval voči ich podstate.

Pre účely tohto článku vychádzame z definície virtuálnej meny ustanovenej v § 131 ods. 7 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon[9] a v metodickom usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky a považujeme virtuálnu menu za digitálneho nositeľa hodnoty.

Štandardná žaloba na vydanie plnenia v peniazoch je upravená v § 265 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov  (ďalej ako „CSP“)[10] vo forme platobného rozkazu alebo podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov[11].

Zákonodarca v § 218 ods. 2 CSP  upravuje možnosť uviesť výrok aj v cudzej mene – peniazoch, teda je možné žiadať o zaplatenie sumy napr. v dolároch alebo librách. Odsek 3 daného paragrafu upravuje dispozitívnu možnosť žiadať o iné plnenie ako v peniazoch. Toto plnenie však musí byť „vyjadrené iným nezameniteľným spôsobom než vyčíslením, najmä s odkazom na presný spôsob určenia, ak to vyplýva z osobitného predpisu[12]“.

Je zrejmé, že vyššie uvedené znenie je demonštratívneho charakteru a ponecháva možnosť širšej interpretácie. Problémom je však absencia právne záväzného konverzného kurzu virtuálnych mien na eurá. Pokiaľ si zmluvná strana dohodne plnenie vo virtuálnych menách a tieto sú jednoznačne zadefinované, zastávame názor, že takto naformulovanú žalobu je možné prejednať na súde podľa Občianskeho resp. Obchodného zákonníka, ktorého výsledkom bude rozsudok na plnenie vo virtuálnych menách.

Vymožiteľnosť exekučných titulov znejúcich na virtuálne meny

Pokiaľ výsledkom súdneho konania bude rozhodnutie na plnenie, ktoré nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť, stáva sa tzv. exekučným titulom. Exekučný titul je možné použiť v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Exekučný poriadok“)[13] na podanie návrhu na vykonanie exekúcie.

Exekučný poriadok pozná niekoľko spôsobov vykonávania exekúcie na peňažné plnenie[14]:

  1. Zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
  2. Prikázaním pohľadávky
  3. Predajom hnuteľných vecí
  4. Predajom cenných papierov
  5. Predajom nehnuteľnosti
  6. Predajom podniku
  7. Príkazom na zadržanie vodičského preukazu

Jedným z problémov je volatilita. Pokiaľ by exekútorovi bol doručený návrh na vykonanie exekúcie vo forme virtuálnych mien, v prvom rade sa musí exekútor zaoberať, či vôbec môže exekúciu vykonať. Virtuálne meny nie sú všeobecne zadefinované v právnom poriadku Slovenskej republiky. Zároveň žiadny zo spôsobov výkonu exekúcie uvedený v § 63 Exekučného poriadku podľa nášho názoru nie je možné použiť na speňaženie virtuálnej meny.

Ak by exekútor dospel k odlišnému názoru, teda že exekúciu na virtuálnu menu je možné vykonať, nastáva otázka, že v akej hodnote? Hodnota virtuálnych mien kolíše v priebehu dňa aj o niekoľko percent. Suma, ktorú by musel povinný zaplatiť oprávnenému, by sa líšila.

Súdne spory na území Slovenskej republiky trvajú pomerne dlhú dobu a práve volatilita virtuálnych mien spôsobuje, že pri existujúcej pohľadávke môže nastať výrazné zníženie alebo zvýšenie pohľadávky, ktorú eviduje oprávnený.

Ako bude exekútor postupovať? Má exekútor zablokovať sumu v hodnote virtuálnej meny na bankovom účte? Právne záväzný konverzný kurz jednotlivých virtuálnych mien na eurá slovenský právny poriadok nepozná. Z dôvodu, že štát oficiálne neuznáva virtuálne meny ako formu platidla, exekúcia je podľa nášho názoru nevymožiteľná. Predpokladáme, že oprávnený má záujem na obdržaní virtuálnej meny, ktorá bola pôvodne dohodnutá ako plnenie, a teda nemá záujem na plnení v peňažnej mene. Akýkoľvek do dnešného dňa známy spôsob výkonu exekúcie na peňažné plnenie je z pohľadu oprávneného neúčelný.

Štandardne sú virtuálne meny uschovávané v tzv. peňaženkách, ktoré sú buď „web-based“, alebo „hardware-based“. Samotným zmyslom virtuálnych mien je, že sa dištancujú od štátu. Tým, že v Exekučnom poriadku absentuje právna úprava virtuálnych mien, sme toho názoru, že exekútor nie je oprávnený siahnuť na virtuálne meny uschovávané v týchto peňaženkách.

Záver

Virtuálne meny sú založené na princípe decentralizácie, dištancujú sa od štátu. Z tohto dôvodu zatiaľ neexistuje v podmienkach Slovenskej republiky príslušný orgán zabezpečujúci právnu ochranu a vymáhanie dohôd uzatvorených zmluvnými stranami vo virtuálnych menách. Orgány správy daní poznajú definíciu virtuálnych mien, táto definícia však bola prijatá z dôvodu ich zdanenia a je právne záväzná výhradne pre tieto subjekty. Zákonodarca prijal novelu č. 312/2020 Z. z. Trestného zákona, ktorá slúži na zabránenie tzv. prania špinavých peňazí a transpozíciu AML 5 smernice[15].  Pokiaľ by aj súd vydal rozhodnutie, ktorého petit by ukladal žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi plnenie vo forme virtuálnej meny a toto rozhodnutie by sa stalo právoplatným a vykonateľným, zastávame názor, že takáto exekúcia je v zmysle aktuálne platného právneho poriadku Slovenskej nevymožiteľná aj z dôvodu absencie relevantných ustanovení v Exekučnom poriadku.

Mgr. Michal Orviský
 
Semančín_loogo_300
 
 
Sky Park Offices, Bottova 2A
811 09 Bratislava
 
Tel:     +421 2 32 609 451
 

[1] LEVI S.D., LIPTON A.B.: An Introduction to Smart Contracts and Their Potential and Inherent Limitations. 2018 ( k dispozici >>> tu).

[2] K dispozici >>> tu.

[3] Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

[4] Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien, dostupné >>>tu.

[5] § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[6] K dispozici >>> tu.

[7] K dispozici >>> tu.

[8] K dispozici >>> tu.

[9] § 131 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

[10] Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

[11] Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.

[12] § 218 ods. 3 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

[13]Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení  ďalších zákonov.

[14] § 63 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení  ďalších zákonov.

[15] SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ, k dispozici >>> tu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk