19.10.2020
ID: 4919upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v piatok 9. októbra 2020 novelu zákona o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú NR SR schválila v skrátenom legislatívnom konaní. Prezidentka registrovala viacero výhrad k zákonu, posudzovala jeho súlad s ústavou ako aj opodstatnenosť použitia režimu skráteného legislatívneho konania.

Vláda

Slovensko pomôže obyvateľom na oboch stranách konfliktu v Náhornom Karabachu

12.10.2020 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky poskytne okamžitú humanitárnu pomoc obyvateľom postihnutým prebiehajúcim konfliktom v Náhornom Karabachu. Finančné prostriedky vo výške 25-tisíc eur poskytne prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža, ktorý je jedinou medzinárodnou organizáciou s prístupom do celej konfliktnej oblasti. Použité budú na nákup zdravotníckeho materiálu a základných potravín.

Minister Andrej Doležal vyhlásil 3. výzvu na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

13. 10. 2020 - Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal vyhlásil už tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 16. novembra 2020 a príspevok vo výške 8 000 eur môže získať 160 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Záujemcovia majú viac ako mesiac na prípravu žiadostí o príspevok.

Nemocnica Sv. Michala funguje v plnom rozsahu, bude vykonávať aj rýchle antigénové testy na COVID-19

13. 10. 2020 - Všetky oddelenia a ambulancie Univerzitnej nemocnice – Nemocnice sv. Michala, a. s., ktorá je v pôsobnosti ministerstva vnútra, pracujú v súčasnosti v plnom rozsahu. Plánované vyšetrenia ani operácie nie sú v tomto období odkladané. Od budúceho týždňa rozšíri nemocnica svoje služby aj o antigénové testovanie na COVID-19 pre akútne vyšetrenia a rýchlu diagnostiku pacientov so symptómami.

Vojenské spravodajstvo zverejnilo správu o svojej činnosti za rok 2019, konštatuje napríklad nárast záujmu o prevahu v kybernetickom priestore či snahu ruských spravodajských služieb o prenikanie do prostredia miestnych samospráv

13.10.202 - Vojenské spravodajstvo zverejnilo správu o svojej činnosti za rok 2019. Sumarizuje v nej svoje aktivity, ako aj stav a hrozby vo vzťahu k vonkajšiemu aj vnútornému bezpečnostnému prostrediu, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a chránené záujmy Slovenskej republiky. Správa o činnosti Vojenského spravodajstva je verejne dostupná >>> tu.

ESĽP vyhlásil dva rozsudky týkajúce sa porušenia práva na spravodlivé konanie v dôsledku zrušenia právoplatných súdnych rozhodnutí

13. 10. 2020 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípadoch Pádej proti Slovenskej republike a Tóth proti Slovenskej republike, v ktorých sťažovatelia namietali okrem iného porušenie práva na spravodlivé konanie v dôsledku zrušenia právoplatných súdnych rozhodnutí. ESĽP v oboch prípadoch skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Zároveň v jednom z prípadov rozhodol, že právo na majetok, garantované článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru, nebolo porušené. 

Envirorezort zorganizoval odbornú konferenciu o poplatkoch za odpad

13.10.2020 - Počas minulého týždňa sa na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra konala odborná konferencia, na ktorej zástupcovia štátnej správy a dotknutých organizácií diskutovali o poplatkoch za zber triedeného zberu. „Samosprávy síce investujú do separovania odpadu, no v konečnom dôsledku všetky vyseparované plasty neskončia v cementárskej peci alebo sa nedostanú do recyklačného procesu, ale vyseparovaný odpad skončí v zmesovom odpade a na skládke,“ uviedol na stretnutí minister životného prostredia Ján Budaj.

Výzva k nomináciám na Sociálny čin roka

13.10.2020 - V roku 2003 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prvýkrát udelilo ocenenia za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám. Odvtedy sa stali laureátmi týchto cien mnohí zamestnanci, či tímy zariadení, ktorí sa starajú o tých najzraniteľnejších. Aj v tomto roku chcem nadviazať na tradíciu oceňovania výnimočných ľudí v oblasti skvalitňovania sociálnych služieb a sociálnej práce a bude mi cťou vzdať hold ľuďom, ktorých životným poslaním je ľudskosť a pomoc iným.

Štátni tajomníci hovorili o emisiách, reformnom pláne či brexite

13. 10. 2020 - Znižovanie emisií skleníkových plynov, význam národného integrovaného reformného plánu či budúca podoba Európskej únie. Aj o týchto témach diskutovali štátni tajomníci ministerstva zahraničných vecí, financií, hospodárstva a životného prostredia na zasadnutí Strategickej Komisie pre európske záležitosti (KEÚ). Rezort hospodárstva na rokovaní zastupoval Karol Galek. 

Vláda SR schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023

14.10.2020 - Ministerstvo financií SR dnes predložilo na rokovanie Vlády SR návrh rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky. Návrh rozpočtu bol schválený.

V súvislosti s pandémiou polícia zaznamenala takmer 4-tisíc priestupkov

14. 10. 2020 - Najnovšie štatistiky sú dôkazom toho, že kontroly zo strany polície sú mimoriadne dôležité a potrebné, zvlášť v dnešných dňoch, keď epidemiologická situácia nie je vôbec priaznivá. V súvislosti s pandémiou policajti vykonali viac ako 13-tisíc kontrol, pričom najväčšie nedostatky zistili pri nedodržiavaní nosenia rúška a povinnej karantény. Od marca polícia urobila 4 tisíc kontrol zameraných na dodržiavanie karantény. Porušenie odhalila v 1 560-tich prípadoch. Išlo najmä o situácie, keď sa osoby nezdržiavali na určenom mieste a aj napriek povinnej karanténe sa pohybovali na verejnosti a tak ohrozovali svoje okolie.

Zdravie našich detí je náš spoločný cieľ

14.10. 2020 - MPRV SR pre zabezpečenie vykonávania Školského programu zverejnilo dokumenty, ktoré majú zaistiť kontinuitu programu aj pre školský rok 2020/2021. Prostredníctvom uvedeného programu je deťom a žiakom v školách zabezpečovaná distribúcia ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov za zlomok ich trhovej ceny. Cieľom MPRV SR je podpora zdravého a chutného stravovania detí.

Cena Slovenskej republiky za krajinu pre projekt Včelí kRAJ

14.10.2020 - Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 občianskemu združeniu kRAJ za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej ekonomiky s výnimočným humánnym aspektom.

Zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu

15.10.2020 - Dnes na spoločnej tlačovej konferencii deklaroval minister životného prostredia Ján Budaj s predsedom Únie miest a obcí a primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom, že dospeli k dohode v súvislosti s pálčivou témou triedenia kuchynského odpadu. Minister Ján Budaj podčiarkol, že momentálne je triedenie nepostačujúce, jednoducho Slovensko dlhé roky nezvláda odpadové hospodárstvo: „Neplníme svoje sľuby, ktoré sme dávali Európskej únii, ani ktoré sme dávali sami sebe. Hovorím o predchádzajúcich vládach, ktoré opakovane sľubovali zavedenie kuchynského odpadu.“

Minister I. Korčok so slovinským ministrom zahraničných vecí A. Logarom o bilaterálnej a regionálnej spolupráci

15.10.2020 - Na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka navštívil vo štvrtok (15. októbra 2020) Bratislavu šéf slovinskej diplomacie Anže Logar. „Slovinsko je pre nás dôležitým partnerom, s ktorým prebieha intenzívny dialóg a spolupráca. Oceňujem osobný vklad pána ministra Anže Logara do posilňovania našich vzťahov, ako aj do oživenia stretnutí na regionálnej úrovni,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie s tým, že len v priebehu ostatných niekoľkých týždňov mal možnosť dvakrát navštíviť Slovinsko spolu s partnermi zo susedných krajín.

ESĽP zamietol sťažnosť na porušenie práva na spravodlivé konanie z dôvodu nedoručenia vyjadrenia protistrany v dovolacom konaní

15. 10. 2020 - Európsky súd pre ľudské práva zverejnil rozhodnutie, ktorým zamietol sťažnosť na porušenie práva na spravodlivé konanie podľa článku 6 Dohovoru z dôvodu nedoručenia vyjadrenia protistrany sťažovateľovi v dovolacom konaní. Sťažovateľ pôvodne vystupoval ako žalovaný v konaní o vydanie platobného rozkazu. Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III bol zaviazaný zaplatiť trovy. Sťažovateľ sa voči rozsudku odvolal na Krajský súd v Bratislave, ktorý rozsudok okresného súdu ako vecne správny potvrdil.

Informácia pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (2% z dane) o určení skončenia lehoty na zverejnenie

15. 10. 2020 - Prijímateľ, ktorému správca dane na jeho účet previedol v roku 2018 súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 vyšší ako 3 320 eur, bol povinný zverejniť presnú špecifikáciu ich použitia podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení v Obchodnom vestníku. Podľa § 22 ods. 4 poslednej vety  zákona č. 67/2020 Z. z.  o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 156/2020 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 17. 6. 2020, povinnosť prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2018 sa považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Zanedbaná infraštruktúra ohrozuje aj takmer 100-ročné pamäte vojenského archívu v Trnave

15. 10. 2020 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v rámci pracovného programu navštívil Vojenský archív – centrálnu registratúru v Trnave. Ako už pri mnohých útvaroch a súčastiach rezortu obrany, aj tu spolu so štátnym tajomníkom rezortu Marianom Majerom skonštatovali, že infraštruktúra si bude vyžadovať investície do rekonštrukcie. Archív pritom spravuje historické spisy, ktorých rad by mal celkovú dĺžku viac ako 33,29 km.

Protipovodňové poldre vojenských lesov preverili výdatné dažde - plnili svoj účel a chránili občanov

15.10.2020 - Protipovodňové poldre v oblasti Levočských vrchov opäť pomáhali s ochranou obyvateľov priľahlých lokalít pred povodňami. Intenzívny a pretrvávajúci dážď v uplynulých dňoch spôsobil vzostup vodných hladín, počas dvoch dní tu spadlo až do 55 mm zrážok. Polder na Ľubickej rieke sa napríklad naplnil až na 85 %, čo znamená, že zadržal viac ako 87 000 m3 vody. Situáciu priamo v teréne kontroloval nepretržite aj generálny riaditeľ rezortného štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR Ján Jurica so zamestnancami podniku.  

Služobné vozidlá ministerstva vnútra sú v čase pandémie pravidelne dezinfikované

15. 10. 2020 - Pri výkone služby sa v súčasnosti policajné a záchranné zložky často dostanú do situácií, ktoré môžu ohroziť ich zdravie. V rámci ochrany svojich zamestnancov vyvinulo ministerstvo vnútra iniciatívu k sanitácii služobných vozidiel a priestorov. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky poskytujú tieto služby už od prvej vlny koronavírusu.

Výber prezidenta/prezidentky Finančnej správy ide do finále

15.10.2020 - Ministerstvo financií SR pod vedením Eduarda Hegera plní ďalší sľub a finalizuje výberové konanie na pozíciu prezidenta/prezidentky Finančnej správy (FS). Na verejné vypočutie boli pozvaní 12 uchádzači, ktorí splnili predpísané požiadavky pre funkciu.

Európa musí byť jednotná pri ochrane spotrebiteľov na digitálnom trhu

15. 10. 2020 - Na neformálnej Rade ministrov EÚ zodpovedných za digitalizáciu Slovensko zastávalo maximálny dôraz na bezpečnosť a transparentnosť. Spoločné pravidlá pre zaobchádzanie s nelegálnym obsahom, efektívnejšia ochrana spotrebiteľov v online priestore, vyjasnenie hraníc zodpovednosti poskytovateľov digitálnych služieb, európske dátové štandardy a základné princípy fungovania umelej inteligencie (AI) . Na neformálnej rade ministrov zodpovedných za digitalizáciu v členských krajinách EÚ Slovenská republika zastávala maximálny dôraz na bezpečnosť, transparentnosť, etiku a európske demokratické hodnoty.

V. Remišová: Regióny sa musia postaviť na nohy, na ich podporu putuje viac ako 1,1 milióna eur

15. 10. 2020 - Pandémia COVID-19 mimoriadne negatívne zasiahla regióny Slovenska. Práve preto sa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v maximálnej možnej miere usiluje pomôcť samosprávam dopady koronakrízy tlmiť. Jedným z príkladov je aj aktuálne vyhodnotená výzva za viac ako 1,1 milióna eur, prostredníctvom ktorej rezort podporil 50 projektov na zmiernenie dopadov pandémie na Slovensku.

2,9 milióna eur na podporu on-line výučby v cezhraničnom regióne SK – CZ

15. 10. 2020 - Školy potrebujú v súčasných podmienkach on-line výučby výraznejšiu podporu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie preto v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ vyhlasuje výzvu určenú pre slovensko – český pohraničný región. Zo zdrojov EÚ je na výzvu vyčlenených 2,9 milióna €.

Malé a stredné podniky dostali informácie z prvej ruky

15. 10. 2020 - Predstavenie rôznych programov Európskej únie (EÚ) a národnej podpory, ktoré sú dostupné pre malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku, bolo hlavným cieľom informačného dňa ,,EU Open for Business” 2020. Toto on-line podujatie ponúklo jedinečný prístup k zástupcom z Európskej komisie, národným expertom a podporným organizáciám. 

Slovensko sa pripojilo k deklarácii za vybudovanie cloudového úložiska EÚ

16.10.2020 - Pre digitálnu transformáciu Európskej únie je kľúčové bezpečné zdieľanie a ukladanie obrovských objemov dát. Lenže pri využívaní tzv. cloudových služieb je EÚ stále do vysokej miery odkázaná na štáty mimo Únie, kde sa dnes väčšina veľkokapacitných úložísk nachádza. S tým sa môže spájať množstvo problémov a bezpečnostných rizík. Členské štáty preto prijali deklaráciu, v ktorej sa zaviazali spojiť sily a vybudovať európske cloudové úložisko novej generácie.

O „Zelenú naftu 2020“ požiadalo 2 331 poľnohospodárov

16.10.2020 - PPA ukončila prijímanie žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia „Zelená nafta 2020“. Spolu 2 331 chovateľov hospodárskych zvierat a pestovateľov špeciálnej rastlinnej výroby požiadalo o sumu vo výške 26,38 mil. EUR. Ide o doteraz najväčší počet žiadateľov a najvyššiu požadovanú sumu. Opatrenie má priniesť vyššiu efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby a tiež zvýšenie konkurencieschopnosti našich farmárov.

Nedotovaní autobusoví dopravcovia majú po mesiaci na účtoch prvé peniaze

16. 10. 2020 - Mesiac od vyhlásenia výzvy na pomoc súkromnej nedotovanej autobusovej doprave majú prví žiadatelia financie na svojich účtoch. K dnešnému dňu Ministerstvo hospodárstva SR vyplatilo sumu vyše 1,4 milióna eur 58 žiadateľom. Rezort eviduje zhruba 200 žiadostí, so 130 žiadateľmi je už uzatvorená zmluva. Štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec je rád, že „v tak krátkej dobe sa podarilo pomôcť segmentu, ktorý je výrazne postihnutý pandémiou a nemohli čerpať pomoc v existujúcich schémach pomoci.“  

Patentový úrad sa za 100 dní pod novým vedením výrazne zefektívnil

16. 10. 2020 - Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) sa za 100 dní pod novým vedením výrazne zefektívnil. Uviedol to vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík pri predstavovaní prvých 100 dní ďalšieho nominanta koaličnej SaS – predsedu ÚPV Matúša Medveca. „Inovácie sú motorom našej ekonomiky a inovácie sú veľmi úzko spojené s duševným vlastníctvom. Ak nedokážeme rýchlo a účinne chrániť duševné vlastníctvo, nebudeme mať ani inovácie," poznamenal Sulík na margo dôležitosti ÚPV, ktorý okrem patentov udeľuje i ďalšie priemyselné práva.

NRSR

Schôdzu prerušili do rána do 9.00 h vzhľadom na rokovania výborov

13. 10. 2020 - Poslanci o vládnej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v utorok večer nerozhodnú. Mimoriadnu schôdzu prerušili do stredy (14. 10.) rána vzhľadom na rokovania parlamentných výborov. Predsedníčka gestorského zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) zvolala jeho zasadnutie na 8.00 h v stredu ráno. V pléne o tom večer informoval podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí).

Nezrovnalosti pri opatreniach ÚVZ pre pandémiu sa odstránia

14. 10. 2020 - Nezrovnalosti v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v boji s pandémiou nového koronavírusu sa odstránia. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Vyjasní sa tak postavenie nariadení ÚVZ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), podmienky nadobudnutia ich účinnosti a publikácie. Zároveň sa zavedú nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Poslanci o novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Hlasovaním poslanci ukončili mimoriadnu schôdzu.

Prezident

Prezidentka v Markíze o pandémii: Nestrácajme nádej

13.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 13. októbra 2020 mimoriadne vystúpila vo vysielaní TV Markíza. V rozhovore okrem iného vyslovila želanie, aby sme boli trpezliví, nestrácali nádej, vydržali a boli disciplinovaní. Zdôraznila však, že je namieste mať vysoké očakávania voči vláde, ktorá je zodpovedná za manažovanie krízy. Krízová situácia si podľa prezidentky vyžaduje veľmi osobitný prístup. Prijímané opatrenia majú byť podľa prezidentky z dôvodnené, zrozumiteľné, včasné a do spoločnosti treba vniesť upokojenie.

Prezidentka pripomína v aktuálnej situácii význam duševného zdravia

10.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová pripomenula počas Svetového dňa duševného zdravia jeho význam. Verí, že na Slovensku budeme do tejto oblasti investovať viac, aby každý kto potrebuje pomoc, ju dostal včas a odborne. Podľa prezidentky žijeme v mimoriadne náročnej dobe a ľudia sa obávajú o zdravie a životy svojich najbližších, ale aj o ekonomickú situáciu a budúcnosť. "Viem, že je to náročné a trvá to už veľmi dlho, ale o to dôležitejšie je dbať o svoje vnútro a pripomínať si, že nič netrvá večne a všetko je len dočasné. Starajme sa oň aspoň tak, ako sa staráme o svoje fyzické zdravie. Každý má svoje vlastné zdroje. Pre mňa je pohladením na duši prechádzka v prírode, pre niekoho iného je to samota, či rozhovor s priateľmi. Ak však narážame na svoje limity, nebojme sa požiadať o pomoc odborníkov." Starostlivosťou o duševné zdravie pomáhame podľa prezidentky nielen sebe, ale aj našim blízkym, rodine a komunite.

Prezidentka pre Financial Times: Európa musí byť prísnejšia v otázke právneho štátu

11.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová poskytla rozhovor britskému denníku The Financial Times. Hovorila v ňom predovšetkým o dodržiavaní zásad právneho štátu. EÚ podľa nej riskuje, že bude „rukojemníkom“ autoritárskych členských štátov, ak sa jej nepodarí dohodnúť tvrdý systém na ochranu právneho štátu v rámci jej vlastných hraníc.

Funkcia zanikla 27 sudcom, ktorí si prevzali odvolací dekrét

12.10.2020 - V súvislosti s rozhodnutím prezidentky Zuzany Čaputovej z 5. októbra 2020 o odvolaní 63 sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, zanikla doteraz funkcia 27 sudcom, ktorí si v uplynulých dňoch prevzali odvolací dekrét. Ich menný zoznam je dostupný v sekcii Vymenovania a odvolania.

Prezidentka podpísala novelu zákona o odpadoch

12.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v piatok 9. októbra 2020 novelu zákona o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú NR SR schválila v skrátenom legislatívnom konaní. Prezidentka registrovala viacero výhrad k zákonu, posudzovala jeho súlad s ústavou ako aj opodstatnenosť použitia režimu skráteného legislatívneho konania. V samotnej novele nevidí kolíziu s ústavou, hoci si uvedomuje, že mechanizmus cenovej regulácie nákladov na triedený zber odpadu môže oprávnene vyvolať otázniky o hrozbe neprimeraného zásahu do hospodárskej súťaže.

Prezidentka pre Vasárnap: Aktuálne výzvy prekonáme len vďaka spolupráci

13.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová poskytla rozhovor týždenníku pre obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku Vasárnap. Hovorila v ňom o dopadoch pandémie, spravodlivosti na Slovensku a o spolužití Maďarov a Slovákov.

Prezidentka napadne sporné ustanovenie zákona o ochrane verejného zdravia

14.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v stredu 14. októbra 2020 novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v ten istý deň schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. Prezidentka sa zároveň rozhodla, že sporné ustanovenie zákona napadne na Ústavnom súde SR.

Prezidentka podpísala dva zákony, aj zákon o hazardných hrách

15.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 15. októbra 2020 dva zákony, ktoré NR SR schválila ešte na septembrovej schôdzi. Je medzi nimi aj zákon o hazardných hrách.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk