2.1.2023
ID: 5629upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vláda SR schválila zmenu nariadenia vlády, ktorým sa od 15. januára 2023 ustanovujú miernejšie podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky.

Vláda

Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2022 v eurofondoch: Odštartovali sme najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska, tiež sme zásadne zlepšili čerpanie v programoch, ktoré slúžia na podporu regiónov

27.12.2022 - Najväčšia reforma eurofondov v histórii Slovenska sa stala realitou! Máme schválený Program Slovensko, z  ktorého budeme môcť využiť takmer 13 miliárd eur a nastavili sme jasný a transparentný systém s minimom byrokracie. Výsledkom práce Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pod vedením Veroniky Remišovej je tiež výrazné zlepšenie čerpania eurofondov z regionálnych programov IROP a Interreg. 

Minister Viliam Karas spolu s predsedom a zástupcami Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže podpísali novú Kolektívna zmluvu vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2023

28. 12. 2022 – Dňa 22. decembra 2022 sa na pôde Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Viliama Karasa, PhD. s predsedom o zástupcami Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže, na ktorom bola ako výsledok kolektívneho vyjednávania  spoločne podpísaná Kolektívna zmluvu vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2023. V. Karas: „Som veľmi rád, že po konštruktívnom rokovaní s predstaviteľmi odborov ZVJS sme našli prijateľný kompromis pre obidve strany a podpísali tak novú kolektívnu zmluvu pre rok 2023. Príslušníci ZVJS vykonávajú dôležitú službu pre celú spoločnosť, teším sa na našu spoluprácu aj v novom roku 2023.“

Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2022 v informatizácii: Prinášame prelomové digitálne služby štátu pre ľudí, aby nemuseli zbytočne behať po úradoch a v štátnom IT sme profesionálnym riadením ušetrili 155 miliónov eur

29.12.2022 - Plníme sľuby o fungujúcom štátnom IT bez korupcie a prinášame digitálne služby, ktoré uľahčujú život ľuďom. Rok 2022 bol pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v mnohom prelomový. „Reformy, ktoré sme odštartovali hneď po našom nástupe v marci 2020, prinášajú výrazné zlepšenie služieb štátu pre občanov,“ hodnotí prácu svojho rezortu v tomto roku vicepremiérka Veronika Remišová

Stabilizačným príspevkom podporíme vyše 26-tisíc zamestnancov v sociálnych službách

29.12.2022 - Zdravotníckym pracovníkom a ďalším zamestnancom v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborným zamestnancom a opatrovateľom vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ako aj terénnym opatrovateľom poskytneme stabilizačný príspevok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo nariadenie, ktorým vybraným profesiám v sociálnych službách umožní jednorazovo vyplatiť dodatočné finančné prostriedky. Chce tak podporiť aj tieto nedostatkové profesie a motivovať tým sociálnych zamestnancov v zariadeniach aj v teréne. Nárok na stabilizačný príspevok má vyše 26-tisíc zamestnancov v tejto oblasti. Žiadosť možno podať do konca januára 2023.

Prehľad zmien v sociálnom poistení a dôchodkoch v roku 2023

29.12.2022 - Rodičovský bonus, zmeny pri odchode do dôchodku, zákonná valorizácia dôchodkov, ale aj zastabilizovanie druhého piliera a generálny pardon. Aj to sú zmeny, ktoré so sebou prináša rok 2023. Rezort práce pripravil opatrenia dotýkajúce sa všetkých oblastí sociálneho poistenia, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne pracujúcich, rodín aj seniorov.

Eximbanka má pomôcť slovenským exportérom, posilňuje preto vedenie

29.12.2022 - Vláda chce, aby Exportno-importná banka SR (Eximbanka) v kríze fungovala efektívnejšie a výhodným financovaním pomáhala slovenským exportérom v čase energetickej krízy. Aj preto vláda vymenovala dvoch nových členov Rady banky, Mariána Janočka a Rastislava Podhorca. Marián Janočko zároveň prevezme aj pozíciu generálneho riaditeľa banky. Na pozícii vystrieda doterajšiu riaditeľku Zuzanu Kalivodovú. Marián Janočko má za sebou úspešné pôsobenie v Slovenskej konsolidačnej, a.s., ktorá sa stará o pohľadávky štátu. Spoločnosť dosiahla v roku 2021 trinásťkrát vyšší zisk ako bol naplánovaný predchádzajúcim vedením. V roku 2022 bude mať Slovenská konsolidačná historicky najväčší zisk a navyše zaviedla podporné systémy vymáhania pohľadávok pomocou umelej inteligencie. Marián Janočko tiež riadil dva investičné fondy, bol predsedom dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) a členom Rady Eximbanky.

Jednoduchšia dostupnosť investičnej pomoci. Vláda uvoľnila podmienky na jej poskytnutie

29. 12. 2022 - Vláda SR schválila zmenu nariadenia vlády, ktorým sa od 15. januára 2023 ustanovujú miernejšie podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky. „Návrh nariadenia reaguje na energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré sa prejavujú aj v našom podnikateľskom sektore. Jedným z negatívnych dôsledkov tejto krízy je, žiaľ, aj znížená schopnosť podnikateľov realizovať nové investície alebo zvýšená opatrnosť podnikateľov v oblasti nových investičných aktivít. Vzhľadom na akútnu potrebu hospodárskeho rozvoja v súvislosti s ozdravením ekonomiky tento návrh dočasne zmierňuje niektoré vybrané podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v prospech nových investícií a uchádzačov, ktorí sa budú o investičnú pomoc uchádzať," uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.  

Vláda dnes schválila návrh MH SR na ustanovenie limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla

29. 12. 2022 - Vláda dnes na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila na základe predloženia Ministerstva hospodárstva SR návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení pôvodné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z. Uvedeným návrhom sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Cieľom schválenej úpravy  je možnosť pre odberateľov, ktorí mali už v súčasnosti vysoké ceny tepla (presahujúce 139 eur/MWh), stanoviť nižšiu cenu tepla tak, aby bol nárast ceny tepla v roku 2023 nižší ako 15 %. Ministerstvo hospodárstva v súvislosti s prijatou zmenou neočakáva dodatočné náklady na štátny rozpočet presahujúce už vyčíslené náklady. V súčasnosti rezort hospodárstva taktiež pripravuje výzvu na poskytnutie dotácie pre dodávateľov tepla. Uvedená výzva bude obsahovať opis mechanizmu pre poskytovanie dotácie pre dodávateľov tepla vrátanie poskytovanie prostriedkov na mesačnej báze počas nadchádzajúceho roku 2023.

Ministerstvo hospodárstva zaslalo na notifikáciu Európskej komisii návrh ďalšej schémy pomoci pre podniky

29. 12. 2022 - V závere roka Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) pripravilo a Európskej komisii (EK) do procesu notifikácie zaslalo ďalšiu schému na zmiernenie dopadov vysokých cien elektriny a zemného plynu určenú pre hospodárske subjekty, vrátane väčších a energeticky náročných firiem na Slovensku.  „Ide o schému podľa tzv. Dočasného rámca v časti 2.4. V prípade úspešnej notifikácie zo strany Európskej komisie budeme mať v roku 2023 k dispozícii ďalší nástroj na zmiernie dopadov vysokých cien energií na priemysel na Slovensku v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine. Využitie tohto rámca bude závisieť od disponibilných rozpočtových zdrojov a dohode so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami,“ povedal štátny tajomník MH SR Peter Švec, ktorý žiadosť o notifikáciu pred Vianocami podpísal. Európska komisia prijatie žiadosti a začiatok posudzovania potvrdila.

Rezort zdravotníctva spolu s partnermi v SLOVACRINe bližšie k významnej podpore nekomerčného klinického skúšania

29.12.2022 - V týchto dňoch SLOVACRIN zverejnil významný dokument - Cestovnú mapu akademického klinického výskumu na Slovensku 2022,  ktorý umožňuje zrýchlenie a zefektívnenie prístupu k inovatívnej liečbe pre pacientov, zvyšuje prestíž lekárov a vedcov, umožňuje ich publikačné aktivity. Pomáha tiež pri priamych úsporách prostriedkov z verejného zdravotného poistenia. Vytvára nové pracovné miesta a poskytuje následné vzdelávanie. Zvyšuje kvalitu v oblasti národného a medzinárodného klinického výskumu, pričom medzinárodné partnerstvá výrazne znižujú finančné náklady a umožňujú transfer najnovších poznatkov v relatívne krátkom čase.  

Vojenská polícia bude voči envirokriminalite vo vojenských lesoch a ďalších priestoroch zasahovať efektívnejšie

29.12.2022 - Vojenská polícia sa aktívne spolupodieľa na odhaľovaní environmentálnej kriminality aj v areáloch vojenských lesov a objektov. Na základe zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu na uskutočnenie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie získala historicky prvýkrát dotáciu vo výške 150-tisíc eur na materiál a techniku. Ide o realizáciu prvej fázy štúdie, ktorú vypracovala Vojenská polícia. V rámci nej sa uskutoční nákup troch štvorkoliek vrátane materiálneho vybavenia pre Vojenskú políciu (napr. prilby, štíty, atď.) a tiež štyroch dronov. MO SR aktuálne realizuje proces verejného obstarávania, pričom finančné prostriedky získané z dotácie začne čerpať v priebehu roka 2023.

Ministerstvo predstavilo výsledky prvej fázy kategorizácie nemocníc

30. 12. 2022 - Ministerstvo zdravotníctva dnes zverejnilo prvú, čiastkovú fázu podmienenej kategorizácie nemocničnej siete. Kategorizácia je hlavným pilierom reformy nemocníc na Slovensku, ktorá prinesie vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, zagarantuje čakacie lehoty na plánovanú starostlivosť a ukončí éru „hľadania lekára po známosti“. „Výsledky prvej fázy je nevyhnutné brať ako základnú kostru nemocničnej siete. V súčasnosti sú podmienene vyhodnotené len povinné medicínske programy od druhej úrovne nemocníc. V následnej fáze budú kategorizované ďalšie programy. Inými slovami, ak konkrétne oddelenie v nemocnici nie je zaradené pod povinný medicínsky program, prvá fáza kategorizácie sa tohto oddelenia netýka. Rovnako sa prvá fáza netýka špecializovaných zariadení, ako je napríklad Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy,“ hovorí Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva. Výsledky druhej fázy kategorizácie nemocníc ministerstvo zverejní v prvom štvrťroku 2023.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR od nového roka mení názov

30. 12. 2022 - Nový názov, platný od 1. januára 2023, bude skrátený na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Výstavba nevypadla len z názvu, ale čiastočne aj z kompetencií ministerstva. Od nového roka sa kompetencie v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania presunú na novozriadený Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

S občianskym preukazom vydaným pred 20. júnom 2021 treba elektronické podpisy zrealizovať najneskôr na Silvestra napoludnie

30. 12. 2022 - Ministerstvo vnútra upozorňuje používateľov elektronických služieb, že v sobotu 31. decembra 2022 popoludní štartuje postupná revokácia /zneplatnenie/ certifikátov na občianskych preukazoch vydaných do 20. júna 2021. Niektoré certifikáty preto môžu byť použiteľné celý deň, niektoré však budú zneplatnené hneď popoludní. Z toho dôvodu odporúčame vykonať elektronické podpisovanie najneskôr do 12. hodiny.

Prezident

Prezidentka poverila riadiením ministerstva financií premiéra

23.12.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová odňala v piatok 23. decembra 2022 Igorovi Matovičovi poverenie na výkon funkcie člena vlády. Riadením ministerstva financií SR poverila premiéra Eduarda Hegera.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk