12.6.2023
ID: 5770upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders vo štvrtok 8. júna 2023 predstavil v poradí už 11. porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2023 (Justice Scoreboard). Prehľad má informatívny charakter, no pre Európsku komisiu (EK) je kľúčovým pri vytváraní hodnotiacej správy členského štátu a pri vypracovávaní výročnej správy o právnom štáte. Pre Slovenskú republiku v prehľade nájdeme viacero pozitívnych správ.

Vláda

Envirorezort si pripomína Svetový deň životného prostredia

05.06.2023 - Porazme plastové znečistenie (Beat Plastic Pollution) je témou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia, ktorý si pripomíname 5. júna. Ministerstvo životného prostredia SR a jeho rezortné organizácie pripravili pri tejto príležitosti viacero aktivít a podujatí, ktoré upriamujú pozornosť verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia.

Celkovo 317 miliónov eur z plánu obnovy podporí ekologizáciu troch podnikov na Slovensku

05.06.2023 - Zelená investícia ušetrí rovnaké množstvo emisií skleníkových plynov ako vyprodukuje pol milióna Slovákov za rok. Trojica priemyselných podnikov na Slovensku do roka 2026 ušetrí viac ako tri milióny ton ekvivalentu CO2. Ide o porovnateľné množstvo emisií skleníkových plynov ako v priemere vyprodukuje pol milióna Slovákov a Sloveniek za celý rok. Na znižovanie emisií CO2 poputuje z plánu obnovy a odolnosti celkovo 317 miliónov eur.

Turizmus, kultúru, ekologické formy dopravy aj lepšiu spoluprácu v slovensko-poľskom pohraničí podporí viac ako 31 miliónov eur z nových výziev programu Interreg PL – SK

06.06.2023 - Pomáhame zlepšovať život ľudí v pohraničných regiónov. Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko–Slovensko sú v novom programovom období vyhlásené ďalšie tri výzvy. Spolu až 31 miliónov eur je v nich určených na rozvoj kultúry, udržateľného cestovného ruchu, ekologické formy dopravy či na lepšiu spoluprácu na oboch stranách slovensko-poľskej hranice. Samosprávy, organizácie zo štátnej správy aj z neziskového sektora, malé a stredné podniky a miestne partnerstvá sa môžu uchádzať o podporu svojich zámerov do konca septembra.

Ministerka práce Soňa Gaborčáková ostro odmieta medializované tvrdenia o účelovej finančnej podpore jedinej nadácie z celého mimovládneho sektora

06.06.2023 - Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková rázne odmieta medializované tvrdenia alternatívnych médií, že rezort účelovo finančne podporil jedinú nadáciu z celého mimovládneho sektora, konkrétne Nadáciu otvorenej spoločnosti.

Rovnako zavádzajúce sú aj tvrdenia o výške poskytnutých finančných prostriedkov.

06.06.2023 - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo pre domácnosti v zložitej sociálnej situácii takmer 150-tisíc potravinových a 66-tisíc hygienických balíčkov. Spoločná distribúcia balíčkov sa začala na sklonku mája. Počas prebiehajúcej distribúcie balíčkov rozdá ústredie práce o 54-tisíc balíčkov viac ako počas prvej tohtoročnej distribúcie. Dôvodom je navýšenie počtu balíčkov pre jednotlivé kategórie domácností. V prvej distribúcii mal jednotlivec nárok na 1 balíček, v aktuálnej má nárok na dva. Rodina s jedným až dvomi deťmi mala predtým nárok na dva balíčky, teraz má rodina s jedným dieťaťom nárok na dva balíčky a rodina s dvomi až štyrmi deťmi na tri potravinové balíčky.

Testovanie 9 2023

06.06.2023 - Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom.
Tohtoročné Testovanie 9 absolvovalo takmer 45 tisíc žiakov na 1 639 školách v riadnom termíne 22. a 23. marca 2023 a 330 žiakov v náhradnom termíne 4. a 5. apríla 2023. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci priemernú úspešnosť 58,7 %, z maďarského jazyka a literatúry 60,6 % a z matematiky 55,1 %. Aj v tomto roku výsledky poukazujú na veľké regionálne rozdiely na úrovni okresov a signalizujú významný vplyv socioekonomického statusu žiaka na jeho výsledky.

Vojaci si precvičili presun na záložné letisko

06.06.2023 - V rámci prebiehajúceho previerkového cvičenia Alertex 2023 si príslušníci vrtuľníkového krídla v Prešove precvičili takzvaný „letiskový manéver“, čiže zaujatie záložnej letiskovej plochy. Precvičenie opatrení na ochranu síl v prípade hroziaceho napadnutia je jednou z úloh prebiehajúceho cvičenia Alertex. Presun celého vrtuľníkového krídla patrí k najnáročnejším úlohám a v podobne komplexnej podobe nebolo precvičované viac ako 20 rokov.

Nárok na predĺžený rodičovský príspevok

07.06.2023 - Rodičia detí vo veku od 3 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku ho môžu poberať rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Schválené opatrenie platí od 30. mája 2023. Pre rodiča, ktorý zabezpečuje starostlivosť (osobne alebo v súkromnom, resp. cirkevnom zariadení) o dieťa, ktoré neprijali do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, najdlhšie však do začiatku školského roka, v ktorom si začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Voľby členov Bezpečnostnej rady OSN na 2 ročné obdobie 2024-2025

07.06.2023 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zvolenie piatich členských štátov Organizácie Spojených národov (OSN) za členov Bezpečnostnej rady OSN na obdobie 2024-2025. Prítomnosť Slovinska v Bezpečnostnej rade OSN posilní medzinárodné úsilie o dosiahnutie komplexného, spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine. Slovenská republika je pripravená podporovať zvolených členov pri napĺňaní mandátu Bezpečnostnej rady OSN - udržiavať mier a bezpečnosť vo svete.

Vláda po dvoch desaťročiach prijala zásadné koncepčné zmeny v nastavení bezpečnostného systému štátu

07. 06. 2023 - Vláda v stredu 7. júna 2023 schválila novú koncepciu bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Nahradí koncepčný materiál prijatý ešte  roku 2002. Návrh koncepcie, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Ivan Šimko, vypracovala medzirezortná pracovná skupina zástupcov rezortov vnútra, zahraničných vecí, obrany, hospodárstva a kancelárie Bezpečnostnej rady. Nová koncepcia je založená na zefektívnení bezpečnostného systému, a to bez zriaďovania nových inštitúcií.  Ťažisko zvyšovania odolnosti štátu bude spočívať v koordinácii jednotlivých subjektov Bezpečnostnou radou SR.

Slovenská republika po 7 rokoch pristúpila k zmenám v stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb

07. 06. 2023 - Vláda SR v stredu 7. júna 2023 prijala dôležitý krok k posilneniu bezpečnosti a ochrany občanov prostredníctvom schválenia Akčného plánu k Národnej stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb do roku 2025. Materiál na rokovanie vlády predložil minister vnútra SR Ivan Šimko. K aktualizácii akčného plán sa pristupuje po siedmych rokoch. Národná stratégia riadenia rizík bezpečnostných hrozieb do roku 2025 je výsledkom komplexného hodnotenia súčasnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike, na základe ktorej boli identifikované kľúčové oblasti na zlepšenie bezpečnosti občanov, ochrana kritickej infraštruktúry a posilnenie ochranyschopnosti krajiny.

Minister Wlachovský: Otvorenie veľvyslanectva v Bratislave aj dohoda, ktorá pomáha podnikateľom, sú dôkazom úspešného rozvoja spolupráce s Azerbajdžanom

07.06.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský prijal 7. júna 2023 v Bratislave ministra zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky Džejhuna Bajramova, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenska. Partneri rokovali o možnostiach ďalšieho posilňovania vzťahov a rozvoja bilaterálnej spolupráce, a to najmä v ekonomickej či energetickej oblasti. Počas stretnutia ministri podpísali dôležitú medzivládnu dohodu, a to Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom v oblasti daní z príjmov, ktorá vytvára podmienky pre ďalšiu stimuláciu podnikateľských aktivít.

Národná linka na podporu duševného zdravia pokračuje do konca septembra 2023

07.06.2023 - Národná linka na podporu duševného zdravia, ktorá bola spustená v júli 2021, bude naďalej k dispozícii pre každého, kto potrebuje pomoc odborníkov so svojimi psychickými problémami. Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo o jej prevádzkovaní do konca septembra 2023.  Ministerstvo zdravotníctva pôvodne zriadilo Národnú linku na podporu duševného zdravia v rámci plnenia opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti podpory duševného zdravia v júli 2021 na obdobie 12 mesiacov ako opatrenie na elimináciu dôsledkov pandémie na duševné zdravie. Činnosť linky bola napokon predĺžená, nakoľko starostlivosť o duševné zdravie patrí medzi priority rezortu zdravotníctva a potreba podpory tejto oblasti sa ukázala ako veľmi dôležitá v dôsledku udalostí posledných rokov – pandémie ochorenia Covid-19, ako aj konfliktu na Ukrajine.

Na festivale animovaných filmov v Annecy budú súťažiť až štyri slovenské celovečerné a krátke filmy

07.06.2023 - Až štyri slovenské filmy budú súťažiť na jednom z najvýznamnejších festivalov animovaných filmov v Európe. Dva dlhometrážne filmy a dve krátke snímky sú zastúpené v oficiálnom súťažnom programe 47. ročníka Medzinárodného festivalu animovaných filmov v Annecy. Podujatie sa uskutoční v termíne od 11. do 17. júna 2023 a z hľadiska účasti našej kinematografie ide o dosiaľ najväčší úspech pre slovenský animovaný film.  

Štátny tajomník M. Majer na konferencii v Rige: "Strategická komunikácia je dôležitým elementom v boji proti dezinformáciám a propagande"

07.06.2023 - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer sa počas svojej pracovnej cesty v Lotyšsku zúčastnil na konferencii organizovanej Centrom výnimočnosti NATO pre strategickú komunikáciu s názvom "Riga StratCom Dialogue 2023". Počas nej absolvoval panelovú diskusiu zameranú na strategickú komunikáciu, slobodu slova, ako aj otázku pripravenosti našej spoločnosti na informačné operácie hybridných aktérov. Súčasťou pracovnej cesty štátneho tajomníka MO SR bolo aj bilaterálne rokovanie so štátnym tajomníkom lotyšského rezortu obrany.

Aj Prešovskému samosprávnemu kraju pomôžu nové eurofondy, v rámci územného rozvoja budú regióny v kraji priamo rozhodovať o vyše 420 miliónoch eur

08.06.2023 - Veľká šanca pre Slovensko aj pre Prešovský kraj. Nové eurofondy prinášajú pozitívnu novinku pre rozvoj regiónov, ktoré budú priamo rozhodovať o vyše 2 miliardách eur z takmer 13-miliardovej alokácie Programu Slovensko. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Prešove to zdôraznil minister investícií Peter Balík. Celý tento proces bude fungovať prostredníctvom integrovaných územných investícií, o ktorých v každom kraji rozhodujú Rady partnerstva. Tvoria ich zástupcovia samospráv, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimovládne organizácie, podnikatelia, cirkvi…) a zástupcovia území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Regióny môžu prostredníctvom integrovaných územných investícií rozhodovať o sume 2,13 miliardy eur.

Štartuje ďalší ročník kampane v prospech udržateľnej mobility

08.06.2023 - Po ukončení registrácie do kampane Do práce na bicykli je tu ďalšia možnosť, ako podnietiť zmenu správania obyvateľov v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Od dnešného dňa majú samosprávy, verejné aj mimovládne organizácie jedinečnú príležitosť prihlásiť sa do Európskeho týždňa mobility a týmto spôsobom predstaviť aktivity nielen v prospech zlepšovania udržateľných foriem dopravy, ale aj v prospech zlepšovania kvality života obyvateľov. Témou tohtoročnej kampane je SAVE ENERGY - ŠETRI ENERGIU.

Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu ďalších štyroch envirozáťaží

08.06.2023 - Vládny kabinet na návrh Ministerstva životného prostredia SR rozhodol, že Ministerstvo hospodárstva SR zabezpečí sanáciu štyroch environmentálnych záťaží. Konkrétne sa jedná o bývalú obaľovačku bitumenových zmesí vo Vlčkovciach v okrese Trnava, skládku Mrchovisko v Budmericiach v okrese Pezinok, bývalú antimónovú hutu Vajskovská v Podbrezovej v okrese Brezno a sklad pesticídov v obci Boldog pri Senci. Rezort hospodárstva je povinný do jedného roka, resp. do piatich rokov predložiť na schválenie plán prác na odstránenie uvedených environmentálnych záťaží príslušnému okresnému úradu v sídle kraja.

Slovenský a nemecký rezort obrany podpísali darovaciu zmluvu na systémy protivzdušnej obrany MANTIS

08.06.2023 - Národný riaditeľ pre obranné spôsobilosti MO SR Dalibor Pavolka dnes v priestoroch rezortu obrany podpísal so svojím nemeckým náprotivkom Thomasom Frankenbergerom darovaciu zmluvu medzi Slovenskom a Spolkovou republikou Nemecko na dva systémy protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu MANTIS, ktoré posilnia ochranu našej východnej hranice s Ukrajinou zabezpečovanú národnými a spojeneckými kapacitami a prostriedkami.

Európsky Green Week: Úradujeme na zeleno

08.06.2023 - Záleží nám na životnom prostredí, a preto máme aj u nás na ministerstve vytvorenú environmentálnu stratégiu, ktorej cieľom je nie len chrániť prírodu, ale aj šetriť verejné zdroje. Našou ambíciou je byť príkladom pre zvyšok štátnej, verejnej aj súkromnej sféry.

Výzvy spájané s migráciou do EÚ boli hlavnou aktuálnou témou zasadnutia Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti v Luxemburgu

08. 06. 2023 - Kľúčovou témou rokovania Rady JHA vo štvrtok 8. júna 2023  bolo  rozhodovanie o návrhoch dvoch nariadení v oblasti azylovej reformy  s cieľom zabezpečiť rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Téma je naprieč Európou vysoko aktuálnou od migračnej krízy z roku 2015. Čelní predstavitelia rezortov vnútra naprieč EÚ dnes rokovali o nariadeniach v oblasti azylu a migrácie a o ďalších otvorených bodoch.

Nový ročník akreditovaného vzdelávania v SNM

09. 06. 2023 - Slovenské národné múzeum otvára na jeseň 2023 nový ročník akreditovaného vzdelávania v odbore múzejná pedagogika. Kurz je určený zamestnancom múzeí, galérií a iných kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí sa venujú edukácii návštevníkov, alebo sa zaujímajú o prácu v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách. Cieľom vzdelávacieho programu je získanie odborných vedomostí a zručností na sprístupnenie obsahu výstav a expozícií múzeí rôznym cieľovým skupinám. Účastník kurzu získa vedomosti v oblasti metód sprevádzania návštevníkov, práce s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, organizačného zabezpečenia návštevníckej prevádzky, prípravy sprievodných podujatí a tvorby múzejno-didaktických materiálov k expozíciám, výstavám a edukačným programom.

Európska komisia zverejnila 11. porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2023. V oblasti digitalizácie súdnictva Slovensko figuruje na najvyšších priečkach

09. 06. 2023 – Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders vo štvrtok 8. júna 2023 predstavil v poradí už 11. porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2023 (Justice Scoreboard). Prehľad má informatívny charakter, no pre Európsku komisiu (EK) je kľúčovým pri vytváraní hodnotiacej správy členského štátu a pri vypracovávaní výročnej správy o právnom štáte. Pre Slovenskú republiku v prehľade nájdeme viacero pozitívnych správ. V oblastiach digitalizácie súdnictva figuruje Slovensko na najvyšších priečkach. Na nižšej úrovni zostáva nízke vnímanie nezávislosti súdnictva, i keď Slovensko si oproti predchádzajúcemu hodnoteniu mierne polepšilo. Ministerstvo spravodlivosti SR predpokladá, že implementácia reformy súdnej mapy prinesie v budúcnosti výraznejšie zlepšenie aj v tejto oblasti.

I. Brocková na zasadnutí Rady OECD: Styčný úrad organizácie na pôde slovenského veľvyslanectva v Kyjeve pomôže pri obnove a európskej integrácii Ukrajiny

09.06.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 7. a 8. júna 2023 zúčastnila na parížskom zasadnutí Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na ministerskej úrovni. Ministerky a ministri sa venovali budúcej rekonštrukcii Ukrajiny, ekonomickej odolnosti s dôrazom na silnejší rast či inovatívnym technológiám s nulovými emisiami.

NRSR

Parlamentné voľby budú 30. septembra, termín vyhlásil B. Kollár

09. 06. 2023 - Voľby do Národnej rady (NR) SR budú v sobotu 30. septembra. Termín v piatok vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Termín predčasných volieb už bol zverejnený aj v Zbierke zákonov SR. Politické strany, hnutia či koalície majú podľa zákona podať kandidačné listiny najneskôr 90 dní pred dňom konania sa volieb zapisovateľovi štátnej komisie. Zaplatiť musia volebnú kauciu 17.000 eur. Vráti sa tým stranám, ktoré dostanú vo voľbách aspoň dve percentá hlasov. Oficiálna volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR. Politické subjekty môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do limitu nákladov sa okrem financií na kampaň započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu politickej strany v čase začínajúcom sa 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb a tiež rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.

Prezident

Prezidentka podpísala jeden zákon, ďalší vetovala

05.06.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 5. júna 2023 zákon z 18. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Prezidentka zároveň Národnej rade Slovenskej republiky vrátila na opätovné prerokovanie zákon z 18. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Navrhuje, aby zákon nebol prijatý ako celok.

Prezidenti krajín B9 sa stretli na Bratislavskom hrade

06.06.2023 - V utorok 6. júna 2023 sa v Bratislave uskutočnil v poradí ôsmy samit prezidentov krajín B9. Lídri Bukureštskej deviatky sa pravidelne stretávajú od roku 2015, aby zladili svoje pozície pred riadnym samitom NATO. Na pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej pricestovali do Bratislavy prezidenti Bulharska, Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Rumunska. Na stretnutí sa zúčastnil aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg a cez videohovor sa k rokovaniu pripojil aj ukrajinský prezident volodymyr Zelenskyj.

Prezidentka navštívila v B. Štiavnici miesta zničené požiarom

07.06.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v stredu 7. júna 2023 Banskú Štiavnicu. Prezrela si budovy, ktoré znižil nedávny požiar a zaujímala sa o ich obnovu. S primátorkou mesta Nadeždou Babiakovou a s predstaviteľmi ďalších inštitúcií, ktorých sa požiar týkal, prezidentka diskutovala o tom, ako sa darí napĺňať prísľuby bývalej vlády v súvislosti s rekonštrukciou jednotlivých objektov.

Prezidentka navštívila Lešť spolu s prezidentom ČR

07.06.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v stredu 7. júna 2023 Centrum výcviku Lešť spolu s prezidentom ČR Petrom Pavlom. Hlavy štátov sa stretli s príslušníkmi mnohonárodnej bojovej skupiny NATO, ktorá v Lešti pôsobí od minulého roka pod velením českých vojakov.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk