28.3.2019
ID: 4434upozornenie pre užívateľov

Uplatňovanie výnimky nenariadenia návratu dieťaťa a skúmanie rodinnej situácie podľa slovenskej a európskej rozhodovacej praxe súdov

V prípadoch medzinárodného únosu detí, ktoré boli na územie iného štátu neoprávnene premiestnené alebo sú tam neoprávnene zadržiavané zohráva časový faktor veľmi dôležitú úlohu. V zmysle Civilného mimosporové poriadku ako i Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haagsky dohovor) má súd rozhodnúť o návrate dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo je neoprávnene zadržiavané v lehote 6 týždňov odo dňa doručenia návrhu.

Pokiaľ by k vydaniu rozhodnutia v uvedenej lehote nedošlo, súd je povinný v odôvodnení rozhodnutia uviesť skutočnosti, pre ktoré nebolo možné lehotu dodržať. Rýchlosť konania je jedným z predpokladov a nutnosťou, aby došlo k čo najmenšiemu emočnému zaťaženiu dieťaťa.

Výnimky pri aplikácii okamžitého návratu dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu sú obsiahnuté v Čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru, pričom uplatnenie č. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru je možné aplikovať v dvoch prípadoch:

  • ak by dieťa bolo návratom do krajiny obvyklého pobytu vystavené nebezpečenstvu, alebo
  • ak osoba požadujúca návrat, by svojim správaním mohla vystaviť dieťa nebezpečenstvu ujmy.
Uvedené je potrebné vykladať v spojení s Nariadením Rady ES č. 2201/2003 (Nariadenie Brusel IIa), ktoré uplatňuje prísnejšie podmienky na nenariadenie návratu dieťaťa podľa čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru a v to vo svojom čl. 11 ods 4 len na tie prípady, kedy dieťaťu nemožno poskytnúť v mieste jeho obvyklého pobytu primeranú ochranu.

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Existencia nebezpečenstva musí byť objektívna a ujma musí byť vážna. Nebezpečenstvo a ujma musia byť vyhodnocované na základe vážnych a dôvodných skutočností. Táto výnimka sa nemôže použiť ako dôvod zamietnutia návratu dieťaťa len preto, že jeho odlúčenie od rodiča-únoscu by bolo bolestivé, alebo len preto, že návrat by mohol byť pre samotné dieťa nepohodlný.

V súlade s Uznesením NS SR z 27.apríla, 2015, sp. zn. 3 Cdo 176/2015 výnimka, ktorá spočíva v hrozbe vážnej ujmy v zmysle uvedeného článku Haagskeho dohovoru, neposkytuje súdu štátu, do ktorého bolo dieťa unesené, možnosť zvažovať, kde bude dieťa spokojnejšie alebo šťastnejšie; rozhodnutie o tom je vyhradené konaniu vo veci starostlivosti o dieťa pred súdom štátu, kde malo dieťa pobyt pred únosom.

Podľa čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru je možné aj v prípade splnenia podmienky čl. 12 haagskeho dohovoru (dieťa bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané) návrat dieťaťa nenariadiť v prípade existencie vážneho nebezpečenstva, že „návrat by dieťa vystavil fyzickej alebo duševnej ujme alebo ho inak priviedol do neznesiteľnej situácie“. Už zo samotnej povahy tohto ustanovenia, ktoré je koncipované ako výnimka z pravidla (nariadenie návratu dieťaťa), vyplýva, že musí byť vykladané reštriktívne. Tento záver potvrdzuje okrem iného aj výkladová správa k haagskemu dohovoru, ktorej autorkou je Elisa Peréz-Vera, či prax zahraničných súdov a napokon aj samotný ESĽP (prípad X, bod 107). Pokiaľ ide o výklad pojmu „vážne nebezpečenstvo“ vystavenia duševnej či fyzickej ujme (v originálnom znení „grave risk of harm“), ústavný súd už v uznesení sp. zn. II. ÚS 282/2017 z 26. apríla 2017 uviedol, že musí ísť o reálne hroziace, a teda nie všeobecné či potenciálne nebezpečenstvo. Neznesiteľnou situáciou v zmysle tohto ustanovenia je situácia, ktorá má reálny potenciál ohroziť mravný vývoj dieťaťa alebo ktorá vystavuje dieťa reálnemu a závažnému (neúnosnému) strádaniu po stránke nedostatku pre život nevyhnutných základných predpokladov – strava, ošatenie, bývanie a pod. Ústavný súd dodáva, že aj „fyzická či psychická ujma“ v zmysle tohto ustanovenia musí mať intenzitu „neznesiteľnej situácie“. Uvedené konštatoval Ústavný súd vo svojom Náleze Ústavného súdu;  II. ÚS 223/2017-37, bod 27/.

Dôkazné bremeno na preukázanie existencie vážneho nebezpečenstva v prípade návratu nesie osoba únoscu.

Výnimky na nariadenie návratu musia byť uplatňované striktne. „Súd osobitne zdôrazňuje, že ujma, na ktorú poukazuje článok 13 písm. b) Haagskeho dohovoru, nemôže vzniknúť len z odlúčenia dieťaťa od rodiča, ktorý dieťa uniesol alebo ho neoprávnene zadržiava. Odlúčenie, nech je pre dieťa akokoľvek zložité, automaticky nespĺňa test existencie vážneho nebezpečenstva.“ (ESĽP - G.N. v. Poland, no. 2171/14, 19.Júl, 2016)

Rovnako tak nie je možné použiť túto výnimku ako dôvod zamietnutia návratu dieťaťa len preto, že jeho odlúčenie od rodiča-únoscu by bolo bolestivé, alebo len preto, že návrat by mohol byť pre samotné dieťa nepohodlný. „Výnimky v zmysle čl. 13 ods. 1 písm. b) sa týkajú len situácií, ktoré idú nad rámec toho, čo možno od dieťaťa rozumne očakávať, aby znieslo“. (X. Proti Lotyšsku, ESĽP, bod 116)

Existencia nebezpečenstva musí byť objektívna a ujma musí byť vážna. Nebezpečenstvo a ujma musia byť vyhodnocované na základe vážnych a dôvodných skutočností.

Niektoré súdy pri rozhodovaní v návratových konaniach pristupujú (podľa môjho názoru však nesprávne) k hĺbkovej analýze rodinných pomerov. Táto analýza však patrí výlučne do právomoci súdov štátu obvyklého miesta pobytu dieťaťa a nie slovenských súdov.

V Náleze Ústavného súd SR II.ÚS 223/2017-37 je jednoznačne vyjadrený názor ohľadne skúmania rodinných pomerom v návratových konaniach. V zmysle tohto nálezu sa uvedená požiadavka na detailný prieskum celej rodinnej situácie javila byť v rozpore s reštriktívnym charakterom čl. 13 písm. b) haagskeho dohovoru (a účelom haagskeho dohovoru, ktorým je urýchlený návrat dieťaťa), predmetný názor bol zmiernený v rozsudku Veľkej komory vo veci X proti Lotyšsku č. 27853/09 z 26. novembra 2013. V uvedenom rozhodnutí ESĽP spresnil, že rozsah skúmania najlepšieho záujmu dieťaťa v konaní o návrate nemá byť totožný (s použitím rovnakých kritérií) s rozsahom skúmania v prípade konania o starostlivosť̌ o dieťa. Európsky súd pre ľudské práva teda upustil od skôr vyslovenej požiadavky detailného prieskumu celej rodinnej situácie v rámci konania o návrate dieťaťa. Konštatoval, že pojem najlepší záujem dieťaťa musí byť pre účely návratového konania interpretovaný v rámci výnimiek obsiahnutých v čl. 12, 13 a 20 haagskeho dohovoru (bod 101), ktoré musia byť vykladané reštriktívne (bod 107). Súdy sú však povinné reálne a explicitne sa zaoberať skutočnosťami svedčiacimi o potrebe aplikovať výnimku z nariadenia návratu a tieto skutočnosti musia byť hodnotené v rámci čl. 8 dohovoru (body 100 – 101 a 104 – 106) a rozhodnutia súdov musia byť riadne odôvodnené.

Súdom rozhodujúcim o návrate dieťaťa neprináleží skúmať, v ktorej krajine by bolo alebo mohlo byť dieťa spokojnejšie alebo šťastnejšie, či v krajine únoscu alebo v krajine obvyklého pobytu.

Iba súdom v mieste obvyklého miesta pobytu dieťaťa prináleží právo skúmať rodinnú situáciu, čo je aj v súlade s európskou judikatúrou a výkladom. Hĺbkovou analýzou rodinných pomerov sa zbytočne predlžuje konanie, ktorého dĺžka je striktne určená nielen Haagskym dohovorom ale i civilným predpisom, a dieťa si postupne zvyká na nové prostredie namiesto toho aby žilo v mieste obvyklého pobytu aj so svojom druhým rodičom.

Najlepším záujmom dieťaťa je zabezpečenie jeho rýchleho návratu čo však vzhľadom na dĺžku trvania návratových konaní častokrát nemôže byť zabezpečené.

Zdĺhavé výsluchy účastníkov, ktoré naviac vo väčšine prípadov musia byť prekladané (a tým pojednávania predlžujú aj o niekoľko hodín) vedú k neprimeranej dĺžke návratových konaní. Je preto viac ako žiadúce, aby slovenské súdy rešpektovali ustálenú európsku judikatúru v obdobných prípadoch a v návratových konania od hĺbkovej rodinnej analýzy upustili. 

JUDr. Petra Baňáková
JUDr. Petra Baňáková

 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk