1.6.2022
ID: 5442upozornenie pre užívateľov

Vláda schválila humanizáciu podmienok vo výkone väzby

Ako demokratická krajina by sme mali využiť príležitosť na zlepšenie podmienok väzenstva, ktoré najmä v ostatnom období čelí kritike aj zo strany spoločnosti za to, v akých podmienkach sa nachádzajú obvinení a odsúdení. Pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií je záväzok z programového vyhlásenia vlády a tak ako iné záväzky, aj tento na ministerstve spravodlivosti plníme.

Primárnym cieľom legislatívnych zmien, ktoré sme pripravili, je zlepšiť podmienky vo výkone väzby, a to aj cez zníženie uplatňovania jednotlivých obmedzení väznených osôb. Osobitný dôraz kladieme na posilňovanie pozitívnych sociálnych väzieb, najmä prostredníctvom zvyšovania dostupnosti rôznych foriem kontaktu väznených osôb s rodinou.

Prehľad niektorých opatrení v pripravenej novela zákona o výkone väzby

Rozšírenie možnosti telefonovania:

Podľa súčasnej právnej úpravy „obvinený má právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať najmenej 20 minút“. V novele navrhujeme zvýšiť čas na telefonovanie, pričom obvinený bude mať právo telefonovať minimálne štyri dni v kalendárnom mesiaci v trvaní najmenej 30 minút za deň.

Zároveň v novele upravujeme podmienky telefonovania obvinených v kolúznej väzbe tak, aby reálne došlo k naplneniu ich práva na realizáciu telefonických hovorov s blízkymi osobami. Orgány činné v trestnom konaní budú môcť obmedziť právo obvineného telefonovať len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch, konkrétne len v prípade stíhania blízkej osoby v tej istej trestnej veci alebo už preukázanej koluzivity na strane blízkej osoby. 

Rozšírenie možnosti návštev:

Podľa súčasnej právnej úpravy má „obvinený právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín“.Po novom navrhujeme rozšíriť možnosti kontaktu obvinených s maloletými deťmi o 1 hodinu formou videonávštevy a súčasne nárok na dvojhodinovú návštevu by bolo možné rozdeliť na 1 hodinu kontaktnej návštevy a 1 hodinu videonávštevy.

V prípade obvinených v kolúznej väzbe sa rovnako ako pri telefonovaní navrhuje obmedziť možnosť neudelenia súhlasu zo strany OČTK s návštevou blízkej osoby len na prípady stíhania blízkej osoby v tej istej trestnej veci alebo už preukázanej koluzivity.  Zavádza sa pravidlo, že ak sa orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť na návšteve blízkej osoby, na návštevu nedostaví, návšteva sa uskutoční bez jeho prítomnosti.

Návštevy bude po novom možné vykonať priamym kontaktom aj pre obvinených v štandardnom režime. Obmedziť priamy kontakt bude môcť riaditeľ ústavu len v odôvodnených prípadoch. Doposiaľ bol priamy kontakt spravidla umožňovaný len osobám v zmiernenom režime (obvinený v kolúznej väzbe nemôže byť v zmiernenom režime).

Umiestňovanie

Podľa súčasnej právnej úpravy „pri umiestnení obvineného do cely samostatne preveruje riaditeľ ústavu raz za mesiac, či dôvody na také umiestnenie trvajú; o preverení trvania dôvodov sa vyhotoví záznam“. Podľanavrhovaného znenia individuálne umiestnenie sa na nevyhnutný čas vždy preruší v prípade, ak väzenský lekár zistí vážne ohrozenie zdravia obvineného, pričom najvýznamnejším indikátorom ujmy, ktorú môže takéto umiestnenie spôsobiť, je podstatne vyššia miera rizika suicidálneho konania.

Podľa súčasnej právnej úpravy „obvineného možno umiestniť v cele samostatne, ak o to požiada orgán činný v trestnom konaní“.  Podľa navrhovanej úpravy„ak o to v prípade obvineného v kolúznej väzbe požiada orgán činný v trestnom konaní alebo súd“. V novele sa teda špecifikuje kategória obvinených, pri ktorej je možné obvineného izolovať od ostatných osôb. V prípade rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu sa oprávnenie na individuálne ubytovanie zužuje len na obvinených v kolúznej väzbe, teda na prípady, keď je nevyhnutné eliminovať riziko marenia objasňovaných skutočností cez spoluubytovaných obvinených.   

Okrem toho rozširujeme možnosti na umiestňovanie obvinených do zmierneného režimu, čím sa vytvorí väčší priestor na realizáciu pobytu mimo cely a zapájanie sa do vzdelávacích, pracovných a iných zmysluplných aktivít aj pre obvinených v štandardnom režime.

A zavádzame možnosť predvedenia obvineného formou videoprenosu (so súhlasom obvineného).

Vychádzka

Podľa súčasnej právnej úpravy „má obvinený právo zúčastniť sa denne na vychádzke v určenom otvorenom priestore ústavu v trvaní najmenej jednej hodiny“. Podľa novelizovaného ustanovenia „riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru môže predĺžiť trvanie vychádzky“, pričom uvedené prichádza do úvahy napríklad ako jedno z kompenzačných opatrení pri znížení minimálnej ubytovacej plochy pripadajúcej na jednu väznenú osobu pod zákonom určenú hranicu.

Znižovanie zadlženia V súlade s odporúčaniami Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu sa upravuje systém odmeňovania za vykonanú prácu percentuálnym previazaním na minimálnu mzdu vo výške minimálne 40 %. Zároveň sa upravujú podmienky na uloženie povinnosti hradiť trovy výkonu väzby (zo 180 dní na 90 dní) a samotný spôsob výkonu pohľadávok z takýchto trov, a to najmä ich previazaním len na obdobie výkonu trestu odňatia slobody tak, aby v prípade, že väznená osoba nedokáže z objektívnych dôvodov uhradiť tieto trovy z pracovnej odmeny, neprenáša si ich na slobodu.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk