29.11.2023
ID: 5917upozornenie pre užívateľov

Vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže môže v rámci preskúmania, či došlo k zneužitiu dominantného postavenia, konštatovať porušenie GDPR

Musí však v súlade so zásadou lojálnej spolupráce zohľadniť každé rozhodnutie alebo vyšetrovanie dozorného orgánu, ktorý je príslušný podľa tohto nariadenia

Spoločnosť Meta Platforms Ireland prevádzkuje v Únii sociálnu sieť Facebook. Jej používatelia tým, že sa zaregistrujú na Facebooku, vyjadrujú súhlas so všeobecnými podmienkami vypracovanými touto spoločnosťou, a v dôsledku toho aj so zásadami používania údajov a súborov cookies. Podľa týchto všeobecných podmienok Meta Platforms Ireland zhromažďuje údaje týkajúce sa aktivít používateľov na sociálnej sieti aj mimo nej a priraďuje ich k účtom dotknutých používateľov na Facebooku. Pokiaľ ide o posledné uvedené údaje, označované tiež ako „údaje off Facebook“, ide jednak o údaje týkajúce sa navštevovania internetových stránok a aplikácií tretích strán a jednak o údaje o používaní iných online služieb patriacich do skupiny Meta (medzi ktoré patrí Instagram a WhatsApp). Takto zhromaždené údaje umožňujú okrem iného personalizovať reklamné správy určené používateľom Facebooku.

Nemecký spolkový úrad pre hospodársku súťaž predovšetkým zakázal, aby sa vo všeobecných podmienkach podmienilo používanie sociálnej siete Facebook súkromnými používateľmi s bydliskom v Nemecku spracúvaním ich údajov off Facebook a aby sa tieto údaje spracúvali bez ich súhlasu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že keďže toto spracúvanie nebolo v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR)1, predstavuje zneužívanie dominantného postavenia spoločnosťou Meta Platforms Ireland na nemeckom trhu online sociálnych sietí.

Vyšší krajinský súd Düsseldorf, ktorý rozhoduje o žalobe proti tomuto rozhodnutiu, sa Súdneho dvora pýtal, či vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže môžu vykonávať dozor nad súladom spracúvania údajov s požiadavkami stanovenými v GDPR. Okrem toho sa nemecký súd Súdneho dvora pýtal na výklad a uplatnenie niektorých ustanovení GDPR na spracúvanie údajov prevádzkovateľom online sociálnej siete.
Súdny dvor vo svojom dnešnom rozsudku poukázal na to, že v rámci preskúmania, či došlo k zneužitiu dominantného postavenia podnikom, sa môže ukázať ako nevyhnutné, aby orgán na ochranu hospodárskej súťaže dotknutého členského štátu preskúmal aj súlad správania tohto podniku s inými normami, než sú normy práva hospodárskej súťaže, akými sú pravidlá stanovené v GDPR. Ak však vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže poukáže na porušenie GDPR, nenahrádza dozorné orgány zriadené týmto nariadením. Posúdenie dodržiavania GDPR sa totiž obmedzuje len na účely konštatovania zneužitia dominantného postavenia a uloženia opatrení smerujúcich k ukončeniu tohto zneužívania podľa pravidiel práva hospodárskej

Aby sa zabezpečilo konzistentné uplatňovanie GDPR, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže sa musia vzájomne dohodnúť a lojálne spolupracovať s orgánmi zabezpečujúcimi dodržiavanie tohto nariadenia. Najmä ak sa vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže domnieva, že je potrebné preskúmať súlad správania podniku s GDPR, musí overiť, či toto správanie alebo podobné správanie už boli predmetom rozhodnutia zo strany príslušného vnútroštátneho dozorného orgánu alebo Súdneho dvora. Ak je to tak, nemôže sa od neho odchýliť, avšak môže z neho vyvodiť vlastné závery z hľadiska uplatnenia práva hospodárskej súťaže.
Okrem toho Súdny dvor uviedol, že sa zdá, že spracúvanie údajov spoločnosťou Meta Platforms Ireland sa týka aj osobitných kategórií údajov, ktoré môžu odhaliť okrem iného rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské presvedčenie alebo sexuálnu orientáciu a ktorých spracúvanie GDPR v zásade zakazuje. Vnútroštátnemu súdu bude teda prislúchať, aby určil, či niektoré získané údaje môžu skutočne odhaliť takéto informácie bez ohľadu na to, či sa týkajú používateľa tejto sociálnej siete alebo akejkoľvek inej fyzickej osoby.

Pokiaľ ide o otázku, či je spracúvanie takýchto tzv. „citlivých“ údajov výnimočne dovolené z dôvodu, že ich dotknutá osoba zjavne zverejnila, Súdny dvor spresnil, že samotná skutočnosť, že používateľ navštívi internetové stránky alebo aplikácie, ktoré môžu odhaliť takéto informácie, vôbec neznamená, že zjavne zverejňuje svoje údaje v zmysle GDPR. To isté platí aj v prípade, ak používateľ zadá údaje na takýchto internetových stránkach, resp. v takýchto aplikáciách alebo klikne na tlačidlá výberu na týchto stránkach alebo v týchto aplikáciách, pokiaľ vopred výslovne nevyjadril svoju voľbu zverejniť údaje, ktoré sa ho týkajú, neobmedzenému počtu osôb.

Pokiaľ ide všeobecne o spracúvanie vykonávané spoločnosťou Meta Platforms Ireland, vrátane spracúvania „necitlivých“ údajov, Súdny dvor ďalej skúmal, či sa na toto spracúvanie vzťahujú odôvodnenia stanovené v GDPR, na základe ktorých možno spracúvanie údajov vykonané bez súhlasu dotknutej osoby považovať za zákonné. V tomto kontexte sa domnieval, že potreba plniť zmluvu, ktorej je táto osoba zmluvnou stranou, odôvodňuje spornú prax len pod podmienkou, že spracúvanie údajov je objektívne nevyhnutné, takže bez tohto spracúvania by nebolo možné dosiahnuť hlavný predmet zmluvy. S výhradou overenia vnútroštátnym súdom mal Súdny dvor pochybnosti o tom, či personalizácia obsahov alebo konzistentné a plynulé využívanie služieb poskytovaných skupinou Meta môžu spĺňať tieto kritériá. Navyše podľa Súdneho dvora personalizácia reklamy, ktorou je financovaná online sociálna sieť Facebook, nemôže ako oprávnený záujem sledovaný spoločnosťou Meta Platforms Ireland odôvodniť predmetné spracúvanie údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

Napokon Súdny dvor uviedol, že skutočnosť, že prevádzkovateľ online sociálnej siete má ako prevádzkovateľ dominantné postavenie na trhu sociálnych sietí, sama osebe nebráni tomu, aby používatelia tejto sociálnej siete mohli platne udeliť súhlas so spracúvaním svojich údajov týmto prevádzkovateľom v zmysle článku 4 bodu 11 GDPR. Vzhľadom však na to, že takéto postavenie môže ovplyvniť slobodu voľby týchto používateľov a spôsobiť zjavnú nerovnováhu medzi týmito používateľmi a prevádzkovateľom, je táto okolnosť dôležitým prvkom pri určení, či bol súhlas skutočne poskytnutý platne, a najmä slobodne. To musí preukázať tento prevádzkovateľ. UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdy, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.


1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1).

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 113/23
V Luxemburgu 4. júla 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-252/21 | Meta Platforms a i. (Všeobecné podmienky používania sociálnej siete)


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk