Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
11.1.2024
ID: 5960upozornenie pre užívateľov

Všeobecný súd zrušil dodatočné clá na dovoz určitých výrobkov zo Spojených štátov

Komisia bola povinná pred uložením týchto ciel vypočuť amerického výrobcu spoločnosť Zippo. Spojené štáty americké v januári 2020 zvýšili clá na dovoz určitých výrobkov z hliníka a ocele. Komisia sa domnievala, že toto opatrenie bolo zamerané na ochranu domáceho výrobného odvetvia pred zahraničnou konkurenciou. V odpovedi na toto opatrenie Komisia uložila[1] s účinnosťou od 8. mája 2020 (do 31. decembra 2021) dodatočné clá (až do 20 %) na dovoz určitých výrobkov s pôvodom v Spojených štátov, pričom zvýšenie cla o 20 % sa vzťahovalo výlučne na konkrétny typ zapaľovačov.

Spoločnosť Zippo Manufacturing je, ako sama tvrdí, jediným známym výrobcom mechanických kovových zapaľovačov v Spojených štátoch. Významná časť jej zapaľovačov, ktoré distribuuje pod značkou Zippo, je dovážaná
do Európskej únie. Keďže sa Zippo domnieva, že zvýšenie cla na jej zapaľovače porušilo okrem iného zásadu riadnej správy veci verejných a konkrétne jej právo byť vopred vypočutá, domáhala sa pred Všeobecným súdom Európskej únie jeho zrušenia.

Rozsudkom z dnešného dňa Všeobecný súd vyhovel žalobe spoločnosti Zippo a zrušil zvýšenie cla na predmetný typ zapaľovačov. Podľa Všeobecného súdu Komisia nerešpektovala právo spoločnosti Zippo byť vypočutá a tým aj porušila zásadu riadnej správy veci verejných.

Keďže Komisia mala pred prijatím dodatočných ciel vedomosť, že sa týkajú veľkej časti zapaľovačov Zippo, bola pred ich uložením povinná túto spoločnosť vypočuť. Komisia podľa Všeobecného súdu navyše disponovala časom
potrebným na toto vypočutie. Všeobecný súd usúdil, že nemožno vylúčiť, že Komisia by rozhodla inak, ak by pred prijatím rozhodnutia spoločnosť Zippo vypočula.

Pokiaľ ide o procesnú otázky prípustnosti žaloby podanej spoločnosťou Zippo, Všeobecný súd zdôraznil, že predmetné zvýšenie cla sa uskutočnilo na základe všeobecne platného právneho aktu. Tento akt nebol adresovaný
spoločnosti Zippo, ale sa vzťahoval na všetky zapaľovače dotknutého typu pochádzajúce zo Spojených štátov. Takýto právny akt možno napadnúť pred súdom Únie len vtedy, ak osoba alebo podnik, ktorý ho napáda, je ním osobne a priamo dotknutý. Podľa Všeobecného súdu je to tak aj v prípade spoločnosti Zippo. Pokiaľ ide o kritérium osobnej dotknutosti, Všeobecný súd okrem iného konštatoval, že Zippo je podľa všetkého jediným výrobcom vyvážajúcim tento dotknutý typ zapaľovačov zo Spojených štátov do Európskej únie.

Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu. UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny dvor v lehote dvoch mesiacov a desiatich dní od jeho doručenia.


[1]Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/502 zo 6. apríla 2020 o určitých opatreniach obchodnej politiky týkajúcich sa určitých výrobkov
s pôvodom v Spojených štátoch amerických. Predmetné clá boli uplatňované v období od 8. mája 2020 do 31. decembra 2021.

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 157/23
V Luxemburgu 18. októbra 2023
Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-402/20 | Zippo Manufacturing a i./Komisia


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk