21.10.2014
ID: 2648upozornenie pre užívateľov

Vyhláška o zaručenej konverzii a novela výnosu o štandardoch pre IS VS

Ministerstvo financií SR vydalo vyhlášku č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii, ktorá je vykonávacím predpisom zákona o e-Governmente. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. októbra 2014. Ministerstvo vydalo výnos č. 276/2014 Z. z., ktorým sa novelizuje výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Novela nadobudla účinnosť 15. októbra 2014.

Vyhláška o zaručenej konverzii

Vyhláška predstavuje ďalší významný krok v rámci rozvoja e-Governmentu a prechode na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov so štátom. Elektronická komunikácia umožní zrýchlenie riešenia životných situácií občanov a podnikateľov.
Cieľom zaručenej konverzie je prevod listinnej formy dokumentu na elektronickú a opačne tak, aby bola nová forma použiteľná na právne účely rovnako ako tá pôvodná. Občania si tak napr. budú môcť prekonvertovať kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti do elektronickej formy použiteľnej pre právne účely. Týmto okrem iného dochádza k úspore nákladov, keďže právne použiteľnú kópiu v elektronickej forme bude môcť občan a podnikateľ využiť neobmedzene a zároveň ňou bude môcť disponovať na akomkoľvek dátovom nosiči (CD, DVD a pod.).

Vyhláška o zaručenej konverzii upravuje najmä podrobné podmienky pre osoby vykonávajúce zaručenú konverziu, pričom zaručenú konverziu bude môcť vykonávať iba oprávnená osoba, ktorou môže byť orgán verejnej moci vrátane notárov, poštového podniku poskytujúceho univerzálnu poštovú službu a v obmedzenom rozsahu advokát, a to za úhradu.

Ministerstvo financií SR s cieľom minimalizovať náklady občanov a podnikateľov pri využívaní zaručenej konverzie taktiež určilo sadzobník úhrad v súlade s trhovými cenami, ktorý neumožňuje neúmerné navyšovanie sadzieb pri vykonávaní zaručenej konverzie a sprístupňuje tak túto službu pre bežné používanie, kde je predpoklad jej využívania vo veľkom meradle.


Novela výnosu o štandardoch pre IS VS

Predmetná novela obsahuje rôzne úpravy, pričom v prvom rade prichádza s jasnými pravidlami pre pomerne voľnú oblasť úpravy prijímania podpísaných elektronických dokumentov. Úrady už nebudú môcť odmietnuť určené formáty súborov, ktoré budú elektronicky podpísané.

Novela výnosu preberá tzv. „podpísateľné formáty súborov“ z legislatívy Národného bezpečnostného úradu, pričom v tejto súvislosti sa zohľadňuje aj aktuálny vývoj požiadaviek na úrovni Európskej únie v tejto oblasti.

Prínosom  takejto úpravy je posilnenie elektronickej komunikácie s občanmi a podnikateľmi. Vybraté formáty sú zároveň v súčasnosti považované za formáty s najväčšou perspektívou pre elektronickú archiváciu dokumentov, čo významne napomôže dlhodobej použiteľnosti dokumentov v elektronickej forme a môže tak občanom i firmám ušetriť množstvo finančných prostriedkov.

Novela výnosu reviduje aj základné číselníky s cieľom ich otvoreného použitia, čo má významný dopad na zjednodušenie spracovávania dát v celom štáte, vrátane využiteľnosti týchto dôležitých dát v komerčnom sektore. Základné číselníky sú totižto základné zoznamy objektov v tomto štáte, od obcí a štátov cez rôzne klasifikácie (napr. rodinný stav alebo titul) až po agendy a úseky verejnej správy.

Novela v neposlednom rade posilňuje aj bezpečnosť pri používaní cloud computingu, kde v súlade s prístupom Európskej únie obmedzuje možnosti "outsourcovania" údajov z rúk verejnej správy, a to iba na štáty, v ktorých je možné zabezpečiť vymáhateľnosť práva pri narábaní s nimi.


Zdroj: Ministerstvo financií SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk