2.8.2013
ID: 586upozornenie pre užívateľov

Z tlačovej konferencie ministra Roberta Kaliňáka k volebným zákonom

Podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák v utorok 30. júla 2013 na tlačovej konferencii prezentoval návrhy zákonov z dielne sekcie verejnej správy MV SR. Návrhy zákonov o volebnej kampani a podmienkach výkonu volebného práva sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a vychádzajú z programového vyhlásenia vlády.

V súčasnosti máme pre každé voľby samostatný zákon, ktorý upravuje pravidlá hlasovania i kampane - zákon o voľbách do Národnej rady SR, zákon o spôsobe voľby prezidenta SR a o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR, zákon o voľbách do Európskeho parlamentu, zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí a zákon o spôsobe vykonania referenda. "Navrhovaný zákon zjednocuje volebný proces pre voliča, jeho ambíciou je zvýšiť transparentnosť zavádzaním kontrolných mechanizmov a sankcií ako aj snaha o úspory, ktoré by mali byť na úrovni 1,324 mil. eur," uviedol minister vnútra Robert Kaliňák.
 
Minister vnútra zdôraznil, že rezort „upustil od zámeru zmeniť volebný systém ako taký“ v snahe prijať spoločensky a politický konsenzus v dlhodobom horizonte. Úprava jednotného volebného moratória pre všetky druhy volieb, nastavenie finančných limitov na vedenie kampane (3,5-násobné navýšenie oproti pôvodnej právnej úprave) ako aj 21-dňového obmedzenia publikovania politických prieskumov sú podľa ministra opodstatnené a prispejú k tvorbe lepších podmienok pre voliča pri uplatňovaní jeho volebného práva.
 
Systém fungovania transparentného účtu ako jediného a verejného finančného nástroja financovania volebnej kampane má taktiež napomôcť transparentnosti financovania ako aj lepšej orientácii a informovanosti občana. Okrem zverejňovania účtu budú musieť všetci volební kandidáti zverejňovať predbežné a záverečné správy o financovaní kampane, čo bude aj predmetom dodatočných kontrol  výdavkov. Nová právna úprava umožňuje prítomnosť zástupcov všetkých politických strán zaregistrovaných do volieb v priebehu výkonu volieb vrátane sčítavania hlasov. Odmeňovaní budú z dôvodu potreby úspor iba členovia volebných komisií, čiže zástupcovia tých politických subjektov, ktorí majú právo delegovať člena podľa návrhu (t.j. politické strany, ktorých kandidátne listiny sú zaregistrované a zároveň získali najmenej 3% platných hlasov v ostatných voľbách do NRSR).
 
Ministerstvo vnútra nateraz akceptovalo resp. doplnilo podnetné pripomienky odbornej verejnosti a

  • zjednotí dĺžku volebnej kampane pre všetkých, ktorí chcú kandidovať vo voľbách, začiatok volebnej kampane nebude podmieňovaný zaregistrovaním nezávislého kandidáta;
  • zrovnoprávnia  sa nezávislí kandidáti a kandidáti politických strán do orgánov územnej samosprávy  pokiaľ ide o limity výdavkov na volebnú kampaň. Limity budú platiť pre všetkých rovnako;
  • zednotia sa sankcie za porušenie zákona o volebnej kampani pre kandidátov politických strán a nezávislých kandidátov;
  • upraví a spresní znenie  pri financovaní volebnej kampane pri voľbe prezidenta tak, aby zo znenia bolo absolútne jasné, že možnosť úhrady výdavkov na kampaň treťou stranou zákon neumožňuje;
  • pri vyčísľovaní hodnoty bezodplatného plnenia sa uloží povinnosť preukázať súlad tejto hodnoty s cenou obvyklou aj nezávislým kandidátom.

Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2014.


Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk