11.2.2014
ID: 1474upozornenie pre užívateľov

Získanie cezhraničnej licencie na šírenie hudby cez internet by malo byť jednoduchšie

Získanie licencie na šírenie hudby prostredníctvom internetu vo viacerých členských štátoch by malo byť pre poskytovateľov online služieb v budúcnosti jednoduchšie. Smernica, ktorej návrh schválil Európsky parlament, by mala stimulovať rozvoj celoúnijných hudobných služieb a zároveň zabezpečiť lepšiu ochranu autorských práv a promptnejšie vyplácanie primeraných autorských honorárov.

Cezhraničné licencie pre celoúnijné online hudobné služby

Poskytovatelia internetových hudobných služieb v EÚ budú môcť na základe novej legislatívy získať licencie od organizácií kolektívnej správy, ktoré zastupujú autorov a ich práva vo viacerých členských štátoch. Licencie, ktoré sa vzťahujú na viacero členských štátov, uľahčia poskytovateľom šírenie hudby naprieč EÚ.

Zachovanie kultúrnej rozmanitosti

V snahe umožniť tvorcom hudby v celej Únii prístup k licenciám pokrývajúcim viacero členských štátov - a za účelom zachovania kultúrnej rozmanitosti, budú môcť organizácie kolektívnej správy operujúce iba v rámci jedného štátu požiadať podobnú organizáciu v zahraničí, aby na svojom teritóriu spravovala ich repertoár. Za istých podmienok budú organizácie povinné takejto žiadosti vyhovieť. Zahraničné organizácie budú spravovať hudobné diela inej organizácie za rovnakých podmienok, ako vlastný repertoár.

Rýchle a primerané autorské odmeny

Organizácie kolektívnej správy zabezpečia pre umelcov, ktorí sú nositeľmi práv na svoje diela, promptné vyplatenie primeranej odmeny za využívanie ich hudobných diel na internete. Autorské odmeny by mali byť vyplácané v najskoršom možnom termíne, najneskôr však do deviatich mesiacov po skončení finančného roka, v ktorom daná organizácia získala príjmy z výkonu autorských práv.

Nositelia práv budú mať možnosť slobodne si vybrať organizáciu, ktorá bude zastupovať ich práva, a budú tiež môcť ovplyvňovať rozhodnutia súvisiace s ich správou. V snahe zabezpečiť riadnu správu autorských práv budú organizácie kolektívnej správy povinné spĺňať požiadavky v oblasti transparentnosti a podávania správ, ako aj minimálne pravidlá súvisiace s riadením a výberom licenčných poplatkov.

Smernicu o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na využívanie hudobných diel online už neformálne podporila aj Rada EÚ.


Zdroj: EP


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk